อมรา พงศาพิชญ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อมรา พงศาพิชญ์
Amara Pongsapich.jpg
เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (72 ปี)
สัญชาติ ไทย
เป็นที่รู้จักจาก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 - ) อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนกลุ่มและจัดทำบัญชีรายชื่อ สมัชชาแห่งชาติ[1] คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการสรรหาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในหลายมหาวิทยาลัย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ เป็นนักวิชาการไทยที่มีผลงานวิชาการมากมายทั้งไทยและต่างประเทศในด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา

ประวัติ[แก้]

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ จบการศึกษาสาขามานุษยวิทยา ระดับปริญญาตรี B.A.(Anthropology) จาก University of California, Davis รัฐ California (พ.ศ. 2510) ศึกษาระดับปริญญาโท (พ.ศ. 2512) และเอก (พ.ศ. 2517) ทางด้าน Anthropology จาก University of Washington, Seattle หลังจากจบการศึกษาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 2529-2535 และ 2540-2545) จนเกษียณอายุในตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11 และยังคงสอนหนังสือและดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2552 ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 133 คน อาจารย์อมราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในรายชื่อ 7 คนดังที่ได้คัดเลือกในเบื้องต้นเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากนั้นจึงจะมีการนำรายชื่อส่งให้วุฒิสภาในวันที่ 9 เม.ย. 2552 เพื่อไปตรวจสอบประวัติและให้การเห็นชอบ หลังจากวุฒิสภาเห็นชอบแล้วทางคณะกรรมการฯก็จะประชุมกันเองเพื่อเลือกประธานฯ เมื่อได้ประธานฯแล้ว วุฒิสภาจะนำเสนอขึ้นทูลเกล้าฯในคราวเดียวกัน ทั้งบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานฯ และกรรมการฯ ต่อไป[2]

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมวุฒิสภา มี น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ลงคะแนนด้วยวิธีลับ เห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน 7 คน เป็น กสม. ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบสูงสุด 131 เสียง (ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ) และไม่ลงคะแนน 6 เสียง [3] เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 ได้มีการประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลของมติที่ประชุมได้เลือก ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งวุฒิสภาจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป [4] [5]

ผลงาน[แก้]

ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ คือ หนังสือวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา และหนังสือความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การพัฒนาสตรีและเยาวชน ขบวนการประชาสังคม และขบวนการประชาธิปไตย เป็นต้น

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ มีผลงานสิ่งตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหลายรายการ ได้แก่ [6]

 1. Recent Trends in International Migration in Asia (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asian Population Studies Series No. 137) by Amara Pongsapich (Pamphlet - 1995)
 2. Defining the Nonprofit Sector: Thailand by Amara Pongsapich, Lester M. Salamon, and Helmut K. Anheier (Paperback - Aug 1993)
 3. The development of the concept of land ownership and its consequences in Thung Kula Ronghai area by Amara Pongsapich (Unknown Binding - 1983)
 4. Institutional and Human Resources Development in the Chonburi Region by Amara Pongsapich et al (Paperback - 1979)
 5. Occasional papers on women in Thailand (Publication) by Amara Pongsapich (Unknown Binding - 1988)
 6. Philanthropy, NGO activities, and corporate funding in Thailand by Amara Pongsapich (Unknown Binding - 1994)
 7. Thailand nonprofit sector and social development by Amara Pongsapich (Unknown Binding - 1997)
 8. The urban poor in Bangkok: A review of recent studies and a strategy for action : IYSH-1987 by Amara Pongsapich (Unknown Binding - 1986)
 9. Village Khon Kaen: Social and economic conditions of a rural population in North eastern Thailand by Amara Pongsapich (Unknown Binding - 1976) - Import

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สนช.ตั้งคณะทำงานคัดสรร กมธ.ข่าวการเมือง ไทยรัฐ 11 พ.ย. 49 - 04:00
 2. ผลเลือก7คนดังนั่งเก้าอี้กก.สิทธิ"วันชัย"ได้เข้าป้ายข่าวเดลินิวส์ วันที่ 9 เมษายน 2552
 3. เปิดคะแนน-ปูมหลัง 7กรรมการสิทธิฯชุดใหม่มติชนรายวัน วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
 4. ข่าวเด่นสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 5. ตลอดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน เกิดข้อครหาเคลือบแคลงใจสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่การวางตนซึ่งหลายครั้งการทำหน้าที่แสดงให้ประชาชนเห็นถึงการเลือกข้างเลือกฝ่ายทางการเมือง จึงออกมาเป็นการทำงานสนองพรรคการเมืองมากกว่าสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งละเลยหน้าที่กรรมการสิทธิฯ จนประชาชนมอบฉายาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดนี้ว่า คณะกรรมการสิทธิดัดจริตชนแห่งชาติ
 6. ผลการค้นหา จากเว็บไซต์ร้านหนังสือ Amazon