เหรียญดุษฎีมาลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
Dusadee Mala Medal.jpg

Dushdi Mala - Civilian (Thailand).png

อักษรย่อ ร.ด.ม. (ศ)
ประเทศ ไทย ประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา พ.ศ. 2425
ผู้สถาปนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธาน พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
ประเภท เหรียญบำเหน็จความชอบในราชการ
ผู้สมควรได้รับ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งปวง
มอบเพื่อ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษแล้ว
สถิติการมอบ
จำนวนสำรับ ไม่จำกัด
ลำดับเกียรติ
รองมา เหรียญช่วยราชการเขตภายใน

เหรียญดุษฎีมาลา เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า เหรียญแพรแถบ เป็นเหรียญบำเหน็จความชอบในราชการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2425 อันเป็นมหามงคลสมัยครบรอบ 100 ปีที่หนึ่ง นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี และทรงตั้งราชวงศ์จักรียั่งยืนมานานจนถึงสมัยของพระองค์ท่าน

ลักษณะของเหรียญ เป็นแบบกลมรี ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางซ้ายของเหรียญ ใต้รูปมีอักษรโรมัน ด้านหลังมีรูปพระสยามเทวาธิราชทรงพระขรรค์ยืนพิงโล่ตราแผ่นดิน พระหัตถ์ขวาทรงพวงมาลัยจะสวมตรงชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทาน วัสดุของเหรียญทำจากทองคำกะไหล่ทองและเงิน ขนาดของเหรียญกว้าง 4.1 เซนติเมตร สูง 4.6 เซนติเมตร ปัจจุบันเหรียญชนิดนี้ยังไม่พ้นสมัยการพระราชทาน

ประวัติ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญดุษฎีมาลา เมื่อ พ.ศ. 2425 เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีมาเป็นเวลาครบ 100 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงสร้าง "เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์" สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และทรงสร้าง "เหรียญดุษฎีมาลา" สำหรับพระราชทานเพื่อเป็นบำเหน็จแก่ผู้มีความชอบในราชการแผ่นดิน โดยแบ่งออกเป็น

 1. เข็มราชการในพระองค์ อักษรย่อ ร.ด.ม. (พ)
 2. เข็มศิลปวิทยา อักษรย่อ ร.ด.ม. (ศ)
 3. เข็มราชการแผ่นดิน อักษรย่อ ร.ด.ม. (ผ)
 4. เข็มกรุณา อักษรย่อ ร.ด.ม. (ก)
 5. เข็มกล้าหาญ อักษรย่อ ร.ด.ม. (ห)

นับเปนครั้งแรกที่ผู้มีความสามารถในศิลปวิทยา จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษเช่นนี้ทั้ง เป็นการสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาวิชาความรู้เพื่อปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเมื่อพินิจถึงหลักเกณฑ์การพระราชทาน ก็จะเห็นได้ว่ามีหลักอันเข้มงวดต่างจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ คือ จะพระราชทานเฉพาะผู้มีฝีมืออย่างเอกอุ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดทำได้เสมอหรือดีกว่า ดังปรากฏในพระราชบัญญัติเครื่องอิสริยยศสำหรับความดีความชอบเหรียญดุษฎีมาลา จุลศักราช ๑๒๔๔ พุทธศกราช ๒๔๒๕ ว่า

“เข็มที่จาฤกว่าศิลปวิทธยานั้น ไว้สำหรับพระราชทานนักปราชราชกระวี นายช่างแลฝีมือช่างพิเศศต่าง ๆ ที่ได้คิดอย่างสิ่งของที่จะเปนประโยชนทั่วกัน ครั้งแรกคราวแรกฤๅชักนำสิ่งของใด ๆ เข้ามาทำมาสร้างขึ้นในแผ่นดิน เปนผลประโยชนต่อบ้านเมืองแลราชการ ฤๅผู้ที่แต่ง หนังสือตำราวิทธยการต่าง ๆ ที่เปนของเก่าของใหม่ก็ดี ที่เปนคุณต่อแผ่นดิน เปนประโยชนแก่ราชการ เปนผลแก่การค้าขาย ฤๅผู้เปนช่างอย่างฝีมือเอก ที่ได้คิดก็ดี ทำเองก็ดี ปรากฏว่าไม่มี ผู้ใดผู้หนึ่งทำได้เสมอดีกว่า แล้วผู้ทำคุณประโยชนดังกล่าวมานี้ ก็จะทรงพระราชดำริหวินิจฉัย พระราชทานเข็มชนิดนี้ให้ตามฐานานุรูป”

ลักษณะเหรียญ[แก้]

แรกสถาปนา[แก้]

