ไชยันต์ ไชยพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไชยันต์ ไชยพร
ไชยันต์.jpg
เกิด18 กันยายน พ.ศ. 2502 (60 ปี)
สัญชาติไทย
จบจาก
อาชีพอาจารย์, นักวิชาการ
มีชื่อเสียงจากโสกราตีสคนสุดท้าย
บุตร2
บิดามารดาศาสตราจารย์ นพ.วิจิตร ไชยพร
สุมน (วาณิชเสนี) ไชยพร
ลายมือชื่อ
ลายเซ็นไชยันต์ ไชยพร.png

ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร[1] (เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2502 -) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักกันในฐานะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ผู้ฉีกบัตรเลือกตั้งต่อหน้าสื่อมวลชนในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2549 ในแนวทางอารยะขัดขืน นอกจากนี้ไชยันต์ยังเป็นนักวิชาการที่เขียนบทความเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ อีกมากมาย

ไชยันต์มีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและปรัชญาการเมือง โดยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองในงานของเพลโต เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาการปกครอง นิสิตชอบเรียกว่า "โสกราตีสคนสุดท้าย" จากรูปแบบการสอนหนังสือ ที่เน้นการถามคำถามและสนทนามากกว่าบรรยายอย่างเดียว

ในการประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไชยันต์อยู่ในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแรก ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว ในการเลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย. พ.ศ. 2549 ไชยันต์ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งของตนทิ้งโดยเป็นการเคลื่อนไหวในแนวทางอารยะขัดขืน ให้เหตุผลว่าการยุบสภาและการเลือกตั้งในครั้งนั้นไม่มีความชอบธรรม[2] เขายอมรับว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและพร้อมสู้คดีในทางกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามไชยันต์ยืนยันสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวไปสอบสวน [3] และ [4] หลังจากนั้นได้มีผู้ร่วมฉีกบัตรเลือกตั้งโดยกล่าวว่ามีอุดมการณ์เดียวกับไชยันต์ด้วย [5] ล่าสุดศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยืนยันว่าจะช่วยเหลือไชยันต์ในทางกฎหมายแล้ว [6]

ประวัติ[แก้]

ไชยันต์ ไชยพร เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร ไชยพร กับนางสุมน (วาณิชเสนี) ไชยพร จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ หลังจากนั้น ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ปริญญาโทรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน และปริญญาเอกด้านปรัชญาการเมือง จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (the London School of Economics and Political Science, University of London)

ไชยันต์มีจำนวนบุตร-ธิดา 2 คน เป็นบุตร 1 คน ธิดา 1 คน ได้แก่ พิมพ์พร ไชยพร และชยันต์ ไชยพร[7]

การทำงาน[แก้]

 • บรรณาธิการหนังสือ "สามัคคีสาร" ของสามาคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์สหราชอาณาจักร
 • สภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูประถัมภ์ สหราชอาณาจักร
 • เลขานุการภาควิชาการปกครอง
 • เลขานุการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบภาควิชาการปกครอง
 • เลขานุการโครงการรัฐศาสตรมหาบณฑิต
 • อนุกรรมการแผนพัฒนาการการเมือง (ฝ่ายอุดมการและจิตสำนึกทางการเมือง)
 • ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • เลขานุการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ประธานประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • ประธานจัดงานรัฐศาสตร์แฟร์
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจุฬาวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
 • บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • คอลัมนิสท์นิตยสารเวย์
 • คณะกรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์สอน[แก้]

 • อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับผิดชอบวิชาในทางทฤษฎีและปรัชญาการเมืองในระดับปริญญาตรีของภาควิชาการปกครองและภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง และระดับปริญญาเอกของคณะ)
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • อาจารย์พิเศษและกรรมการวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต (หลักสูตรนานาชาติ PP.E.)
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทและเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการทัพบก
 • อาจารย์พิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วิทยากรสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • วิทยากรสถาบันพระปกเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, เล่ม 133, ตอนพิเศษ 118 ง, 23 พฤษภาคม 2559, หน้า 5
 2. ไชยันต์ ไชยพร, การเมืองและประชาธิปไตยไทยในทัศนะของนักเรียนมัธยมปลาย, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 12 มกราคม 2552
 3. ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 4. เว็บข่าวประชาไท
 5. ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 6. ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 7. ไชยันต์ ไชยพร, ไทยรัฐ .สืบค้นเมื่อ 11/09/2558
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๑๕ เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา,เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ หน้า ๔๑ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ หน้า ๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข, ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]