ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อประธานรัฐสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รายนามประธานรัฐสภาไทย)

รายชื่อประธานรัฐสภาไทย โดยอ้างอิงจากข้อมูลของรัฐสภา[1]

รายชื่อประธานรัฐสภาไทย[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป ชื่อ การดำรงตำแหน่ง ประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งของ
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา
1
(1)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 28 มิถุนายน 2475 1 กันยายน 2475 0 ปี 65 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
2 เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) 2 กันยายน 2475 10 ธันวาคม 2476 1 ปี 99 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
1
(2)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15 ธันวาคม 2476 26 กุมภาพันธ์ 2477 0 ปี 73 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3
(1)
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 26 กุมภาพันธ์ 2477 22 กันยายน 2477 0 ปี 208 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
4 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 22 กันยายน 2477 31 กรกฎาคม 2479 1 ปี 313 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5
(1-8)
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 3 สิงหาคม 2479 10 ธันวาคม 2480 6 ปี 325 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
10 ธันวาคม 2480 24 มิถุนายน 2481
28 มิถุนายน 2481 10 ธันวาคม 2481
12 ธันวาคม 2481 24 มิถุนายน 2482
28 มิถุนายน 2482 24 มิถุนายน 2483
1 กรกฎาคม 2483 24 มิถุนายน 2484
1 กรกฎาคม 2484 24 มิถุนายน 2485
30 มิถุนายน 2485 24 มิถุนายน 2486
3
(2)
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 6 กรกฎาคม 2486 24 มิถุนายน 2487 0 ปี 354 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5
(9-10)
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 2 กรกฎาคม 2487 26 มิถุนายน 2488 1 ปี 105 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
29 มิถุนายน 2488 15 ตุลาคม 2488
6 พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ 4 มิถุนายน 2489 24 สิงหาคม 2489 0 ปี 81 วัน ประธานวุฒิสภา
3
(3-4)
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 31 สิงหาคม 2489 8 พฤศจิกายน 2490 5 ปี 90 วัน ประธานวุฒิสภา
26 พฤศจิกายน 2490 29 พฤศจิกายน 2494
7
(1-9)
พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 1 ธันวาคม 2494 17 มีนาคม 2495 5 ปี 289 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
22 มีนาคม 2495 23 มิถุนายน 2495
28 มิถุนายน 2495 23 มิถุนายน 2496
2 กรกฎาคม 2496 23 มิถุนายน 2497
29 มิถุนายน 2497 23 มิถุนายน 2498
2 กรกฎาคม 2497 23 มิถุนายน 2499
25 มิถุนายน 2499 25 กุมภาพันธ์ 2500
16 มีนาคม 2500 23 มิถุนายน 2500
28 มิถุนายน 2500 16 กันยายน 2500
8
(1)
พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) 20 กันยายน 2500 14 ธันวาคม 2500 0 ปี 85 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
7
(10-11)
พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 27 ธันวาคม 2500 23 มิถุนายน 2501 0 ปี 297 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
25 กุมภาพันธ์ 2501 20 ตุลาคม 2501
8
(2)
พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) 6 กุมภาพันธ์ 2502 2 พฤษภาคม 2511 8 ปี 245 วัน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
9 ทวี บุณยเกตุ 8 พฤษภาคม 2511 20 มิถุนายน 2511 0 ปี 43 วัน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
10
(1-2)
พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 22 กรกฎาคม 2511 6 กรกฎาคม 2514 3 ปี 118 วัน ประธานวุฒิสภา
7 กรกฎาคม 2514 17 พฤศจิกายน 2514
11 พลตรีศิริ สิริโยธิน 18 ธันวาคม 2515 11 ธันวาคม 2516 0 ปี 358 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 29 ธันวาคม 2516 7 ตุลาคม 2517 0 ปี 282 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13 ประภาศน์ อวยชัย 17 ตุลาคม 2517 25 มกราคม 2518 0 ปี 100 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 7 กุมภาพันธ์ 2518 12 มกราคม 2519 0 ปี 339 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
15
(1)
อุทัย พิมพ์ใจชน 19 เมษายน 2519 6 ตุลาคม 2519 0 ปี 170 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
