เลอสม สถาปิตานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เลอสม สถาปิตานนท์
Lersom stapitanond.jpg
ชื่อ เลอสม สถาปิตานนท์
สัญชาติ ไทย
วันเกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
สถานที่เกิด  ไทย
คู่สมรส
บุตร-ธิดา
สถานศึกษา
ผลงานเด่น
  • อาคารมหาจักรีสิรินธร
  • อาคารจามจุรี 5
  • อาคารจามจุรี 4
  • อาคารวิทยกิตติ์

ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ (เกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2492) (นามสกุลเดิม อุรัสยะนันทน์) เป็นสถาปนิกชาวไทย ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี และอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เลอสม เกิดและเติบโต ในครอบครัวสถาปนิกอย่างแท้จริง ทั้งบิดาและมารดาล้วนเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียง อีกทั้งเป็นภรรยาของคุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม และผู้ก่อตั้งบริษัทสถาปนิก 49 (A49) และมีบุตรชายเป็นสถาปนิกเช่นเดียวกัน

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ เป็นบุตรีของ รองศาสตราจารย์เลิศ อุรัสยะนันทน์ สถาปนิก (ผู้ร่วมออกแบบศาลาพระเกี้ยว ร่วมกับ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ) และรองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์[1] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ออกแบบอุตสาหกรรม ปี 2549) และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2]

ศาสตราจารย์เลอสม สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2514 จากนั้นได้ศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ University of Illinois, USA.(พ.ศ. 2516-2517) ได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M. Arch) [3] และได้สมรสกับคุณ นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ผู้ก่อตั้งบริษัทสถาปนิก (A49) มีบุตรชาย 1 คน คือ คุณนิธิส สถาปิตานนท์

ประวัติการรับราชการ[แก้]

เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2524 ปีการศึกษา 2524 และสอนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2552-2557 และเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2539 และได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 สมัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2539-2547 หลังจากนั้นได้รับตำแหน่งเป็นคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2547-2551

ในปี พ.ศ. 2551-2555 ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เป็นที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

ในด้านงานบริหาร ศาสตราจารย์ เลอสม  สถาปิตานนท์  ทำราชการด้วยความรักอย่างเต็มใจ เต็มกำลัง เพื่อให้งานต่างๆ มีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมไปด้วย เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตน ให้ได้มีโอกาสรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ในการร่วมกันทำงานในด้านต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์ ดีงาม สามารถทยอยขึ้นทดแทนบุคลากรรุ่นที่จะเกษียณอายุราชการ ต่อไป

การสอน และตำแหน่งทางวิชาการ[แก้]

การทำงานหลัก เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอย่างยาวนาน เป็นอาจารย์ที่นิสิตชั้นปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในเกือบทุกภาควิชา ต้องได้ร่ำเรียนกับ "อาจารย์เลอสม" ทุกคน ในฐานะที่เป็น “ครู” ผู้สอนศิษย์ ด้วยคุรุอุตสาหะ เมตตากรุณา และมี ฉันทะ ในการสอนโดยเฉพาะท่านได้เน้นการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ให้ได้รับความรู้เบื้องต้นทางด้านการออกแบบอันเป็นรากฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างมีคุณภาพ ดังเช่น วิชา หลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรม (PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL DESIGN) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิชา เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ARCHITECTURAL DESIGN CRITERIA & CONCEPTS I สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, และ วิชา การออกแบบเบื้องต้น (INTRODUCTION TO DESIGN) ซึ่งเป็นวิชาเลือก (การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์) สำหรับนิสิตนอกคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รวมทั้งการรับเชิญไปสอนวิชาเหล่านี้ ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และวิพากษ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2528 ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2532 และตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

ผลงานทางวิชาชีพ[แก้]

ในด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ศาสตราจารย์เลอสม ยังเป็นผู้ร่วมออกแบบอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายหลัง อาทิ เป็นสถาปนิกหัวหน้ากลุ่มโครงการออกแบบก่อสร้าง อาคารมหาจักรีสิรินธร (คณะอักษรศาสตร์) (2550-2552), อาคารจามจุรี 5 (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) (2541-2542), อาคารวิทยกิตต์ ในบริเวณพื้นที่สยามแสควร์ (2536-2538), อาคารอนุสาสน์ยันตรกรรม (อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2535), และ สถาปนิกร่วมออกแบบ อาคารวิทยนิเวศน์ (2534-2535) และ อาคารจามจุรี 4 (2530-2532) ฯลฯ โดยได้ร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ ผลงานออกแบบส่วนใหญ่ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ เป็นระยะเวลายาวนาน

