สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The Office of the Securities and Exchange Commission
SECLogoThaiBGWhite.jpg
ที่ทำการ
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (27 ปี)
ผู้บริหารหลัก รื่นวดี สุวรรณมงคล, เลขาธิการ
สิริวิภา สุพรรณธเนศ, รองเลขาธิการ
วรัชญา ศรีมาจันทร์, รองเลขาธิการ
​ปะราลี สุคนธมาน, รองเลขาธิการ
จารุพรรณ อินทรรุ่ง, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ณัฐญา นิยมานุสร, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ศักรินทร์ ร่วมรังษี, ผู้ช่วยเลขาธิการ
พราวพร เสนาณรงค์, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ธวัชชัย เกียรติกวานกุล, ผู้ช่วยเลขาธิการ
กำพล ศรธนะรัตน์, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ธวัชชัย พิทยโสภณ,ผู้ช่วยเลขาธิการ
จอมขวัญ คงสกุล,ผู้ช่วยเลขาธิการ [1]
เว็บไซต์
www.sec.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

ประวัติ[แก้]

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้รับการตราขึ้นและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนมีการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการระดมทุนและการลงทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน โดยมีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้รับการตราขึ้นเพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวกลางที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน รวมทั้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ ยังกำกับดูแลพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ตามลำดับอีกด้วย คลิกดูการจัดตั้ง ก.ล.ต. ได้ที่นี่

อำนาจและหน้าที่[แก้]

ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้

 • กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
 • กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
 • กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
 • กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.(ปี 2562 – 2564)[แก้]

ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice)
B. สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน (funding opportunity for growth and sustainability)
C. สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)
D. การกำกับดูแลที่เท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้กับภาคเอกชน (future of supervision)
E. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation and regulator) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน A-D


ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล[2] ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. (ปี 2562 - 2564)

คณะกรรมการ ก.ล.ต.[แก้]

มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนดังนี้

 1. ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง และ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การบัญชี และการเงินด้านละ 1 คน
 4. เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ปรับปรุงล่าสุด 8 พฤษภาคม 2562) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ จำปีรัตน์[4] ประธานกรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการ
นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
​นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ
​นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ
​นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ
​นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล​ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ[แก้]

มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ ก.ล.ต. ในด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการ ก.ล.ต. ที่มิได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีความเป็นอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน ​

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ณ 1 พฤษภาคม 2562) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการ
นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ​​

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน[แก้]

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วย

 1. เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ
 2. รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย 1 คน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

รายชื่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ณ 1 มิถุนายน 2562/) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประธานกรรมการ
นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ
นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการ
​นายเอกชัย จงวิศาล กรรมการ
นางอายุสม์ กฤษณามระ กรรมการ

โครงสร้างองค์กร[แก้]

สำนักงานได้จัดโครงสร้างองค์กร ตามผังการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหาร คลิกที่นี่เพื่อรับชม organization chart และมีรายละเอียด ดังนี้ [5]

 1. ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
 2. ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
 3. ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 4. ฝ่ายกำกับตลาด
 5. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
 6. ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
 7. ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี
 9. ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน
 10. ฝ่ายคดี
 11. ฝ่ายงานเลขาธิการ
 12. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1
 13. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
 14. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3
 15. ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
 16. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
 17. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2
 18. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 19. ฝ่ายตราสารหนี้
 20. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 21. ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
 22. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 23. ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
 24. ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
 25. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
 26. ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
 27. ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
 28. ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
 29. ฝ่ายวิจัย
 30. ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
 31. ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
 32. ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน
 33. ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]