เลอสม สถาปิตานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เลอสม สถาปิตานนท์
Lersom stapitanond.jpg
เกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2492 (68 ปี)
สัญชาติ ไทย
อาชีพ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักจาก อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ (16 มีนาคม 2492) รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [1] นอกจากนี้ยังเป็นภรรยาของนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม และผู้ก่อตั้งบริษัทเอ 49

การศึกษา[แก้]

ประวัติการรับราชการ[แก้]

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2524
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2528
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533
 • เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ปีการศึกษา 2531
 • เลขานุการภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2525 - 2530
 • นายทะเบียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2526 - 2528
 • หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2539 -2547
 • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน

ผลงานวิจัย[แก้]

 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการอาคารเรียนรวมกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษากลุ่มอาคารบริหารส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการใช้พื้นที่และการก่อสร้างอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “THE EVALUATION OF NHA SITES AND SERVICES PROJECT AT TUNG SONG HONG”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอาคารในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการวางผังแม่บท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการวางผังเฉพาะของการใช้พื้นที่และการก่อสร้างอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อทบทวนและกำหนดนโยบายการใช้พื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนรวม กลุ่มคณะสังคมศาสตร์ในบริเวณเขตการศึกษาฝั่งตะวันออก”
 • รศ.เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์เสริชย์ โชติพานิช อาจารย์คมกฤช ชูเกียรติมั่น อาจารย์กวีไกร ศรีหิรัญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2542


งานบริหาร[แก้]

ปี 2546

 1. กรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ สาขาสถาปัตยกรรมไทย คำสั่งที่ 178/2545
 2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งที่ 227/2548
 3. กรรมการศูนย์บริการวิชาการ
 4. ประธานกรรมการประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. กรรมการที่ปรึกษางานสถาปนิก 46 และสถาปนิก 47
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมประดิษฐ์และออกแบบ ประจำปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
 7. ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนขาดแคลน ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 97/2546
 8. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คำสั่งที่ 205/2545
 9. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมไทยระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 209/2545
 10. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง กลุ่มวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 212/2545
 11. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 211/2545
 12. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (เน้นเทคโนโลยี) ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 206/2545
 13. ประธานกรรมการโครงการจัดบริการวิชาการการออกแบบเชิงปฏิบัติการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คำสั่งที่ 109/2546
 14. กรรมการนโยบายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2546 คำสั่งที่ 96/2546
 15. กรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545
 16. กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คำสั่งที่ 79/2546
 17. อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนด้านวิชาการ
 18. กรรมการบรรณาธิการวารสาร “มนุษยะ”
 19. กรรมการบริหารหลักสูตรการออกแบบชุมชน
 20. คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร หลักฐาน กลั่นกรองความดี ความชอบและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 21. กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2546 คำสั่งที่ 74/2546

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 6 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ชั้นสายสะพาย ๕,๔๘๘ ราย]