รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Phra Kiao Colored.svg

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน จากมหาวิทยาลัยนั้น มีบุคคลสำคัญในด้านต่าง ๆ ของประเทศ ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ข้าราชการ วงการกีฬา วงการสื่อสารมวลชน นักแสดง นักร้อง เป็นต้น ซึ่งมีรายพระนามและรายนาม ดังนี้

คณะครุศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1]
ขวัญข้าว เศวตวิมล สาขาดนตรีศึกษา ดีเจ พิธีกร
พลตรี ดร. ขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
จักรพงศ์ สิริริน สาขาศิลปศึกษา มือเบสวงพาราด็อกซ์
ดร. จรวยพร ธรณินทร์ สาขาพลศึกษา กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา อดีตกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ธนาภรณ์ จิตต์จำรึก อดีตนักแสดงช่อง 7
ธนชัย อุชชิน สาขาศิลปศึกษา (ป๊อด โมเดิร์นด๊อก) นักร้องนำวงโมเดิร์นด็อก
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
ปิยะ ศาสตรวาหา สาขาศิลปศึกษา นักแสดง นักร้อง
ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ สาขาศิลปศึกษา นักแสดง ผู้จัดละคร ผู้กำกับละคร
ธนพร แวกประยูร สาขาดนตรีศึกษา นักร้อง
ธนาภา แซ่เล้า สาขาพลศึกษา นักกีฬาเทควันโด ประจำ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ธีรเทพ วิโนทัย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย [2]
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ผู้รับบทเป็นสมเด็จพระสุริโยไทย ในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท เจ้าของบริษัท LIDEE DESIGN GROUP
ประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล 2540 ดารา นักแสดง
ชนัญญา ตั้งบุญจิตร นักร้อง นักแสดง
ฉัตรดาว สิทธิผล 2554 นักแสดงช่อง 7
ณหทัย ทิวไผ่งาม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร​ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ภัทร ฉัตรบริรักษ์ 2552 นักแสดงสังกัดช่อง 3 / สาขาปฐมวัย ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา อดีตกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [3]
รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสภาพยาบาล รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา นักแสดง สังกัด Exact
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร. ศุภชัย ศรีหล้า สาขาประชากรศึกษา รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
สุรางค์ เปรมปรีดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 สี)
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร สาขาดนตรีศึกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [8] เก็บถาวร 2007-03-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อรทัย ฐานะจาโร อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
อรพรรณ พานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีพลัส​ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร สาขาศิลปศึกษา นักแสดง
อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา สาขาศิลปศึกษา นักแสดง นักร้องนำวงพาราด็อกซ์
อดิสรณ์ พึ่งยา พลศึกษา ผู้ประกาศข่าวกีฬา และคอลัมนิสต์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต บุ๊คส์ จำกัด

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ [4]
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย [5]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ

คณะทันตแพทยศาสตร์[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ทันตแพทย์ กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อดีตผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภริยานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับปริญญาโท ของมูลนิธิ แถบ นีละนิธิ
ทันตแพทย์​ ประโยชน์​ เพ็ญสุต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน​ รองประธาน​กรรมการ​ มูลนิธิ​ธงฟ้าช่วยคนยาก รองอธิบดี​กรมทรัพย์สินทางปัญญา​
ทันตแพทย์หญิง ดร. สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2555 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม รพ.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี [6]
ต้นตะวัน ตันติเวชกุล นักแสดง, นักร้อง, พิธีกรช่อง ยูทูบ:TONTAWAN (23 พ.ย. 2019)​

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ มธุราสัย ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [7]

คณะนิติศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมสรรสามิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม​
คริส โปตระนันทน์ หัวหน้าพรรคเส้นด้ายและประธานมูลนิธิเส้นด้าย
พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
จรณชัย ศัลยพงษ์ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย , อดีตผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา อดีตรักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม [9]
ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตอัยการสูงสุด ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทการบินไทย รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทปตท.
ดร. เจริญ คันธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด อดีตอัยการสูงสุด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ชนิสาร์ บังคมเนตร รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์ 2007
ชาญชัย กายสิทธิ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตร่างรัฐธรรมนูญ
ณรงค์เลิศ สุรพล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคกิจสังคม
นันทนัช ศิรธรานนท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ลูกสะใภ้ วิษณุ เครืองาม บุตรีเจตน์ ศิรธรานนท์
นันทศักดิ์ พูลสุข อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง [8]
เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯคนแรก พ.ศ. 2515 อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
ประสิทธิ์ จุลละเกศ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฏร อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตวุฒิสมาชิก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา อดีตผู้พิพากษา อดีตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหภาพรัฐสภา
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557, กรรมการกฤษฎีกา, อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน, อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา, ประธานวุฒิสภา
ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล
พิเชฐ พัฒนโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ยรรยง พวงราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชย์ ในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
บุญส่ง น้อยโสภณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย) อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ ภาค 7
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คณะกรรมการความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านกฎหมาย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
วัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค1 คณะกรรมการ ป.ป.ช. [10] เก็บถาวร 2007-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
สดศรี สัตยธรรม อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)ด้านกิจการ พรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ
ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล (แอมป์ เดอะ สตาร์ 7) นักร้อง
สุธรรม แสงประทุม อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ นักการเมือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [11] เก็บถาวร 2007-03-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานชมรมคนออมเงิน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน)
ดร. สุนัย จุลพงศธร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พีรชยา พิณเมืองงาม อดีตนักร้องและนักแสดง ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง
อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล นายแบบและนักแสดงชาวไทยสังกัด ช่อง 8
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) นักร้อง ผู้ริเริ่มโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" [9]
เพียงพนอ บุญกล่ำ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)/2525 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ จำรัส เขมะจารุ อดีตองคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา อดีตประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
ศาสตราจารย์พิเศษ[10] คนึง ฦาไชย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ [11]
ศาสตราจารย์พิเศษ บัญญัติ สุชีวะ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ประยูร กาญจนดุล อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน อดีตปลัดกระทรวงเศรษฐการ
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ อดีตอัยการสูงสุด [12]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตราชบัณฑิตสาขานิติศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [12] เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ อดีตอัยการสูงสุด อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา [13]
ศาสตราจารย์ วิทิต มันตราภรณ์ ศาตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์การสหประชาชาติคนแรกของไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานศาลฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนที่สองพ.ศ. 2516-2518 อดีตประธานรัฐสภาประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล สมาชิกภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอิสระธนาคารกรุงศรีอยุธยา อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กริช ทอมมัส การภาพยนตร์/2522 กรรมการผู้จัดการ แกรมมี่โกลด์ , รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุกิจเพลง บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
กรกันต์ สุทธิโกเศศ ภาพยนตร์และภาพนิ่ง เกียรตินิยมอันดับ 2 /2550 (อาร์ม) นักแสดง นักร้องชื่อดัง ผู้ประกาศข่าว ช่อง เวิร์คพอยท์
กวิตา จินดาวัฒน์ สื่อสารการแสดง/2553 (เพลง) นักแสดงช่อง 7
ดร. กฤษดา นวลมี การจัดการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 1 /2546 (กฤษ) ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7
กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ วาทวิทยา/2531 ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา ครูสอนวิชาภาษาไทยประจำโรงเรียนกวดวิชาพินนาเคิล อดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน วาทวิทยา/2534 (นีน่า) ผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง 3
คมกฤษ ตรีวิมล การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ การจัดการการสื่อสาร(อินเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ2/2549 (ยิปซี) นักแสดง, นักร้อง
จันทรา ชัยนาม การประชาสัมพันธ์/2511 อดีตนักหนังสือพิมพ์ นักแสดง นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม พ.ศ. 2521 นักจัดรายการวิทยุ ปัจจุบันเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์
จิระ มะลิกุล การภาพยนตร์/2522 ผู้กำกับหนัง และผู้บริหารบริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จันทรา ชัยนาม นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอิสระ
ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ นักแสดง วีเจ
ชลิตา เฟื่องอารมย์ การโฆษณา/2537 (แนน) ดารา นักแสดง พิธีกร
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล การภาพยนตร์/2542 ผู้กำกับภาพยนตร์