16 พลเอกกมล เดชะตุงคะ 22 ตุลาคม 2519 20 พฤศจิกายน 2519 0 ปี 29 วัน ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
17
(1-3)
พลอากาศเอกหะริน หงสกุล 28 พฤศจิกายน 2519 20 ตุลาคม 2520 6 ปี 111 วัน ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
25 พฤศจิกายน 2520 22 เมษายน 2522 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9 พฤษภาคม 2522 19 มีนาคม 2526 ประธานวุฒิสภา
18 ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ 26 เมษายน 2526 19 มีนาคม 2527 0 ปี 328 วัน ประธานวุฒิสภา
รักษาการ อุทัย พิมพ์ใจชน 19 มีนาคม 2527 30 เมษายน 2527 0 ปี 42 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
19
(1-3)
อุกฤษ มงคลนาวิน 30 เมษายน 2527 30 เมษายน 2528 4 ปี 357 วัน ประธานวุฒิสภา
1 พฤษภาคม 2528 23 เมษายน 2530
24 เมษายน 2530 22 เมษายน 2532
รักษาการ ปัญจะ เกสรทอง 22 เมษายน 2532 4 พฤษภาคม 2532 0 ปี 12 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
20 ร้อยตำรวจตรีวรรณ ชันซื่อ 4 พฤษภาคม 2532 23 กุมภาพันธ์ 2534 1 ปี 295 วัน ประธานวุฒิสภา
19
(4-5)
อุกฤษ มงคลนาวิน 2 เมษายน 2534 21 มีนาคม 2535 1 ปี 54 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3 เมษายน 2535 26 พฤษภาคม 2535 ประธานวุฒิสภา
21
(1)
มีชัย ฤชุพันธุ์ 28 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535 0 ปี 86 วัน ประธานวุฒิสภา
22 มารุต บุนนาค 22 กันยายน 2535 19 พฤษภาคม 2538 2 ปี 239 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ มีชัย ฤชุพันธุ์ 19 พฤษภาคม 2538 11 กรกฎาคม 2538 0 ปี 53 วัน ประธานวุฒิสภา
23 พลตรีบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 11 กรกฎาคม 2538 27 กันยายน 2539 1 ปี 78 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ มีชัย ฤชุพันธุ์ 27 กันยายน 2539 24 พฤศจิกายน 2539 0 ปี 58 วัน ประธานวุฒิสภา
24
(1)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 24 พฤศจิกายน 2539 27 มิถุนายน 2543 3 ปี 216 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
25 พิชัย รัตตกุล 30 มิถุนายน 2543 9 พฤศจิกายน 2543 0 ปี 132 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ สนิท วรปัญญา 9 พฤศจิกายน 2543 6 กุมภาพันธ์ 2544 0 ปี 89 วัน ประธานวุฒิสภา
15
(2)
อุทัย พิมพ์ใจชน 6 กุมภาพันธ์ 2544 5 มกราคม 2548 3 ปี 334 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ สุชน ชาลีเครือ 5 มกราคม 2548 8 มีนาคม 2548 0 ปี 62 วัน ประธานวุฒิสภา
26 โภคิน พลกุล 8 มีนาคม 2548 24 กุมภาพันธ์ 2549 0 ปี 353 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ สุชน ชาลีเครือ 24 กุมภาพันธ์ 2549 21 มีนาคม 2549 0 ปี 207 วัน ประธานวุฒิสภา
22 มีนาคม 2549 19 กันยายน 2549 รักษาการประธานวุฒิสภา
21
(2)
มีชัย ฤชุพันธุ์ 25 ตุลาคม 2549 24 มกราคม 2551 1 ปี 95 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
27 ยงยุทธ ติยะไพรัช 24 มกราคม 2551 30 เมษายน 2551 0 ปี 97 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ ประสพสุข บุญเดช 30 เมษายน 2551 15 พฤษภาคม 2551 0 ปี 15 วัน ประธานวุฒิสภา
28 ชัย ชิดชอบ 15 พฤษภาคม 2551 10 พฤษภาคม 2554 2 ปี 360 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ พลเอกธีรเดช มีเพียร 10 พฤษภาคม 2554 2 สิงหาคม 2554 0 ปี 101 วัน ประธานวุฒิสภา
29 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม 2554 9 ธันวาคม 2556 2 ปี 129 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ
นิคม ไวยรัชพานิช 9 ธันวาคม 2556 20 มีนาคม 2557 0 ปี 101 วัน ประธานวุฒิสภา
รักษาการ
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 20 มีนาคม 2557 24 พฤษภาคม 2557 0 ปี 65 วัน รักษาการประธานวุฒิสภา
30
พรเพชร วิชิตชลชัย 17 สิงหาคม 2557 21 พฤษภาคม 2562 4 ปี 277 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
31
ชวน หลีกภัย 28 พฤษภาคม 2562 20 มีนาคม 2566 3 ปี 296 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ
พรเพชร วิชิตชลชัย 20 มีนาคม 2566 5 กรกฎาคม 2566 0 ปี 107 วัน ประธานวุฒิสภา
24
(2)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 5 กรกฎาคม 2566 ปัจจุปัน 0 ปี 355 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่ 8 คน ได้แก่

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ทำเนียบประธานรัฐสภา, รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2562