ในเบื้องต้นเหรียญดุษฎีมาลา แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ทองคำ เงินกาไหล่ทอง เงินเปล่า และสำริด โดยเหรียญทั้ง 4 ชนิดมีเกียรติเสมอกัน ลักษณะเหรียญเป็นรูปไข่ ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานตรงกลาง มีอักษรตามขอบบนว่า "จุฬาลงกรณวหัส์ส ปรมราชาธิราชิโน" ขอบล่างเป็นใบชัยพฤกษ์ไขว้กัน ด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงพระขรรค์ยืนแท่นพิงโล่ห์ตราแผ่นดิน พระหัตถ์ขวาทรงพวงมาลัยจะสวมที่ตรงจารึกชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ใต้แท่นมีเลข "๑๒๔๔" อันเป็นปีจุลศักราชที่สร้างเหรียญ และมีอักษรตามขอบว่า "สยามิน์ทร บรมราชตุฏ์ฐีป์ปเวทนํอิทํ" ริมขอบเหรียญจารึกอักษรว่า "สัพ์เพสํ สํฆภูตานํ สามัค์คีวุฏ์ฒิสาธิกา" บนเหรียญมีพระขรรค์ชัยศรีกับธารพระกรเทวรูปไขว้กัน มีห่วงยึดกับเหรียญและติดกับแผ่นโลหะจารึกว่า "ทรงยินดี"

เหรียญดุษฎีมาลาใช้ห้อยกับแพรแถบ โดยริ้วแดงริ้วขาวสำหรับสมาชิกฝ่ายทหารและตำรวจ (หรือพระราชวงศ์) ส่วนริ้วขาวริ้วชมพูสำหรับสมาชิกฝ่ายพลเรือน ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย กับมีเข็มปลายเป็นช่อปทุมทั้ง 2 ข้าง จารึกอักษรชนิดของเหรียญที่ได้รับพระราชทาน เช่น "ศิลปวิทยา" "กล้าหาญ" สำหรับกลัดที่แพรแถบเหนือเหรียญ

ปัจจุบัน[แก้]

ตามพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะเหรียญบางส่วน โดยชนิดของเหรียญมีเพียงเหรียญเงินกาไหล่ทองรูปไข่ ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานตรงกลาง ขอบล่างเป็นใบชัยพฤกษ์ไขว้กัน ด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงพระขรรค์ยืนแท่นพิงโล่ห์พระหัตถ์ซ้ายทรงพวงมาลัยจะสวมที่ตรงจารึกชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ใต้แท่นมีเลข "๑๒๔๔" ห่วงเหรียญมีพระขรรค์ชัยศรีกับธารพระกรเทวรูปไขว้กัน มีห่วงยึดกับเหรียญและติดกับแผ่นโลหะจารึกว่า "ทรงยินดี"

เหรียญดุษฎีมาลาใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร โดยริ้วแดงริ้วขาวสำหรับสมาชิกฝ่ายทหารและตำรวจ ส่วนริ้วขาวริ้วชมพูสำหรับสมาชิกฝ่ายพลเรือน ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย กับมีเข็มปลายเป็นช่อปทุมทั้ง 2 ข้าง จารึกว่า "ศิลปวิทยา" สำหรับกลัดที่แพรแถบเหนือเหรียญ สำหรับพระราชทานสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

หลักเกณฑ์การรับพระราชทาน[แก้]

ตามระเบียบระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ข้อที่ 4กำหนดว่า "ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จะต้องมีผลงานประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้"

 1. คิดค้นความรู้ระบบ กรรมวิธีหรือประดิษฐ์ สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ
 2. ปรับปรุงความรู้ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก
 3. ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่า มีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา
โดยคณะกรรมการจะได้พิจารณาผลงานของผู้ที่สมควรจะได้รับการพิจารณารับพระราชทานตามสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาร่วมกันดังนี้
 1. มนุษยศาสตร์
 2. ศึกษาศาสตร์
 3. วิจิตรศิลป์
 4. สังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
 5. วิทยาศาสตร์
 6. วิศวกรรมศาสตร์
 7. แพทยศาสตร์
 8. เกษตรศาสตร์
 9. สาขาวิชาอื่นตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

รายพระนาม/รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา[แก้]