[13] เก็บถาวร 2007-06-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ทรงยศ สุขมากอนันต์ การภาพยนตร์/2540 ผู้กำกับภาพยนตร์บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่และScript Writer
ฉันทวิชช์ ธนะเสวี การภาพยนตร์/2544 (เต๋อ)นักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงภาพยนตร์ พิธีกร นักเขียนบทภาพยนตร์ บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ วารสารสนเทศ/2546 (ซี) พิธีกร ดีเจวิทยุ และคอลัมนิสต์
ฐิติมา สุตสุนทร การประชาสัมพันธ์/2522 (แหวน) นักร้อง สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
โดม สุขวงศ์ รองประธานมูลนิธิหนังไทย อดีตผู้อำนวยการ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ฟองสนาน จามรจันทร์ การประชาสัมพันธ์/2517 นักจัดรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สังกัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ทรงยศ สุขมากอนันต์ การภาพยนตร์/2536 นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย [14] เก็บถาวร 2007-08-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ การโฆษณา/2541 (แอฟ) นักแสดงช่อง 3
ธีรัตถ์ รัตนเสวี การประชาสัมพันธ์/2531 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสถานีโทรทัศน์ อดีตบรรณาธิการบริหาร ไทยพีบีเอส
ธิติมา ประทุมทิพย์ การสื่อสารมวลชน/2539 (แอน) นักร้อง
ณภศศิ สุรวรรณ วารสารสนเทศ/2553 (มายด์) Miss U-Tip 2008, พิธีกร Bang Channel, นักแสดงในเครือ Gmm Grammy
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา การสื่อสารมวลชน/2526 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
นิธิวัฒน์ ธราธร การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
นิรมล เมธีสุวกุล วารสารสนเทศ/2522 ผู้บริหาร ป่าใหญ่ครีเอชั่น เจ้าของรายการ ทุ่งแสงตะวัน
บุญยอด สุขถิ่นไทย การสื่อสารมวลชน/2528 อดีตผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้จัดรายการวิทยุfm9225.net และผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
บรรจง ปิสัญธนะกูล การภาพยนตร์/2539 ผู้กำกับภาพยนตร์บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ประภัทร์ ศรลัมพ์ 2510 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
บัวบูชา ปุณณนันท์ การสื่อสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ)/2557 (บัว) ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD พิธีกร
ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ การโฆษณา/2551 (เม) นักร้อง นักแสดง จากเวที เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่ 4
ปวีณ์นุช แพ่งนคร การภาพยนตร์/2543 (ปุ้กกี้) ดารา นักแสดง พิธีกร วีเจ
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ การประชาสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ2/2543 (โอปอล์) ดารา นักแสดง พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ
ปิยณี เทียมอัมพร การสื่อสารมวลชน/2541 ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3
ทวินันท์ คงคราญ เลขานุการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พงศ์นรินทร์ อุลิศ วารสารสนเทศ/2532 กรรมการผู้จัดการใหญ คลื่น แคท เรดิโอ
พัชรศรี เบญจมาศ การสื่อสารมวลชน/2536 (กะละแมร์) อดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวไทย [15]
พันธุ์เลิศ ใบหยก การสื่อสารมวลชน/2515 กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูมิภวัน บริษัทด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาคารใบหยก และอาคารใบหยก 2 อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย ผู้ก่อตั้งพรรครักษ์สันติ
พุทธชาด พงศ์สุชาติ วาทวิทยา/2537 (ตุ่ย) นักแสดงและพิธีกร สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม การสื่อสารมวลชน/2511 ประธานกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
พัฒนะชัย อดิเรก (แจ็คเกอรีน) ผู้สื่อข่าวบันเทิง พิธีกร และนักแสดง สังกัด ไทยรัฐทีวี (2561-ปัจจุบัน) อดีต THV (2541-2561)
แพร สารสิน หลักสูตรนานาชาติ Online Manager บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บุตรี พรวุฒิ สารสิน
ภัทรวี ศรีสันติสุข การภาพยนตร์/2552 นักร้องสังกัด ไวท์มิวสิค ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ยงยุทธ ทองกองทุน การประชาสัมพันธ์/2528 ผู้กำกับหนัง และผู้บริหารบริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ยุทธนา บุญอ้อม การสื่อสารมวลชน/2529 (ป๋าเต็ด) กรรมการผู้จัดการบริษัทคลิคเรดิโอ บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งนิตยสารดีดีที อดีตผู้จัดรายการวิทยุ คลิคเรดิโอ ผู้บริหารค่าย สนามหลวงการดนตรี ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
รัชวิน วงศ์วิริยะ การสื่อสารการแสดง/2545 (ก้อย) นักร้อง ดีเจชาวไทย นักแสดง รางวัลสุพรรณหงส์ สาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ริสา หงษ์หิรัญ รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2531
วิชชพัชร์ โกจิ๋ว การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
วิทยา ทองอยู่ยง การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
วรรษพร วัฒนากุล การสื่อสารการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1 /2549 (เอี๊ยม) รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2010 / นักแสดงสังกัด ช่อง 7 เอชดี
ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา การภาพยนตร์/2536 อดีตผู้ประกาศข่าว
สุทธิชัย หยุ่น 2510 อดีตประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่นคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลศรีบูรพา รางวัล ASEAN Award for Communications บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวไทย [14]
สู่ขวัญ บูลกุล การสื่อสารมวลชน/2534 (ขวัญ) พิธีกรข่าว,ผู้ประกาศข่าว,นักแสดง
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา การสื่อสารมวลชน/2520 (ฉอด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
สิริยากร พุกกะเวส การโฆษณา/2534 (อุ้ม) นักแสดง รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545 นักเขียน นักแปล พิธีกร เจ้าของรายการบ้านอุ้ม
สุภิญญา กลางณรงค์ การสื่อสารมวลชน/2533 รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ อดีตกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เสริมคุณ คุณาวงศ์ การภาพยนตร์/2522 กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
สวรรยา แก้วมีชัย การภาพยนตร์/2542 (มิ้น) นักร้องอาชีพ อดีตศิลปินในสังกัด อาร์เอส และ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ 2510 อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ปวีณ ภูริจิตปัญญา การภาพยนตร์/2539 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เมษ ธราธร การภาพยนตร์/2544 (เมษ) ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จารุณี บุญเสก การภาพยนตร์/2540 (แมว) ดารา นักแสดงตลกภาพยนตร์
ธีมะ กาญจนไพริน สื่อสารการแสดง/2544 (จั๊ด) ผู้ประกาศข่าวช่องวัน 31
สาธิดา ปิ่นสินชัย การจัดการการสื่อสาร/2552 (เอม) นักร้อง นักแสดง พิธีกร ดีเจ
สุทัตตา อุดมศิลป์ การจัดการการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับ2 /2558 (ปันปัน) นักแสดง พิธีกร GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คณาธิป สุนทรรักษ์ สื่อสารการแสดง/2547 (ลูกกอล์ฟ) ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ พิธีกร นักแสดง GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ธัญชนก กู๊ด การจัดการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 1/2557 (แพทริเซีย) นักแสดงช่อง 3
ภัทร เอกแสงกุล การภาพยนตร์/ 2556 (เฟย) นักแสดง พิธีกร ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ธัญญา รัตนมาลากุล สื่อสารการแสดง/2549 (ลูกเกตุ) นักแสดง ในเครือโพลีพลัส
ปาณิชดา แสงสุวรรณ สื่อสารการแสดง/2561 (แจมมี่) นักแสดงช่อง 7 เอชดี
อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ไอยวริญท์ โอสถานนท์ การจัดการการสื่อสาร/2548 (ชาม) มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2006 และ ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์ส
อรุโณชา ภาณุพันธุ์ 2518 (หน่อง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
อเล็กซ์ เรนเดลล์ การจัดการการสื่อสาร/2551 นักแสดง
อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ วารสารสนเทศ/2522 โฆษกคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วิโอเลต วอเทียร์ ภาพยนตร์และภาพนิ่ง/ 2555 (วี) นักร้อง นักแสดง
ชิษณุชา ตันติเมธ หลักสูตรนานาชาติ (มิว) นักร้อง - ศิษย์ปัจจุบัน
พาริส อินทรโกมาลย์สุต หลักสูตรนานาชาติ (ไอซ์) นักร้อง นักแสดง - ศิษย์ปัจจุบัน
ลภัส งามเชวง (เติร์ด) นักร้อง - ศิษย์ปัจจุบัน
ลลินา ชูเอ็ทท์ (ลีน่า) นักแสดงช่อง 3 - ศิษย์ปัจจุบัน
พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) นักร้อง, นักแสดงละครเวที, นักพากย์เสียง, นักจัดรายการวิทยุ
อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ (แอ้ม) นักแต่งเพลง / โปรดิวเซอร์
เจนจิรา ศรีสอาด นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย
บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ครีม)นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 2553 (ปอป้อ)นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
ตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ (นุ่น)อดีตผู้ประกาศข่าว TOP NEWS
เสียงซอ เลิศรัตนชัย การประชาสัมพันธ์ เอกโฆษณา/ 2557 นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง นักแสดง, พิธีกรช่อง ยูทูบ:uppoompat
อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร การประชาสัมพันธ์ / 2546 ประชาสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
อานุสรา จิตต์มิตรภาพ การประชาสัมพันธ์ / 2515 ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ม ออแกไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. จุมพล รอดคำดี การสื่อสารมวลชน/2509 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [15]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชอุ่ม ประเสริฐสกุล การประชาสัมพันธ์/2508 รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี พ.ศ. 2507
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” ประธานกรรมการ รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [16]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กฤตยา ล่ำซำ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด
กัญจนา ศิลปอาชา อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิง ดร. จารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร [16] เก็บถาวร 2007-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล (มาร์ช) นักแสดง
ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์​ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท​ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล​ จำกัด (มหาชน)​[17] อดีตกรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท​ จำกัด (มหาชน)​
คุณ เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์ฝึกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ นักร้องสาวจากวงเฟย์ ฟาง แก้ว
ดร. เนตรปรียา ชุมไชโย อดีตผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดารุณี กฤตบุญญาลัย รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศาตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย อดีตที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พชร จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ร็อคส์พีซี จำกัด
พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ อดีตรองปลักระทรวงการคลัง
บดี จุณณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บุษกร ตันติภนา การตลาด เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2550 (เอ้ก) นักแสดง สังกัด Exact ,อดีตพิธีกรรายการ สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก
ประยูร จินดาศิลป์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประสัณห์ เชื้อพานิช อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี​ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์
พลอย จินดาโชติ 2544 (พลอย) นักแสดง
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. วีระ ปิตรชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)​ และอดีตผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [17]
วศิน อัศวนฤนาท พิธีกรทางช่องทรู มิวสิค, นักแสดง, ดีเจคลื่น 98.5 CLICK FM และสมาชิกวง ROOF TOP
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล นักการเมือง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ประธานกรรมการบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ดร. สรรเสริญ สมะลาภา อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน ประจำสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ร้านภูฟ้า
สุคนธ์ กาญจนาลัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณหญิง ดร. สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [18] เก็บถาวร 2007-08-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 อดีตรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ
สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านผู้หญิง อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา ภริยาของหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอดีตครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ พนักงาน บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง Sectional Marketing Manager สมาชิกพรรคไทยสร้างไทยบุตรีสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ธนัท ต้นอนุชิตติกุล (ภาคภาษาอังกฤษ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การ์ตูนคลับ มีเดีย

