วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โลโก้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.png
ชื่ออังกฤษ The College of Public Health Science, Chulalongkorn university
ที่อยู่ ชั้น10 อาคารสถาบัน3 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณบดี ศ. ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
วารสาร The Journal of Health Research
สีประจำคณะ      สีฟ้าน้ำทะเล
เว็บไซต์ www.cph.chula.ac.th
    
อาคารสถาบัน 3 ที่ตั้งของวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานประเภทวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น มุ่งเน้นในงานวิชาการและการบริการทางวิชาการด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น องค์การอนามัยโลก[1]ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณด้านหลังสยามสแควร์

ประวัติ[แก้]

เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันของวิทยาลัยการสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยวิทยาลัยการสาธารณสุข ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศาสตร์ (Multidisciplinary) นั่นคือ การนำเอาความรู้จากหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ การวางแผน การวิจัย และการให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชน[2] วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมพัฒนาการสาธารณสุข - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Public Health Development[3]และ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและฝึกอบรมด้านการติดสารเสพติด - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Drug Dependence[4]

หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Master of Public Health in Public Health[5]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Master of Science in Public Health Sciences[6]
 • หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Doctor of Philosophy in Public Health[7]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Doctor of Philosophy in Public Health Sciences[8]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. CPHS. "Home." CPHS - College of Public Health Sciences Chulalongkorn University. Accessed March 31, 2017. http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/cphs-at-a-glance.
 2. admin. "History and Timeline". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 3. "WHOCC - WHO Collaborating Centres." WHOCC - WHO Collaborating Centres. Accessed March 31, 2017.http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=THA-54&cc_city=bangkok&
 4. CPHS. "WHO Collaborating Centers (WHO CC)". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-04-01.
 5. admin. "Master of Public Health". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 6. admin. "Master of Public Health Sciences". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 7. admin. "Doctor of Philosophy in Public Health". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 8. admin. "Doctor of Philosophy in Public Health Sciences". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.