ปีที่ได้รับ รายพระนาม/รายนาม สาขา อ้างอิง
พ.ศ. 2503 พลเรือโทศรี ดาวราย [1]
พ.ศ. 2504 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร แพทยศาสตร์ [2]
พ.ศ. 2509 ศาสตราจารย์ นายแพทย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) แพทยศาสตร์ [3]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ แพทยศาสตร์
พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ [4]
ศาสตราจารย์ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) สถาปัตยกรรมศาสตร์ [5]
พ.ศ. 2512 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา แพทยศาสตร์ [6]
นายแพทย์โกมล เพ็งศรีทอง แพทยศาสตร์ [7]
พ.ศ. 2523 ศาสตราจารย์กำธร พันธุลาภ นิติศาสตร์ [8]
อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล สังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตาภรณ์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มนุษยศาสตร์
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มนุษยศาสตร์
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ รักงาม วิศวกรรมศาสตร์
นาวาอากาศเอกมรกต ชาญสำรวจ (ยศในขณะนั้น) วิศวกรรมศาสตร์
นาวาอากาศโทสมหมาย ยอดประสิทธิ์ (ยศในขณะนั้น) วิศวกรรมศาสตร์
นาวาอากาศโทพินิจ สุระกุล (ยศในขณะนั้น) วิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2524 ศาสตราจารย์ นายแพทย์จำลอง หะริณสุต แพทยศาสตร์ [9]
ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันท์ วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2525 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศึกษาศาสตร์ [10]
อารีย์ สิทธิมังค์ เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2526 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล วิทยาศาสตร์ [11]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อารี วัลยะเสวี แพทยศาสตร์
พันโทดุษฎี อุปถัมภ์ วิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2527 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นิติศาสตร์ [12]
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2529 ศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมพล ประจวบเหมาะ แพทยศาสตร์ [13]
พลเอกสัมผัส พาสนยงภิญโญ วิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2530 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร แพทยศาสตร์ [14]
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช วรรณศิลป์ [15]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี วิทยาศาสตร์และการบริหาร
พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มนุษยศาสตร์ [16]
พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุพร เกิดสว่าง แพทยศาสตร์ [17]
พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [18]
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา แพทยศาสตร์ [19]
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์ แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ แพทยศาสตร์ [20]
พ.ศ. 2538 อำพล เสนาณรงค์ เกษตรศาสตร์ [21]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล แพทยศาสตร์ [22]
นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2539 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ แพทยศาสตร์ [23]
พ.ศ. 2540 ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช สังคมศาสตร์ [24]
ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2541 รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ [25]
ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิช แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร สังคมศาสตร์
พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) [26]
ประเวศ ลิมปรังษี วิจิตรศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
พินิจ สุวรรณะบุณย์ วิจิตรศิลป์ (ด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์)
เสรี หวังในธรรม วิจิตรศิลป์ (ด้านนาฏศิลป์ไทย)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห วิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา แพทยศาสตร์ (ด้านโรคภูมิแพ้ในเด็ก)
พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก มนุษยศาสตร์ (ด้านศาสนา) [27]
พ.ศ. 2544 ศาสตราจาร์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ มนุษยศาสตร์ [28]
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา มนุษยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.มานะ พิทยาภรณ์ นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ นิติศาสตร์
สวัสดิ์ ตันติสุข วิจิตรศิลป์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา แพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2546 ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ [29]
ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ สังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ไชธีรพันธุ์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ แพทยศาสตร์ [30]
ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2549 ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ วิทยาศาสตร์ [31]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธารา ตริตระการ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ มนุษยศาสตร์
เจริญใจ สุนทรวาทิน มนุษยศาสตร์
พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์ ดร. นิยะดา เหล่าสุนทร มนุษยศาสตร์ [32]
ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน สังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์เกิยรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช สังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เศรษฐศาสตร์
พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นิติศาสตร์ [33]
รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ชัยเสรี วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วินัย สุวัตถี แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุนทร ตัณฑนันท์ แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นิติศาสตร์ [34]
ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สำรวย ช่วงโชติ แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2553 ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ มนุษยศาสตร์ [35]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ สังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณวันเพ็ญ ชัยคำภา วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล แพทยศาสตร์
พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ศึกษาศาสตร์ [36]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ นิกร ดุสิตสิน แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ เทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ มนุษยศาสตร์ [37]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกพิเศษชูชาติ พิทักษากร ศึกษาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บูรณะ ชวลิตธำรง แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา เกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์เพ็ชรี สุมิตร ประวัติศาสตร์