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บัญชี ที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [18]
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน การตลาด รองประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ธานินทร์ กรัยวิเชียร[19] อดีตนายกรัฐมนตรี องคมนตรี
ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ บัญชี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณบดีคนแรก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้บุกเบิกวิชาการบัญชีในประเทศไทย [20]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ สถิติ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวาณี สุรเสียงสังข์ สถิติ กรรมการบริหารสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ตันละมัย บัญชี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด อาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประจำปี 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[21]

คณะแพทยศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
นายแพทย์ คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ 2550 (เอ้ก) นายแบบ นักแสดง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล [19] เก็บถาวร 2007-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยชน โลว์เจริญกูล อดีตหัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [22]
ศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 อดีตผู้อำนวยการ WHO Collaborating Center for Research on Rabies Pathogenesis and Prevention ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 3 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นิกร ดุสิตสิน นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย [20] เก็บถาวร 2006-06-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประกิต วาทีสาธกกิจ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ [21]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประมวล วีรุตมเสน ผู้สร้างผลงานเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล 2549 ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นางสาวไทย ปี 2551
นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่
ศาสตราจารย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ท่านผู้หญิง แพทย์หญิง ศรีจิตรา บุนนาค อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [23]
ศาสตราภิชาน นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพทย์เกียรติยศแพทยสภา ศาสตราภิชาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [24]
ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย
นายแพทย์ สมิทธิ์ อารยะสกุล แพทย์โรคผิวหนัง ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ พิธีกร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อดีตหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์ กัมมันต์ พันธุมจินดา อายุรศาสตร์ คณะกรรมการแพทยสภาระหว่างพ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558 อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย [25]
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประมวล วีรุตมเสน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผู้สร้างผลงานเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ เฉลิม พรมมาส อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรรมการในคณะกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ นิติเวชศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ศาสตราจารย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ศาสตราจารย์ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชาอายุรแพทย์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อดีตผอ.โรงพยาบาลจุฬาฯ อดีตผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ศาสตราจารย์ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กายวิภาคศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย เมธีวิจัยอาวุโส สกว.อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ [26]
ศาสตราจารย์ อดิศร ภัทราดูลย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โทพีดิกส์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [27]

คณะเภสัชศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
เภสัชกรหญิง กรกมล ชัยวัฒนเมธิน 2546 นักร้องสังกัดวงละอองฟอง ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด
เภสัชกรหญิง ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล นักร้องและพิธีกร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปราโมทย์ ธีรพงษ์ กรรมการมูลนิธิวิมงคลพรต หัวหน้าภาคเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [28]
เภสัชกร ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ 2546 (บอย) นักแสดงและนายแบบ
เภสัชกรหญิง ภัทริน ลาภกิตติกุล ดีเจ /วีเจ พิธีกร ช่องแชนแนลวีไทยแลนด์ ดรัมเมเยอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกร  วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ์ เภสัชกร นักเขียน

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เภสัชศาสตร์ อาจารย์วิชาภาษาละติน [29]
ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก สุชาดา สุขหร่อง รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ อวย เกตุสิงห์ คณบดีและอาจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เภสัชกร ดร. ตั้ว ลพานุกรม เภสัชศาสตร์ อดีตเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก หัวหน้าแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีและคณะกรรมการราษฎร

คณะรัฐศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ 2496 อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [30]
ศาสตราจารย์ เกษม สุวรรณกุล 2491 อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [31]
เกริกไกร จีระแพทย์ 2504 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กษิต ภิรมย์ IR อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและอาหารไทยตำรับชาววัง และกรรมการรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์
ดร. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จีระนันท์ กิจประสาน นักร้องค่าย RS Promotion
จักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกองใหญ่ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตปลัดกระทรวงแรงงาน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร
ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน
ดร. ชูวงศ์ ฉายะบุตร อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชนกนันท์ รวมทรัพย์ โฆษกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช แผนกนิติศาสตร์ อดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย,อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์ 2518 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายกองโท ภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ อดีตคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
บุญช่วย ศรีสารคาม อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​และจังหวัดจันทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. บุญสนอง บุณโยทยาน เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ประทุมพร วัชรเสถียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
รองศาสตราจารย์ ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประวิช รัตนเพียร นักการเมือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)
ปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด นายกสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
วสุ แสงสิงแก้ว รัฐศาสตร์การทูต/2528 นักร้อง, พิธีกร,นักแสดง, ผู้ช่วยอำนวยการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายกองเอก วิบูลย์ สงวนพงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กรรมการในศูนย์รักษาความสงบแห่งชาติ
วิทยา คุณปลื้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูน
พงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด
พิศาล มูลศาสตรสาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย 2511 ประธานสภานิติบัณฑิตแห่งชาติ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
พรปวีณ์ นีระสิงห์ นักร้องสาวจากวงเฟย์ ฟาง แก้ว
รองศาตราจารย์ พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ กรรมการบรรณาธิการจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล ราชบัณฑิตยสถาน
แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม และประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย​ บุตรสาวอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
พลากร สุวรรณรัฐ IR องคมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พรรณิการ์ วานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่
พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นายกองใหญ่ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ยุวรัตน์ กมลเวชช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557, อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม คณะประชาชนปลดแอก
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลบริษัทท่าอากาศยานไทย อดีตประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรรมการข้าราชการตำรวจ
เมทนี บุรณศิริ นักแสดง, พิธีกร [32]
ดร. สุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน [33]
นายกองเอก สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ,อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[34] ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทบางจากปิโตรเลียม
เอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบ้านพิพิธภัณฑ์ รางวัลสารคดีเกียรติยศครั้งที่ 1 จากสารคดี (นิตยสาร)
อนุสรี ทับสุวรรณ อดีตกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [35]
นายกองใหญ่ อารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมที่ดิน
อนุตตมา อมรวิวัฒน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ นักแสดง

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อดีตอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ [36]
ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แผนกนิติศาสตร์ อดีตนายกรัฐมนตรี [37]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว อดีตประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย, คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, สมาชิก สนช., ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [38]
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร คณะกรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต [39]
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คนที่ 15 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[40]ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล คณะรัฐศาสตร์ [41]ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อนุสรณ์ ลิ่มมณี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กรรมการในคณะกรรมกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา เคมี / 2488 ราชบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [42]
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน ฟิสิกส์ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมนักประชากรไทย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ดร. กัลยา โสภณพนิช ฟิสิกส์ / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในประเทศไทย [43]
กอปร กฤตยากีรณ ฟิสิกส์ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท บ้านปู จำกัด อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตกรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาอากาศตรี กำจร มนุญปิจุร.น. เคมี / 2485 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น [44]
จิระนันท์ พิตรปรีชา แผนกเตรียมเภสัช นักเขียนรางวัลซีไรต์
ศาสตราจารย์ดร. ถาวร วัชราภัย เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 2494 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพฤกษศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [45]
ดร. พิจิตต รัตตกุล ชีววิทยา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [46]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร สัตววิทยา / 2501 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของกุ้ง กั้ง ปู ในประเทศไทย เช่น ปูเจ้าฟ้า, ปูราชินี, กุ้งเจ้าฟ้า [47]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรุฬห์ สายคณิต ฟิสิกส์ / 2504 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. [48]
ศาสตราจารย์ ดร. มนุวดี หังสพฤกษ์ เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 2498 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ [49]
ศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ กมลพัฒนะ เคมี / ราชบัณฑิต สาขาสมุทรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ [50]
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ ชีววิทยา ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [51]
ศาสตราจารย์ ดร. เทพ เชียงทอง เคมี / 2497 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช พ.ศ. 2528 [52]
ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ธรณีวิทยา / 2524 ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 [53]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล ฟิสิกส์ / 2484 ราชบัณฑิต, นักดาราศาสตร์, ผู้อำนวยการธรรมสถานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [54]
ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง สัตววิทยา / 2502 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีววิทยา (สัตววิทยา), นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [55]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ เคมีเทคนิค / 2507 ราชบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. [56]
ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เคมี / 2482 ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [57]
ศาสตราจารย์[58]ดร. สนอง เอกสิทธิ์ เคมี / นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551 [59]
ศาสตราจารย์คลินิก สุจิตรา นิมมานนิตย์ เตรียมแพทย์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539 [60]
ศาสตราจารย์ ดร. สุดา เกียรติกำจรวงศ์ เคมี / 2509 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช พ.ศ. 2545 [61]
รองศาสตราจารย์ สุภาพ ภู่ประเสริฐ ฟิสิกส์ / 2494 คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ [62]
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ วัสดุศาสตร์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ทั่วไป / ราชบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ [63]
ศาสตราจารย์ดร. อัญชลี ทัศนาขจร เคมี / 2521 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พ.ศ. 2553, นักเทคโนโลยีดีเด่น พ.ศ. 2546 [64]
ศาสตราจารย์ดร. ประสาท สืบค้า ฟิสิกส์ (วท.ม.) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2532 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [65][66]
นนทัช ธนวัฒน์ยรรยง สาขา นักแสดง, นายแบบ และพิธีกร
พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ชีวเคมี (วท.ม.) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) สมาชิกวงBNK48
ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เคมี/2515 กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประธานกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
ชัชชญา ส่งเจริญ เคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) นักร้องวง 3.2.1
รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม 2513 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชีววิทยา อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและวิชามารดาทารกสงเคราะห์ และพระราชทานเงินทุนบำรุงการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และแผนกแพทยศาสตร์ [67]
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล ราชบัณฑิต, อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [68]
ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ เคมี ราชบัณฑิต, อดีตอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [69]
ศาสตราจารย์ ดร. คลุ้ม วัชโรบล ชีววิทยา ราชบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์, [70]
ศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ เคมี รางวัล CST High Impact Chemist Award 2019 สาขาเคมีอินทรีย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ทศพร วงศ์รัตน์ สัตววิทยา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2537 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา [71]
ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ เคมี รางวัลจุลมงกุฎ เกียรติภูมิวิทยา ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น [72]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประเสริฐ ณ นคร คณิตศาสตร์ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน [73]
ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยาศาสตร์ทางทะเล ราชบัณฑิต, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา [74]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ฟิสิกส์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [75]
ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เคมี กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย [76]
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ชีววิทยา President of UNITAS MALACOLOGICA [77]
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช คณิตศาสตร์ นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ วัสดุศาสตร์ นายกสมาคมเซรามิกส์ไทย
ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ เคมี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.พ.ศ. 2550 [78]
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เคมี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 [79]
ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ธรณีวิทยา ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์) สำนักวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [80]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจิต วัฒนสินธุ์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ ประธานคณะกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล [81]
ศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล พฤกษศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
เรือเอก สิทธิชัย สุวรประทีป อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย วิ่งระยะสั้น100/200/4*100 ปี2541-2553
วุฒิชัย ทาทอง อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ชัยพล พูพาร์ต 2551 นักแสดง
อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล 2549 นักแสดง,พิธีกร
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ธีรเดช เมธาวรายุทธ นักแสดง
โชติกา วงศ์วิลาศ นักแสดง
ชนาธิป ซ้อนขำ (โค้ชเล็ก)นักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (เทนนิส)นักเทควันโดเจ้าของเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2 สมัย เอเชี่ยนเกมส์ 2 สมัย และ ซีเกมส์ 4 สมัย นายทหารกีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ แผนกกีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษกองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กวี ตันจรารักษ์ นักร้อง นักแสดง
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา [22] เก็บถาวร 2007-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [23] เก็บถาวร 2007-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
เจน นำชัยศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
เจ้า ไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อุตสาหการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23
ธีรพล นพรัมภา อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ อดีตปลัดเมืองพัทยา กรรมการ ท่าอากาศยานไทย
ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี อดีตเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ศาตราจารย์จารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผอ.สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย [82]
ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์ ผู้ประกาศข่าว นักแสดง พิธีกร
บัญชา ล่ำซำ อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
บุญคลี ปลั่งศิริ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย อดีตวิศวกรแหล่งน้ำ บริษัท เซ้าท์อิ๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด อดีตเลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อดีตคณบดี คณะ Computer & Engineering Management (CEM)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อดีตนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม รางวัล Asian Corporate Director Recognition Awards 2011 รางวัล SAA Awards 2011 ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปิโตรเคมี ทีพีไอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประแสง มงคลศิริ กรรมการอำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ดร. พสุ โลหารชุน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์​ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม [24][ลิงก์เสีย]
พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติปตท. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ทวี ไกรคุปต์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร Governing Board Member ที่ The Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership กรรมการ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กรรมการ ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม นักแสดง, พิธีกร และนายแบบไทย
ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิโรคตับ [25] เก็บถาวร 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดีตวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง
ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​และโฆษกพรรคก้าวไกล
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีตอธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
วิเศษ จูภิบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) [26] เก็บถาวร 2007-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
วีระ สุสังกรกาญจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์ เครื่องกล อดีตผู้แทนการค้าไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย ไฟฟ้า นักวิชาการอิสระ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ศาสตราจารย์ สิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [27] เก็บถาวร 2007-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ดร. อาชว์ เตาลานนท์ วิศวอุตสาหการ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอดีตอุปนายกคนที่ 2 สภาวิศวกร
ผศ.ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม (บริษัท)
อายุทธ์ จิรชัยประวิตร คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล สาขาวิศวกรรมโยธา นักแสดง, พิธีกรช่อง youtube:Fernynop และนางแบบไทย

