ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Seal Bangkok Metropolitan Admin (green).svg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

ตั้งแต่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วาระ4 ปี (แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน)
(ปัจจุบัน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ประกอบกับตามมาตรา 22 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562[1]และมาตรา 142 แห่งพรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562[2])
ผู้ประเดิมตำแหน่งชำนาญ ยุวบูรณ์
สถาปนา1 มกราคม พ.ศ. 2516
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
กรุงเทพมหานคร
Seal Bangkok Metropolitan Admin (green).svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่ในปัจจุบันหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งอัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นประกอบกับตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [3]

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[แก้]

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528[4] ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
 3. แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ
 4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
 5. วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย
 6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 98 เป็นต้น)
  และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น)

รายนามผู้ว่าราชการและรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง ที่มา
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา
1 ชำนาญ ยุวบูรณ์ - 1 มกราคม พ.ศ. 2516[5] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516 0 ปี 294 วัน แต่งตั้ง
2 Adth Visutyothapibal.png อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[6] 4 มิถุนายน พ.ศ. 2517 0 ปี 215 วัน แต่งตั้ง
3 ศิริ สันติบุตร - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2517[7] 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 0 ปี 281 วัน แต่งตั้ง
4 สาย หุตะเจริญ - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2518[8] 9 สิงหาคม พ.ศ. 2518 0 ปี 72 วัน แต่งตั้ง
5 ธรรมนูญ เทียนเงิน.jpg ธรรมนูญ เทียนเงิน 2518 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 29 เมษายน พ.ศ. 2520 1 ปี 262 วัน พรรคประชาธิปัตย์
6 ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร.jpg ชลอ ธรรมศิริ - 29 เมษายน พ.ศ. 2520 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 2 ปี 15 วัน แต่งตั้ง
7 Chaovat Sutlabha.jpg เชาวน์วัศ สุดลาภา - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 16 เมษายน พ.ศ. 2524 1 ปี 286 วัน แต่งตั้ง
8 พลเรือเอก เทียม มกรานนท์ - 28 เมษายน พ.ศ. 2524 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 3 ปี 187 วัน แต่งตั้ง
9 อาษา เมฆสวรรค์ - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 1 ปี 7 วัน แต่งตั้ง
10 Chamlong Srimuang 2008 (cropped).jpg พลตรี จำลอง ศรีเมือง 2528 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 6 ปี 15 วัน กลุ่มรวมพลัง
2533 7 มกราคม พ.ศ. 2533 22 มกราคม พ.ศ. 2535 พรรคพลังธรรม
11 Krisada aroon01.jpg ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 2535 19 เมษายน พ.ศ. 2535 18 เมษายน พ.ศ. 2539 4 ปี 0 วัน พรรคพลังธรรม
12 พิจิตต รัตตกุล1.gif พิจิตต รัตตกุล 2539 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 4 ปี 49 วัน อิสระ
13 Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 2543 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 4 ปี 36 วัน อิสระ
14 Apirak talking.JPG อภิรักษ์ โกษะโยธิน 2547 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 4 ปี 45 วัน พรรคประชาธิปัตย์
2551 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
15 Sukhumbhand Paribatra01.jpg หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 2552 11 มกราคม พ.ศ. 2552 9 มกราคม พ.ศ. 2556 6 ปี 202 วัน พรรคประชาธิปัตย์
2556 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
16 พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2554 - Flickr - Abhisit Vejjajiva (cropped).jpg พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน 5 ปี 40 วัน แต่งตั้ง

หมายเหตุ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[ลิงก์เสีย]
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, เล่ม 102 ตอน 115 ก ฉบับพิเศษ หน้า 1, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2528.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 16 ฉบับพิเศษ หน้า 3, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 141 ฉบับพิเศษ หน้า 6, 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 91 ตอนที่ 100 หน้า 2572, 11 มิถุนายน พ.ศ. 2517.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 92 ตอนที่ 109 หน้า 1394, 10 มิถุนายน พ.ศ. 2518.
 9. "สุขุมพันธุ์"รอด!ศาลยกคำร้องคดีใบเหลือง, โพสต์ทูเดย์, 5 กันยายน พ.ศ. 2557

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]