ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
Chulabhorn Royal Academy
Logo-CRA.png
ชื่อย่อ CRA
สถาปนา 19 มกราคม 2559
(มีผลบังคับใช้ 18 เมษายน 2559)
ประเภท มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
งบประมาณ 3,416,527,700 บาท [1]
นายกสภาฯ ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [2]
เลขาธิการราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ [3]
เว็บไซต์ www.cra.ac.th

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อังกฤษ: Chulabhorn Royal Academy) สถาบันการศึกษาในกลุ่ม มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [4] โดยมีผลบังคับใช้ในอีก 3 เดือนต่อมาคือในวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยและแพทย์ฝีมือดีเข้าสู่วงการแพทย์

ประวัติ[แก้]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการรวมหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระมีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมหน่วยงานทั้งสามดังกล่าว และพระราชทานนาม "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตาม พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติในวาระรับหลักการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และได้ลงมติในวาระ 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนน 151-0 เสียงโดยได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคในการผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่างประเทศ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเริ่มรับนักศึกษาของราชวิทยาลัยรุ่นแรกในปีการศึกษา 2560[5]

ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กำหนดให้แยกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกจากราชวิทยาลัยและยังให้อยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ตามเดิมนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยและยังได้กำหนดให้มีการเพิ่มตำแหน่ง ประธานอธิการบดี และ รองประธานอธิการบดี[6]

กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ[แก้]

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 7 คน [7] ดังนี้

 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม
 4. รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม
 5. ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์
 6. นาย วุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์
 7. นาง บุษยา มาทแล็ง

ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้แต่งตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียรเป็นกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนงาน[แก้]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกอบไปด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้[8][6]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๔ ก หน้า ๑ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๘ ง พิเศษ หน้า ๙ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
 4. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗ หน้า ๑ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 5. “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” สถาบันใหม่ วิจัย-ผลิตแพทย์
 6. 6.0 6.1 พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (จำนวน ๗ ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
 8. ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๑๘๗ ง พิเศษ หน้า ๒๔ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