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. การุญ จันทรางศุ กรรมการสภาวิศวกร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ โคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตกรรมการองค์กรกลางอดีตกรรมการการเลือกตั้ง อดีตประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [83]

[84]

รองศาตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[85]
ศาสตราจารย์ ชัย มุกตพันธุ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์​ เพียรมนกุล กรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กรรมการ การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย อดีตประธานกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ สลับ ลดาวัลย์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [86]
ศาสตราจารย์ บุญรอด บิณฑสันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ อดีตผู้ว่าการประปานครหลวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย อดีตกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาวิศวกรรมเคมี เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2540, 2544 และ 2547 สาขาวิศวกรรมเคมี กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอดีตกรรมการสภาวิศวกร
ศาสตราจารย์ ดร. อัครวัชร เล่นวารี กรรมการในคณะกรรมการสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
ศาสตราจารย์ ดร. อรุณ สรเทศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะเศรษฐศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตเลขานุการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการของ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย อดีตประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
มิณฑิตา วัฒนกุล (มิ้นท์ เอเอฟ 3) นักร้อง
พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ธรัญญ่า มโนลีหกุล (ผ้าแพร เอเอฟ 7) นักร้อง
รณชัย ถมยาปริวัฒน์ นักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชาวไทย อดีตเคยเป็นนักร้องนำวงคีรีบูน
ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ ผู้นำเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ นักแสดง นักร้อง (ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2)
สุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการบริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการทีโอที รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด [87]
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร, รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
ปวริศา เพ็ญชาติ นักแสดง, พิธีกร
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ (ป้อง) นักแสดง
รณเดช วงศาโรจน์ (แหนม) นักร้อง
อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ คณะเศรษฐศาสตร์ อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ อดีตประธานกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาการพัฒนา กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[88] กรรมการสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
พันตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง)/๒๕๔๘ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ดุริยางคศิลป์ตะวันตก ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการบริษัท ลักษ์ (666) จำกัด , นักแสดง , พิธีกร
กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2555 นักร้องยุวชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย KPN JUNIOR AWARD ปี 2004 ประเภทเพลงไทยสากล
คลาวเดีย จักรพันธุ์ นักแสดง
นิชา ปาลวัฒน์วิไชย นักแสดง
วิทิตนันท์ โรจนพานิช ทัศนศิลป์/2529 (หนึ่ง)คนไทยคนแรกที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 อดีตอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2552 (ดาต้า) นักแสดง, นักร้องหญิงชาวไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมดาว พานิชสมัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2552 (มัดหมี่) นักแสดง, นักร้องหญิงชาวไทย
ณัฐชา วิทยากาศ นักแสดง
นาคร ศิลาชัย นฤมิตรศิลป์ (เปิ้ล) นักแสดง พิธีกร
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ (อร) นางสาวไทย พ.ศ. 2535
ภคมน บุณยะภูติ (ลูกโป่ง) นักร้อง รองชนะเลิศอันดับ 4 ของรายการ True Academy Fantasia Season 4
จิตตาภา แจ่มปฐม สาขาวิชานาฏศิลป์ตะวันตก / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2546 (จ๊ะ) นักแสดงหญิงช่อง 3
อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์ (กีฟ) นักแสดงหญิงช่อง 7 , นางแบบหญิงชาวไทย สาขาแฟชั่นดีไซน์
อินทิรา แดงจำรูญ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2537 (ตุ๊กตา) นักแสดง, นักจัดรายการวิทยุหญิงชาวไทย
วรันธร เปานิล สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2555 (อิ๊งค์) นักแสดง, นักร้องหญิงชาวไทย
อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักแสดง, นายแบบชายชาวไทย (อาร์)
ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกเปียโน / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2555 (แก้ว) สมาชิกวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง สาขาวิชานิทรรศการศิลป์ (ออกแบบ) นักแสดง
เอกพงศ์ เชิดธรรม (เอก) มือกลองวง Crescendo
ญาณิศา ธีราธร นักแสดง, นางแบบหญิงชาวไทย (แก้ม)
ผศ. วรพล กาญจนวีระโยธิน ดุริยางศิลป์ตะวันตก/2527 (วอ) นักฟลูตมือหนึ่งของไทย วง Royal Bangkok Symphony Orchestra อาจารย์ประจำ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร
เซน นันทวิญญู ทัศนศิลป์/2528 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนสตูดิโอ จำกัด

