สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The Office of the Securities and Exchange Commission
SECLogoThaiBGWhite.jpg
ที่ทำการ
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (28 ปี)
ผู้บริหารหลัก รื่นวดี สุวรรณมงคล, เลขาธิการ
1.สิริวิภา สุพรรณธเนศ 2.วรัชญา ศรีมาจันทร์ 3.ศักรินทร์ ร่วมรังษี, รองเลขาธิการ
1.ณัฐญา นิยมานุสร 2.จารุพรรณ อินทรรุ่ง 3.พราวพร เสนาณรงค์ 4.ธวัชชัย เกียรติกวานกุล 5.กำพล ศรธนะรัตน์ 6.ธวัชชัย พิทยโสภณ 7.จอมขวัญ คงสกุล 8.เอนก อยู่ยืน 9.เสาวนีย์ สุวรรณรงค์, ผู้ช่วยเลขาธิการ [1]
เว็บไซต์
www.sec.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

ประวัติ[แก้]

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้รับการตราขึ้นและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนมีการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการระดมทุนและการลงทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน โดยมีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้รับการตราขึ้นเพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวกลางที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน รวมทั้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ ยังกำกับดูแลพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ตามลำดับอีกด้วย คลิกดูการจัดตั้ง ก.ล.ต. ได้ที่นี่

ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล[2] ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61

อำนาจและหน้าที่[แก้]

ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้

 • กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
 • กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
 • กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
 • กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.[แก้]

มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนดังนี้

 1. ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง และ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การบัญชี และการเงินด้านละ 1 คน
 4. เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ปรับปรุงล่าสุด 8 พฤษภาคม 2562) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ จำปีรัตน์[4] ประธานกรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการ
นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
​นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ
​นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ
​นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ
​นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล​ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ[แก้]

มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ ก.ล.ต. ในด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการ ก.ล.ต. ที่มิได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีความเป็นอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน ​

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ณ 1 พฤษภาคม 2562) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการ
นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ​​

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน[แก้]

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วย

 1. เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ
 2. รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย 1 คน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

รายชื่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ณ 1 มิถุนายน 2562/) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประธานกรรมการ
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ กรรมการ
นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ
นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการ
​นายเอกชัย จงวิศาล กรรมการ
นายอายุสม์ กฤษณามระ กรรมการ

โครงสร้างองค์กร[แก้]

สำนักงานได้จัดโครงสร้างองค์กร ตามผังการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหาร คลิกที่นี่เพื่อรับชม organization chart และมีรายละเอียด ดังนี้ [5]

 1. ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
 2. ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
 3. ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 4. ฝ่ายกำกับตลาด
 5. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
 6. ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
 7. ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี
 9. ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน
 10. ฝ่ายคดี
 11. ฝ่ายงานเลขาธิการ
 12. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1
 13. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
 14. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3
 15. ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
 16. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
 17. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2
 18. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 19. ฝ่ายตราสารหนี้
 20. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 21. ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
 22. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 23. ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
 24. ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
 25. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
 26. ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
 27. ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
 28. ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
 29. ฝ่ายวิจัย
 30. ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
 31. ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
 32. ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน
 33. ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]