ผลงานทางวิชาการ-หนังสือ[แก้]

ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ ได้แต่งหนังสือพื้นฐานในงานออกแบบสถาปัตยกรรม หลายเล่ม ได้แก่ การออกแบบเบื้องต้น : Introduction to Design ,การออกแบบคืออะไร? : What Is Design?, เทคนิคในการออกแบบ: Design Technique, บ้าน: การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน, องค์ประกอบ: สถาปัตยกรรมพื้นฐาน, มิติสถาปัตยกรรม. นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนร่วมกับครอบรัว และ ผลงานการจัดทำหนังสือสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายเล่ม อาทิ

เลอสม สถาปิตานนท์, บรรณาธิการ.  พระคุณแนบไว้นิรันดร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 160 หน้า. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560), พ.ศ. 2560.

เลอสม สถาปิตานนท์, บรรณาธิการ.  บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256 หน้า.  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2560), พ.ศ. 2560.

เลอสม สถาปิตานนท์, บรรณาธิการ.  บรมราชกุมารี.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 148 หน้า.  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558), พ.ศ. 2558.

เลอสม สถาปิตานนท์. บ้าน: การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร: ลายเส้น, 79 หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534), พ.ศ. 2558.

เลอสม สถาปิตานนท์. มิติสถาปัตยกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ลายเส้น, 250 หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551), พ.ศ. 2561.

เลอสม สถาปิตานนท์. องค์ประกอบ: สถาปัตยกรรมพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 146 หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543), พ.ศ. 2555.

เลอสม สถาปิตานนท์. การออกแบบคืออะไร?: What Is Design? พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: 49 กราฟิก แอนด์ พับบลิเคชั่นส์, 111 หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2537), พ.ศ. 2549.

นิธิ สถาปิตานนท์ เลอสม สถาปิตานนท์ และ นิธิศ สถาปิตานนท์.  บ้านของเรา บ้านสถาปนิก: Our House, Architects’ House.  กรุงเทพมหานคร: GALLERIA 81, 215 หน้า, พ.ศ. 2549.

เลอสม สถาปิตานนท์. การออกแบบเบื้องต้น: Introduction to Design. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, 184 หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540), พ.ศ. 2547.

เลอสม สถาปิตานนท์. เทคนิคในการออกแบบ: Design Technique. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 99 หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539), พ.ศ. 2540.

ผลงานวิจัย[แก้]

เลอสม สถาปิตานนท์. บ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : แนวความคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552. ทุนโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ (จุฬาฯ 100 ปี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2555.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), จามรี อาระยานิมิตสกุล, เสก สวัสดี และคมกฤช ชูเกียรติมั่น.  โครงการศึกษาความเหมาะสมของบ้านพักถาวรช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ. ทุนวิจัยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2550.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, สยาณี วิโรจน์รัตน์, ยุวดี ศิริ และปิติรัตน์ ยศวัฒน. บ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รูปแบบและพัฒนาการ ในช่วงปี พ.ศ. 2525 – 2545. ทุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2549.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), ทิพย์สุดา ปทุมานนท์, บุญไชย สถิตมั่นในธรรม, บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, โสตถิพงศ์ พิชัยวัสดิ์, ศรัณย์ เตชะเสน, จามรี อาระยานิมิตสกุล, ภาวดี ธนวิสุทธิ์, กวีไกร ศรีหิรัญ และตราวิทย์ ศิวะเกื้อ.  การศึกษาเพื่อกำหนด นโยบายการวางผังเฉพาะของการใช้พื้นที่และการก่อสร้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2549.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), ฐานิศวร์ เจริญพงศ์, ทิพย์สุดา ปทุมานนท์, อังสนา บุณโยภาส, เสริชย์ โชติพานิช และเสก สวัสดี.  โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและการบริหารการจัดการพื้นที่อาคารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ทุนวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พ.ศ. 2549.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), กวีไกร ศรีหิรัญ, เสริชย์ โชติพานิช และคมกฤช ชูเกียรติมั่น.  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2543.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), อาจารย์เสริชย์ โชติพานิช, อาจารย์คมกฤช ชูเกียรติมั่น, อาจารย์กวีไกร ศรีหิรัญ. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2542.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ). การศึกษาเพื่อทบทวนและกำหนดนโยบายการใช้พื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนรวม กลุ่มคณะสังคมศาสตร์ในบริเวณเขตการศึกษาฝั่งตะวันออก.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), ผุสดี ทิพทัส สันติ นนท์ฐิติพงศ์. การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการใช้พื้นที่และการก่อสร้างอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ทุนวิจัยสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2530.

เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ), ผุสดี ทิพทัส  ดร. ฐานิศวร์ เจริญพงศ์  บัณฑิต จุลาสัย  สันติ นนท์ฐิติพงศ์. โครงการศึกษากลุ่มอาคารบริหารส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ทุนวิจัยสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2529.

การบริการทางวิชาการ และสังคม[แก้]

นอกจากการสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ศาสตราจารย์เลอสม ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่การศึกษาสถาปัตยกรรมในสถาบันการศึกษาของรัฐทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคหลายแห่ง  รวมทั้งการเป็นผู้แทนของสภาสถาปนิก ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และอนุกรรมการจัดทดสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะ และอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการแก่สังคมในด้านต่างๆ

2561-2562 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อวิพากษ์ผลงานของนักศึกษา รายวิชา 997-511 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2560 วิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชา ARC 59- 121 การออกแบบเบื้องต้น ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ปี 2559 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559 อนุกรรมการจัดทดสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะ และอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก

2558-2561 กรรมการเกี่ยวกับการจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2558-2561

2558-2559 กรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2558 ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินการจัดทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก

2556-ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด งานปรับปรุงแนวรั้วเขตพื้นที่และป้ายชื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

2555-2556 ที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บทคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย

2554-2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้แทนสภาสถาปนิก ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

2554-2557 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย

2554 ประธานคณะทำงานโครงการบ้านน่าอยู่สำหรับคนพิการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการออกแบบและดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัยปี 2554 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี

2554 ประธานคณะทำงาน จัดทำหนังสือ “มาตรฐานออกแบบอาคารและสถานที่” สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 หัวหน้าโรงครัวทำอาหารให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 ประธานคณะทำงาน จัดทำหนังสือ “คู่มือโรงครัวขนาดใหญ่ สำหรับทำอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

2553-2558 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 ประธานคณะทำงาน จัดทำหนังสือ “คู่มือป้องกัน-ระงับ-รับมือ อัคคีภัย” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552-2555 ประธานโครงการจุฬารักษ์โลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 กรรมการนโยบายการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัดสระบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550-2557 อนุกรรมการจัดสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก

2549 อนุกรรมการพิจารณาการรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในอาคาร คณะกรรมการการอุดมศึกษา

2549 คณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

2549 กรรมการดำเนินการสานต่อโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา

2548 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2546-2547 กรรมการที่ปรึกษางานสถาปนิก 46 และสถาปนิก 47

2546-2551 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมประดิษฐ์และออกแบบ

2546 ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนขาดแคลน ระดับบัณฑิตศึกษา

2546 กรรมการนโยบายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2546

2545 ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง กลุ่มวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา

2545 ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา

2545 ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมไทยระดับบัณฑิตศึกษา

2545 ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (เน้นเทคโนโลยี) ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่

2545 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลเชิดชูเกียรติ[แก้]

2558      ปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556      รางวัล “อาจารย์ดีเด่น” ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 กลุ่มสาขารับใช้สังคม

2556      รางวัล “สถาปัตยขจร” ในวาระคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555      รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม “ANGELA AWARDS” ครั้งที่ 3 ชมรมศิษย์อร์สุลิน แห่งประเทศไทย

2545      รางวัล “อาจารย์แบบอย่าง” สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545      รางวัล “อาจารย์ดีเด่น ระดับหน่วยงาน” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง[แก้]

  1. adaymagazine ภาณุ อิงคะวัต : ชายผู้ทำในสิ่งที่เชื่อว่าใช่และชอบ 4/4 , adaymagazine.com/ .วันที่ 22 ก.ย. 2559
  2. สิ้น "ครูสมถวิล" ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, thairath.co.th
  3. [1]ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์], chulapedia.chula.ac.th .สืบค้นเมื่อ 28/04/2560
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ชั้นสายสะพาย ๕,๔๘๘ ราย]