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[89] อดีตผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [90]
อาจารย์ ดุษฎี พนมยงค์ 2527-2533 ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู หัวหน้าภาควิชาขับร้อง มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร รางวัลศิลปาธร พ.ศ. 2551 สาขาดนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยชุดใหม่ กรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา [91] [92]
ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์ รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รางวัลบทเพลงดีเด่นจากสมาคมนักประพันธ์เพลงแห่งอาเซียน [93]
ศาสตราจารย์ ดร. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ด้านการแสดงเปียโนคนแรกของประเทศไทย “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2562
รองศาสตราจารย์ ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา รางวัลศิลปาธร พ.ศ. 2561
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อดีตรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กุลธิดา เย็นประเสริฐ 2540 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี2000
เกรียงไกร อมาตยกุล นักแสดง พิธีกร ผู้กำกับ
เกียรติ กิจเจริญ ภูมิสถาปัตยกรรม 2524 นักแสดง พิธีกร
เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สถาปัตยกรรม 2525 นักร้อง สมาชิกกลุ่มดนตรีเฉลียง
ขวัญสรวง อติโพธิ รางวัลสถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสถาบันสร้างบ้าน แปงเมือง มูลนิธิการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคม
เขริกา โชติวิจิตร (จินนี่) นักร้องค่าย กามิกาเซ่
คมสัน นันทจิต นักเขียน นักแสดง พิธีกร
จรัสพงษ์ สุรัสวดี นักแสดง พิธีกร นักพูด
คุณหญิง จรัสศรี ทีปิรัช ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอำนวยการสำนักองค์ประธาน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อดีตอธิบดีกรมการผังเมือง
ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย พิธีกรรายการบ้านเลขที่ 5 และที่นี่ประเทศไทย
ณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนชาวไทยคนแรกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น Steinway Artist
ณฐพร เตมีรักษ์ 2550 (แต้ว) นักแสดงช่อง 3 (ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2)
ดลชัย บุณยะรัตเวช ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทแบรนด์ซเคพ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ 2501 ผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม อดีตคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2549 [28]
รองศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 นายทะเบียนประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [94]
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ออกแบบอุตสาหกรรม 2542 (แก๊ป) ดารานักแสดง
นิติพงษ์ ห่อนาค สถาปัตยกรรม 2521 นักแต่งเพลง
นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปัตยกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. 2544 อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก ผู้ก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด หรือ A49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมมาธิการสมาคมสถาปนิกสยาม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
มติ ตั้งพานิช ราชบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนา อดีตกรรมการตรวจสอบบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
หม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2530 สถาปนิกงานสถาปัตยกรรมไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อดีตรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภาสถาปนิกรางวัล สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการผังเมือง สำนักคณะกรรมการผังเมือง
ปกรณ์ สันติสุนทรกุล ออกแบบอุตสาหกรรม 2544 ผู้ร่วมก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์ Dek-D.com เว็บไซต์สำหรับวัยรุ่นไทย บริษัท Dek-D Interactive Co.,Ltd. [29]
ประภาส ชลศรานนท์ สถาปัตยกรรม 2521 นักคิด นักเขียน ผู้ร่วมก่อตั้ง บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ
ปัญญา นิรันดร์กุล พิธีกรชื่อดัง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดัง
ปวิณ สุวรรณชีพ นักดนตรี สมาชิกวงโมเดิร์นด็อก
เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี อาจารย์สถาปัตยกรรมไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2553
พิชัย วาศนาส่ง 2488 อดีตพิธีกรและนักข่าว ช่อง 4 บางขุนพรหม ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว [30] เก็บถาวร 2007-03-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ สถาปัตยกรรม 2541 (อาร์ม) พิธีกร ดารานักแสดง (เกียรตินิยมอันดับ2) [31] เก็บถาวร 2007-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) อดีตนักแสดงเด็ก และนักร้องค่าย กามิกาเซ่
รองศาสตราจารย์ ยุพยง เหมะศิลปิน อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภากร ธนศรีวนิชชัย (ตุลย์) นักแสดง
ภาณุ จิระคุณ (ป็อปปี้) นักร้องวงเค-โอติก ค่ายกามิกาเซ่
ภิญโญ รู้ธรรม นักแสดง พิธีกร
รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมไทย) จุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2537
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อาจารย์ สถาปนิก นักเขียน พิธีกรรายการ "หมอบ้าน" อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคีราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน
รตาพร ทิพย์มนตรี 2552 (เบสท์) สถาปนิก อดีตนักร้องวงชิลลี่ ไวท์ ช็อค ค่ายกามิกาเซ่
วรรณพร พรประภา ภูมิสถาปนิก และสถาปนิกเจ้าของสำนักงานออกแบบ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท PLA (บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด)
วัชรบูล ลี้สุวรรณ ภูมิสถาปัตยกรรม 2541 (โน้ต) นักแสดง
วัชระ แวววุฒินันท์ 2521 นักเขียน (นามปากกา "ปินดา โพสยะ") กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
วัชระ ปานเอี่ยม สถาปัตยกรรม 2521 นักแสดง นักร้อง สมาชิกกลุ่มดนตรีเฉลียง
วาทิน ปิ่นเฉลียว นักเขียน นักเขียนการ์ตูน
วาสนา วีระชาติพลี สถาปัตยกรรม นักจัดรายการวิทยุ
วินทร์ เลียววาริณ สถาปัตยกรรม 2518 นักประพันธ์รางวัลซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ [32] เก็บถาวร 2007-08-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วีระ โรจน์พจนรัตน์ สถาปัตยกรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ [33] เก็บถาวร 2021-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง สถาปัตยกรรม 2521 (ตั้ว) นักแสดง
ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ การออกแบบและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 2554 (ชิปปี้) นักแสดงช่อง 3
ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ร.น. อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตอธิบดีกรมศิลปากร อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) อดีตราชบัณฑิต
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ การออกแบบอุตสาหกรรม 2539 นักเขียน (นามปากกา "นิ้วกลม") คอลัมนิสต์ ครีเอทีฟโฆษณา
สัญญา คุณากร สถาปัตยกรรม 2525 นักแสดง พิธีกร
ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม [95]
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ออกแบบอุตสาหกรรม 2544 (แสตมป์) นักร้อง,นักดนตรี,นักแต่งเพลง
อลิสสา ซิม สถาปัตยกรรมไทย 2547 (กุ๊กไก่ เอเอฟ 2) นักร้อง [34] เก็บถาวร 2007-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ สถาปัตยกรรม นักแสดง ผู้กำกับ
อรรถชัย อนันตเมฆ ภูมิสถาปัตยกรรม อดีตข้าราชการการเมืองประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ อนันต์ กรุแก้ว อดีตอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอดีตนายกสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อรุณ ภาวิไล 2524 นักแสดง พิธีกร ผู้กำกับ
สาริน รณเกียรติ International Program in Desigh and Architecture (INDA) นักแสดงสังกัดช่อง 3
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
อาจารย์ นารถ โพธิประสาท ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาแห่งแรกของประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัส พัชรเศวต อดีตหัวหน้าภาคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการ บริษัท สถาปนิกตะวันออก จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร. นวณัฐ โอศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล อดีตกรรมการ สภาสถาปนิกไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สำนักศิลปกรรม ศิลปินแห่งชาจิ สาขาทัศนศิลป์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) ประจำปี 2549
ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธี อนันต์สุขสมศรี นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์และการวางแผนเชิงภูมิภาค [96]
รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ รัตกสิกร ผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [97][98]

คณะอักษรศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ดร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประวัติศาสตร์ 2516 ผู้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ, ผู้รับรางวัลอินทิรา คานธี, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [99]
ศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 2483 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [99]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล 2497 ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาภาษาไทย [99]
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร [99]
จิตร ภูมิศักดิ์ 2493 กวี นักเขียน นักประวัติศาสตร์ [100]
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ 2475 องคมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [99]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ผู้ก่อตั้งบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2479 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ผู้ได้รับรางวัลนราธิป [99]
ชมัยภร บางคมบาง 2511 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557
ญาณี จงวิสุทธิ์ 2523 นักแสดง พิธีกร
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร ภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับ1/2550 นักร้องยุวชนดีเด่น แห่งประเทศไทย ประเภทเพลงสากล
เทียน อัชกุล 2477 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [99]
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ภาษาจีน 2545 ผู้กำกับภาพยนตร์, นักเขียนบทภาพยนตร์
นาเดีย นิมิตรวานิช ศิลปการละคร นักแสดง [35]
นิติ ชัยชิตาทร ภาษาบาลี-สันสกฤต (ป๋อมแป๋ม) พิธีกร, นักแสดง, ครีเอทีฟ
ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิจัยรางวัลนักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลฟูกูโอกะ รางวัลศรีบูรพา
นิลวรรณ ปิ่นทอง 2477 นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ [99]
นุสบา วาณิชอังกูร นักแสดง
ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 2480 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นามปากกา "อุชเชนี")
ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์ 2548 ผู้ประกาศข่าวช่อง 7
ประยอม ซองทอง 2499 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7
บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงต่างประเทศ กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณหญิง บุญเลื่อน เครือตราชู อธิบดีกรมสามัญศึกษา
เปลื้อง ณ นคร 2471 นักเขียน [99]
ดร. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ [101]
ผอูน จันทรศิริ ภาษาอังกฤษ นักแสดง / ผู้กำกับ
ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 2523 ผู้ตรวจการแผ่นดิน, อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ [99]
ผุสชา โทณะวณิก ศิลปการละคร พิธีกรชื่อดังในอดีต
หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล ศิลปการละคร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง [102]
คุณหญิง พรรณชื่น รื่นศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัณณิดา ภูมิวัฒน์ วรรณคดีเปรียบเทียบ นักเขียน ใช้นามปากกาทางอินเทอร์เน็ตว่า ลวิตร์ (เคียว)
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 2475 ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [99]
พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล นักร้อง
ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สาธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ [36] เก็บถาวร 2009-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ท่านผู้หญิง หม่อมหลวง มณีรัตน์ บุนนาค 2486 นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [99]
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2514 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2553 อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัดเกล้า อามระดิษ นักร้อง
วลีพร หวังซื่อกุล ผู้แปลหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
วราภรณ์ สมพงษ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ศาสตราจารย์พิเศษดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ภาษาศาสตร์ 2498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนแรก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [99]
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ 2509 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นามปากกา "ว.วินิจฉัยกุล", "แก้วเก้า") [99]
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ท่านผู้หญิง ศรีนาถ สุริยะ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระอาจารย์ใน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ศาสตราจารย์ ภูวดล ทรงประเสริฐ แกนนำ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอดีตรองหัวหน้าภาคประวัติศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิบดีกรมฝึกหัดครู รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ประวัติศาสตร์ 2483 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 สมัย [99]
สุมาลี บำรุงสุข นักเขียน นักแปล ผู้แปลหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
สุภา สิริสิงห 2505 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นามปากกา "โบตั๋น") [99]
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ 2511 นักแสดง [99]
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล 2510 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ด้านอักษรศาสตร์คนแรก นักภาษาศาสตร์ชาวไทย พระอาจารย์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา [103]
อัญชลี วิวัธนชัย 2512 นักประพันธ์รางวัลซีไรต์ (นามปากกา "อัญชัน") [104]
อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ศิลปการละคร เกียรตินิยมอันดับ2/2546 (โบวี่) นักแสดง พิธีกร
คุณหญิง อัมพร มีศุข 2477 สมาชิกวุฒิสภา, รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, อธิบดีกรมวิชาการ [99]
อุรัสยา เสปอร์บันด์ วิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 2554 (ญาญ่า) นักแสดง นางแบบ
อำไพพร จิตต์ไม่งง ผู้กำกับละครยอดเยี่ยมจากรางวัลโทรทัศน์ทองคำ, คมชัดลึก อวอร์ด, ท็อปอวอร์ด [105]
รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาสร้างสรรค์คนละครสตูดิโอ อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชทานพระดำริเกี่ยวกับการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับแรกของประเทศไทย บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ และเป็นตัวแทนสยามในการติดต่อมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์ให้ช่วยพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [106][107]
ศาสตราจารย์พิเศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสอนวิชาวรรณคดี ฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2495 [108]
ศาสตราจารย์พิเศษ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ [109]
ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตอาจารย์ที่ภาควิชาภาษาไทย ของคณะอักษรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [110][111]

[112]

ศาสตราจารย์พิเศษ พระยาอนุมานราชธน อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ [113]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย คณบดีหญิงคนแรกของคณะอักษรศาสตร์ และได้ถวายงานเป็นพระอาจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวิชาภาษาฝรั่งเศส [114]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ 2505 ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน อดีตผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง อดีตภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สาขาศิลปกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษ อำภา โอตระกูล หัวหน้าภาควิชาเยอรมันคณะอักษรศาสตร์ นายกสมาคมครูสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย กรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน Bundesverdienstkreuz ชั้นหนึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1996ประเทศเยอรมนี [115]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากองการสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล ประธานสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน อดีตองคมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคนแรกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ วิสุทธ์ บุษยกุล ราชบัณฑิต อดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลบุคคลดีเด่นสถาบันขงจื้อ [116]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและโทรทัศน์) ประจำปี 2554

คณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ชลลดา บูรณกาล สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบสุนัขทรงเลี้ยง [117]
ศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ อมรศิลป์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 สาขาเกษตรศาสตร์เคมีและชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทริกา ชันซื่อ 2524 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากการแต่งตั้งโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 90/2557

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
วนัสธนา สัจจกุล EMBA, 1984 หัวหน้าพรรคพลังคนกีฬา [118]
บวร วงศ์สินอุดม กรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการอื่นในการรถไฟแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [119]
นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พนิช วิกิตเศรษฐ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 1
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชกร ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินรัตน์ พุทธปวน อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คณะจิตวิทยา[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณระพี สุทธิวรรณ อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งประเทศไทย คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะสหเวชศาสตร์[แก้]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนา ศานติยานนท์ ขณะเรียนเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ / 2516 นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียน (ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2008) นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งเอเชีย (ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2013), นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย [120][121][122]
ศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์ ขณะเรียนเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ / 2517 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีววิทยาโมเลกุล (พ.ศ. 2534), เมธีวิจัย สกว. รุ่น 1 [123]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รางวัลพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2551 สาขาวิทยาศาสตร์ อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [37]

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี[แก้]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย อดีตนายกสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย อดีตคณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน อดีตนายกสมาคมนักประชากรไทย รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร ลิมานนท์ อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา วุฒิสภา กรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย [124]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข[แก้]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

