สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The Office of the Securities and Exchange Commission
SECLogoThaiBGWhite.jpg
ที่ทำการ
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (26 ปี)
ผู้บริหาร รพี สุจริตกุล, เลขาธิการ
ทิพยสุดา ถาวรามร, รองเลขาธิการ
ประกิด บุณยัษฐิติ, รองเลขาธิการ
​ วรัชญา ศรีมาจันทร์[1], ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
ศักรินทร์ ร่วมรังษี, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ปะราลี สุคนธมาน, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ณัฐญา นิยมานุสร, ผู้ช่วยเลขาธิการ
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ผู้ช่วยเลขาธิการ
จารุพรรณ อินทรรุ่ง, ผู้ช่วยเลขาธิการ
สิริวิภา สุพรรณธเนศ, ผู้ช่วยเลขาธิการ
เว็บไซต์
www.sec.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

ประวัติ[แก้]

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้รับการตราขึ้นและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนมีการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการระดมทุนและการลงทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน โดยมีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้รับการตราขึ้นเพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวกลางที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน รวมทั้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547

อำนาจและหน้าที่[แก้]

สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย และกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งรับผิดชอบการดำเนินงานประจำวันในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติคำขอต่าง ๆ และพิจารณาการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.(ปี 2561 – 2563)[แก้]

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 3 ปี (2561 – 2563) มุ่งเน้นให้คนไทยได้รับคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้มีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงิน (wealth advice) เพิ่มมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกและรวดเร็ว สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้บริการที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น ปฏิรูปกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดทั่วทั้งตลาดทุน
ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2561 – 2563) ของ ก.ล.ต. ครอบคลุม 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่

 1. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีคุณภาพ (wealth advice for all) เป็นการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีคุณภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีฟินเทคเพื่อตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงิน
 2. สร้างโอกาสในการระดมทุนสำหรับทุกหน่วยเศรษฐกิจ สร้างทางเลือกช่องทางการระดมทุนใหม่สำหรับธุรกิจ SMEs และ startups ขจัดอุปสรรคและลดต้นทุนการเข้าถึงทุนในช่องทางปัจจุบัน ส่งเสริมการระดมทุนของประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค
 3. สร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับ การประกอบธุรกิจแบบดิจิทัล
 4. รู้เท่าทันความเสี่ยงและกำกับดูแลได้อย่างตรงจุด ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน และธนาคารที่ขายหน่วยลงทุน
 5. ยกระดับมาตรฐานการออกมาตรการการกำกับดูแลโดยการปฏิรูปกฎเกณฑ์ที่ใช้ในตลาดทุนให้มีเท่าที่จำเป็น มีการวิเคราะห์ต้นทุน (compliance cost) ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งสร้างระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทำงานของ ก.ล.ต. ในอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่

ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล[2] ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. (ปี 2561 - 2563)

คณะกรรมการ ก.ล.ต.[แก้]

มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนดังนี้

 1. ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง และ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การบัญชี และการเงินด้านละ 1 คน
 4. เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ปรับปรุงล่าสุด 1 ตุลาคม 2561) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ จำปีรัตน์[4] ประธานกรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการ
นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ
นางกัลยานี ภาคอัต กรรมการ
​นางปราณี ภาษีผล กรรมการ
นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ
นายรพี สุจริตกุล​ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ[แก้]

มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ ก.ล.ต. ในด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการ ก.ล.ต. ที่มิได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีความเป็นอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน ​

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ณ 1 มกราคม 2561) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการ
นางปราณี ภาษีผล กรรมการ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน[แก้]

มีหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วย

 1. เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ
 2. รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย 1 คน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

รายชื่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ณ 1 มกราคม 2561) [3]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายรพี สุจริตกุล ประธานกรรมการ
นางทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ
นางสุชาดา ภวนานันท์ กรรมการ
นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการ
​นายเอกชัย จงวิศาล กรรมการ

โครงสร้างองค์กร[แก้]

สำนักงานได้จัดโครงสร้างองค์กร ตามผังการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหาร ดังนี้ [5]

 1. ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
 2. ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
 3. ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 4. ฝ่ายกำกับตลาด
 5. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
 6. ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
 7. ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
 8. ฝ่ายคดี
 9. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน
 10. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
 11. ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
 12. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน
 13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 14. ฝ่ายตราสารหนี้
 15. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 16. ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
 17. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 18. ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
 19. ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
 20. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
 21. ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
 22. ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
 23. ฝ่ายพัฒนาบริษัท
 24. ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน
 25. ฝ่ายวิจัย
 26. ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
 27. ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
 28. ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน
 29. ศูนย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 30. ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]