นายมติ ตั้งพานิช สถาปัตยกรรม
พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ มนุษยศาสตร์ [38]
รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล มนุษยศาสตร์
ศาสตาจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม วิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังกาบ ปราการรัตน์ แพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ มนุษยศาสตร์ [39]
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน วิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิศวกรรมศาสตร์
พลโท นายแพทย์ธํารงรัตน์ แก้วกาญจน์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ดนตรี
พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มนุษยศาสตร์ [40]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นวลลักษณ์ วิรัชชัย ศึกษาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ วิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ วิศกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำแหง จาตุรจินดา แพทย์ศาสตร์
ศาสตราจารย์อนายแพทย์ ธีระ ทองสง แพทย์ศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล แพทยศาตร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค แพทย์ศาสตร์
พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา มนุษยศาสตร์ [41]
ศาสตรเมธี วิทย์ พิณคันเงิน วิจิตรศิลป์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิชา มหาคุณ นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เจริญ โชติกวณิชย์ แพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน แพทยศาสตร์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, [1], เล่ม ๗๘, ตอน ๓, ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๔๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา, [2], เล่ม ๗๘, ตอน ๘๔, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๕
 3. ราชกิจจานุเบกษา, [3], เล่ม ๘๓, ตอน ๓๙, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, [4], เล่ม ๘๓, ตอน ๕๘, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๕
 5. ราชกิจจานุเบกษา, [5], เล่ม ๘๓, ตอน ๑๐๙, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๒๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, [6], เล่ม ๘๖, ตอน ๑๗, ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒, หน้า ๒๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, [7], เล่ม ๘๖, ตอน ๓๖, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒, หน้า ๑๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, [8], เล่ม ๙๗, ตอน ๑๖๐, ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, [9], เล่ม ๙๘, ตอน ๑๐, ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๒๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, [10], เล่ม ๙๙, ตอน ๑๐๑, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, [11], เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๖, ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๒๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, [12], เล่ม ๑๐๑, ตอน ๑๓๔, ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๑๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, [13], เล่ม ๑๐๓, ตอน ๑๐๐, ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, [14], เล่ม ๑๐๔, ตอน ๙๓, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, [15], เล่ม ๑๐๔, ตอน ๙๙, ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, [16], เล่ม ๑๐๖, ตอน ๑๒๑, ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา, [17], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๒๐๙, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, [18], เล่ม ๑๐๙, ตอน ๒๙, ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 19. ราชกิจจานุเบกษา, [19], เล่ม ๑๑๑, ตอน ๑๓ข, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗๘
 20. ราชกิจจานุเบกษา, [20], เล่ม ๑๑๑, ตอน ๒๓ข, ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๓
 21. ราชกิจจานุเบกษา, [21], เล่ม ๑๑๒, ตอน ๑๐ ข, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๙
 22. ราชกิจจานุเบกษา, [22], เล่ม ๑๑๔, ตอน ๗ข, ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 23. ราชกิจจานุเบกษา, [23], เล่ม ๑๑๔, ตอน ๒๐ ข, ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๕
 24. ราชกิจจานุเบกษา, [24], เล่ม ๑๑๕, ตอน ๑๘ข, ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖
 25. ราชกิจจานุเบกษา, [25], เล่ม ๑๑๖, ตอน ๗ข, ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๑
 26. ราชกิจจานุเบกษา, [26], เล่ม ๑๑) ๗, ตอน ๑๓ข, ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๗
 27. ราชกิจจานุเบกษา, [27], เล่ม ๑๑๙, ตอน ๖, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑๘
 28. ราชกิจจานุเบกษา, [28], เล่ม ๑๒๐, ตอน ๗, ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 29. ราชกิจจานุเบกษา, [29], เล่ม ๑๒๑, ตอน ๑๒ ข, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๕
 30. ราชกิจจานุเบกษา, [30], เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒ ข, ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๒๑
 31. ราชกิจจานุเบกษา, [31], เล่ม ๑๒๔, ตอน ๘ ข, ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๕
 32. ราชกิจจานุเบกษา, [32], เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๑ ข, ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๗
 33. ราชกิจจานุเบกษา, [33], เล่ม ๑๒๖, ตอน ๙ ข, ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๑๒๖
 34. ราชกิจจานุเบกษา, [34], เล่ม ๑๒๗, ตอน ๕ ข, ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๓
 35. ราชกิจจานุเบกษา, [35], เล่ม ๑๒๙, ตอน ๑๔ ข, ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๘
 36. ราชกิจจานุเบกษา, [36], เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๐ ข, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๑๖
 37. ราชกิจจานุเบกษา, [37], เล่ม ๑๓๐, ตอน ๑๐ ข, ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖, หน้า ๓๑
 38. ราชกิจจานุเบกษา, [38], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๙ ข, ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๓
 39. ราชกิจจานุเบกษา, [39], เล่ม ๑๓๒, ตอน ๑๐ ข, ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘, หน้า ๓
 40. ราชกิจจานุเบกษา, [40], เล่ม ๑๓๓, ตอน ๑๒, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙, หน้า ๔
 41. ราชกิจจานุเบกษา, [41], เล่ม ๑๓๔, ตอน ๑๘ ข, ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ , หน้า ๓