มหาวิทยาลัยชินวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยชินวัตร
Shinawatra University
SIU logo.jpg
ชื่อย่อ SIU
คติพจน์ สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
สถาปนา 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยชินวัตร (อังกฤษ: Shinawatra University; ตัวย่อ: SIU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[1]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร. สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น

มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นผู้นำ การจัดการ ความเป็นนักลงทุน ไปพร้อมๆ กับมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง โดยบริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[2]

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์เป็น"รูปอาร์ม"ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งความรู้ ดวงอาทิตย์นี้จะแผ่รังสีของความเฉลียวฉลาด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นหนทางไปสู่รากฐานการศึกษา ทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านวัตถุ และมุมมองด้านศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย มี 3 สี คือ เทา-เขียว-ส้ม
  • เทา หมายถึง ระเบียบวินัย
  • เขียว หมายถึง ธรรมชาติ
  • ส้ม หมายถึง ความรู้
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ สาละลังกา (Cannonball tree)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (UC)[แก้]

 1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายกสภาฯ
 2. นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อุปนายกฯ
 3. ศ. ดร. ปกรณ์ อดุลพันธุ์ กรรมการ
 4. ศ.(กิตติคุณ)ดร. โสภณ เ ริงสำราญ กรรมการ
 5. รศ. ดร. ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค กรรมการ
 6. รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข กรรมการ
 7. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการ
 8. นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ กรรมการ
 9. พลเอก ดร. จารุภัทร เรืองสุวรรณ กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)
 10. ดร. ต่อวงศ์ เจนวิทย์การ กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)
 11. รศ. ดร. เอก ไชยสวัสดิ์ กรรมการ (ตัวแทน สกอ.)
 12. รศ. ดร. อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล กรรมการ
 13. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ กรรมการ
 14. ศ. ดร. วรเดช จันทรศร กรรมการ (โดยตำแหน่ง : อธิการบดี)
 15. ดร. ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล เลขานุการ
 16. นางประชุมพร นิรัติศยกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่ออธิการบดีในอดีตและปัจจุบัน[แก้]

 • 1999 - 2000 ศ. ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
 • 2000 - 2002 ดร. แสงสรร พาณิชย์ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2002 - 2003 ดร. วิทยา มานะวิณิชย์เจริญ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2003 - 2004 ดร. ทะนง พิทะยะ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2004 – 2008 ศ. ดร. ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
 • 2008 – 2009 ศ. ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
 • 2009 – 2011 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
 • 2011 – 2012 ผศ. ดร. ปริญญา ตันตสวัสดิ์ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2012 – ปัจจุบัน ศ. ดร. วรเดช จันทรศร

ประวัติศ. ดร. วรเดช จันทรศร[แก้]

 • การศึกษา
 • Ph.D. (Public Administration), New York University, U.S.A.
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Bureaucratic Reform and Privatization, New Zealand
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศาสตราจารย์และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิตากสินเพื่อพัฒนาการศึกษา
 • เลขาธิการสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระดับโลก มหาวิทยาลัยฯจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อตลาดแรงงานและคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


สิ่งอำนวยความสะดวก[แก้]

 • ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่างๆมากมาย เช่น Sound Lab สำหรับการฝึกการออกเสียงและสนทนาภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบดิจิตอลและชิ้นส่วนไมโครคอมพิวเตอร์ และ Operating Systems and Networking Lab ที่เป็นศูนย์รวม IT
 • Language Center ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • หอสมุด มีหนังสือ นิตยสาร และบทความที่ทันสมัยกว่า 30,000 เล่มให้บริการ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเชื่อมต่ออนไลน์เพื่ออ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆเป็นจำนวนหลายหมื่นเล่มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและยังให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • ศูนย์กีฬา ที่มีอุปกรณ์กีฬาทันสมัยครบครัน
 • บริการรถบัสจากอาคารบีบีดี(ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ)ไป-กลับมหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลัก จ. ปทุมธานี
 • โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารเกือบตลอดทั้งวันในช่วงเปิดภาคเรียน แต่ในช่วงที่โรงอาหารปิด นักศึกษาก็สามารถหาซื้ออาหารกล่อง หรืออาหารสำเร็จรูปได้ที่ร้านมินิมาร์ทภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือภายในหอพัก
 • หอพักนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯจัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาที่ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันมีอาคารหอพัก 5 ชั้น 2 อาคาร ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาคารหลักภายในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาใช้เวลาเดินมาเรียนเพียง 6-7 นาทีเท่านั้น ห้องพักจะมีให้เลือก 3 แบบคือ ห้องเดี่ยว ห้องคู่ และห้อง 3 คน โดยทุกห้องจะมีโทรศัพท์ ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น และในบริเวณใกล้เคียงหอพัก ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานที่เล่นกีฬา เครื่องหยอดเหรียญซัก-รีด และคลินิกที่มีพยาบาลประจำ นอกเหนือจากนี้ที่หอ 2 ยังมีห้องฟิตเนส คาราโอเกะ โด๊ะพูล ให้บริการแก่นักศึกษาอีกด้วย

วิทยาเขต[แก้]

= ตัวชี้วัดผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ (Key Performance Indicators) =[แก้]

 • ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าตลาดแรงงานโดยเฉลี่ย
 • ได้ผลการประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ 2 เทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของประเทศ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนโดยไม่มีเงื่อนไขในปีพ.ศ. 2549 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • คณาจารย์มีผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยมที่ผ่านการประเมินโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณาจารย์กว่า 70%สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ60%มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 • คณาจารย์กว่า 20%ได้รับรางวัลโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 • คณาจารย์กว่า 30% และนักศึกษากว่า 20%เป็นชาวต่างชาติ
 • นักศึกษาระดับโท-เอกมีสัดส่วนเกิน 50%ของนักศึกษาทั้งหมด
 • คณาจารย์ได้รับรางวัลมากมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


 • วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • 197 Viphavadi-Rangsit Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°05′15.39″N 100°25′16.62″E / 14.0876083°N 100.4212833°E / 14.0876083; 100.4212833