สถาบันภาษา[แก้]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 ในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รองประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติและผลงาน." เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย. Accessed March 07, 2017. http://www.moe.go.th/moe/th/minister/history_kamol58.htm.
 2. 8 ปีเต็มแห่งความพากเพียร! “ลีซอ ธีรเทพ” เรียนจบ จุฬาฯ แล้ว campus.campus-star 21 ต.ค. 2559 สืบค้นเมื่อ 23 ธ.ค. 2563
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-08-21.
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/030/6.PDF
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-12. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 6. http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=96441
 7. http://www.ohmpps.go.th/documents/BP2544013/pdf/T0091_0014.pdf[ลิงก์เสีย]
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/169/3.PDF
 9. https://kaokonlakao-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/kaokonlakaoproject.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJNMKD5POIDFJOVQQ%2F20171225%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20171225T114632Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1200&X-Amz-Signature=f1275a8a41fc1faf2920e747a4bc0b306d307e1562592d73e17e9161fbb6a834[ลิงก์เสีย]
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/133/4.PDF
 11. http://www.nrct.go.th/downloads/d20110327164027.pdf[ลิงก์เสีย]
 12. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/143/6.PDF
 14. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-11. สืบค้นเมื่อ 2011-04-04.
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/20.PDF
 16. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-23. สืบค้นเมื่อ 2011-04-04.
 17. แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/137/15.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/131/5.PDF
 20. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 21. http://www.research.chula.ac.th/Prize_Researcher/teach/example/ex44_3.htm
 22. http://www.moe.go.th/websm/minister/minister_teerakiat.htm
 23. หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. "ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค." Flexiplan: Faculty of Medicine Chulalangkorn University Memorial Hall. Accessed May 14, 2017. http://mdcu.flexiplan.co.th/th/hof/detail/4295.
 24. "แพทย์ไทยคนแรกได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ผอ."อนามัยโลก"สมัยที่2." มติชนออนไลน์ . September 9 , 2008. Accessed April 10, 2017. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1220956703[ลิงก์เสีย].
 25. http://www.tmc.or.th/about_committee.php
 26. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-02-17. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 27. http://web.md.chula.ac.th/thaiv1/spotlight/Spotlightvol23.pdf[ลิงก์เสีย]
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/072/T236.PDF
 29. หนังสือ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 30. "ประวัติ ศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 31. "ประวัติ ศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 32. http://www.thairath.co.th/people/view/ent/4055
 33. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-02. สืบค้นเมื่อ 2012-01-08.
 34. http://www2.rsu.ac.th/info/senior-admin
 35. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-25. สืบค้นเมื่อ 2012-04-23.
 36. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 37. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 38. [1]
 39. http://rsu-brain.com/?page_id=22
 40. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-11-25.
 41. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-05-23. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 42. ศาสตราจารย์ กฤษณา ชุติมา[ลิงก์เสีย]
 43. "ประวัติชีวิต คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-18. สืบค้นเมื่อ 2007-07-29.
 44. "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำจร มนุญปิจุ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 45. ศาสตราจารย์. ถาวร วัชราภัย[ลิงก์เสีย]
 46. พิจิตต รัตตกุล เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ผู้จัดการออนไลน์, 28 สิงหาคม 2547
 47. "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 48. "ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรุฬห์ สายคณิต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-18. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 49. ศาสตราจารย์ มนุวดี หังสพฤกษ์[ลิงก์เสีย]
 50. ศาสตราจารย์ มณีวรรณ กมลพัฒนะ[ลิงก์เสีย]
 51. "ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ | NSTDA Digital Archives เก็บถาวร 2020-11-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน". www.nstda.or.th. Retrieved 2017-01-21.
 52. "ศาสตราจารย์ เทพ เชียงทอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 53. "รองศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-28. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 54. "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระวี ภาวิไล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-04. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 55. ศาสตราจารย์สดศรี ไทยทอง[ลิงก์เสีย]
 56. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ[ลิงก์เสีย]
 57. "ประวัติ ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-10. สืบค้นเมื่อ 2007-08-04.
 58. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/118/4.PDF
 59. รองศาสตราจารย์ สนอง เอกสิทธิ์[ลิงก์เสีย]
 60. http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/dmsweb_v2_2/content/org/webpageJDMS_30/demo/data/2559/2559-06/Hall_of_fame.pdf[ลิงก์เสีย]
 61. ศาสตราจารย์ สุดา เกียรติกำจร[ลิงก์เสีย]
 62. "รองศาสตราจารย์ สุภาพ ภู่ประเสริฐ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 63. "ศาสตราจารย์ ศักดา ศิริพันธุ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 64. "ศาสตราจารย์ อัญชลี ทัศนาขจร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-29. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 65. http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000063285[ลิงก์เสีย]
 66. http://cai.md.chula.ac.th/med23/md23news/pirom/outstanding%20researcher/biography/education.html
 67. [2]
 68. ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเษก โสณกุล[ลิงก์เสีย]
 69. ศาสตราจารย์ แถบ นีละนิธิ[ลิงก์เสีย]
 70. ศาสตราจารย์ คลุ้ม วัชโรบล[ลิงก์เสีย]
 71. ศาสตราจารย์ ทศพร วงศ์รัตน์[ลิงก์เสีย]
 72. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-03-05.
 73. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ, เล่ม ๘๒, ตอน๓๒, ๒๐ เมษายน ๒๕๐๘, หน้า ๑๑๙๔
 74. "ศาสตราจารย์ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-12. สืบค้นเมื่อ 2011-02-18.
 75. "ประวัติโดยย่อของ ศ. สุพจน์ หารหนองบัว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-12-30. สืบค้นเมื่อ 2011-02-19.
 76. ศ. สุพจน์ หารหนองบัว[ลิงก์เสีย]
 77. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-12-30.
 78. http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/csts/index.php/studentproject/157-newsciencetise2557
 79. http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/csts/index.php/studentproject/157-newsciencetise2557
 80. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-28. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 81. http://www.anandamahidolfoundation.com/?q=recipient&grp=2
 82. http://cwweb.tu.ac.th/org/overview-resume/OneRector.php?select=GE&id_rector=44
 83. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-26. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 84. [3]
 85. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-04-15.
 86. [4]
 87. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-01-08. สืบค้นเมื่อ 2011-04-19.
 88. "คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 2017-03-01.
 89. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 73/2559
 90. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-10-23. สืบค้นเมื่อ 2011-04-19.
 91. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-11-02.
 92. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 93. http://www.research.chula.ac.th/congratulation/st42.html
 94. http://www.archdept.com/003history.php?id=7
 95. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-10. สืบค้นเมื่อ 2011-04-16.
 96. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/052/T_0085.PDF
 97. [5]
 98. [6]
 99. 99.00 99.01 99.02 99.03 99.04 99.05 99.06 99.07 99.08 99.09 99.10 99.11 99.12 99.13 99.14 99.15 99.16 99.17 รายพระนามและรายนามอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น
 100. "จิตร ภูมิศักดิ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-04-25. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 101. นิสิตเก่า
 102. http://www.manager.co.th/Marsmag/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095836[ลิงก์เสีย]
 103. http://www.chitraladaschool.ac.th/cd_manager.php เก็บถาวร 2012-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนจิตรลดา
 104. ชุมนุมนักเขียนไทย
 105. "โลกละคร...งานแห่งชีวิต "อำไพพร จิตต์ไม่งง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-20. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 106. ราชกิจจานุเบกษา. “ แจ้งความอนุโมทนา เรื่อง "เงินทุนบำรุงแผนกแพทย์ศาสตร์" แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์.” เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา. 5 กันยายน 2463. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/1775.PDF(7 กันยายน 2560 ที่เข้าถึง).
 107. "Thailand's "Father of Modern Medicine"". News. 2014-01-23. Retrieved 2016-12-10.
 108. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-04. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 109. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 110. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-26. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 111. [7]
 112. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 113. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 114. http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/5638/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%9E-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html[ลิงก์เสีย]
 115. http://community.thaigermanfanclub.com/index.php?showtopic=2954[ลิงก์เสีย]
 116. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/034/36.PDF
 117. http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9540000026743[ลิงก์เสีย]
 118. บางส่วนของเครือข่ายศิษย์เก่าศศินทร์, นิตยสารผู้จัดการ, พฤศจิกายน 2550
 119. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/273/9.PDF
 120. สมชาย วิริยะยุทธกร, 50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย, วารสารเทคนิคการแพทย์, ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556
 121. ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ เก็บถาวร 2015-10-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เข้าถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 122. คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี 2555-2558, เข้าถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 123. Curriculum Vitae of Worachart Sirawaraporn เก็บถาวร 2015-12-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เข้าถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557
 124. ttp://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/60/file_1371811688.pdf