เลอสม สถาปิตานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เลอสม สถาปิตานนท์
Lersom stapitanond.jpg
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ เลอสม สถาปิตานนท์
สัญชาติ ไทย
วันเกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2492 (69 ปี)
สถานที่เกิด  ไทย
สถานศึกษา
การทำงาน
อาคารเด่น
 • อาคารมหาจักรีสิรินธร
 • อาคารจามจุรี 5
 • อาคารวิทยกิตติ์

ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ (16 มีนาคม 2492) (นามสกุลเดิม อุรัสยะนันทน์) เป็นสถาปนิกชาวไทย รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีและอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลอสม เกิดและเติบโต ในครอบครัวที่เป็นสถาปนิกอย่างแท้จริง ทั้งบิดาและมาราดาล้วนเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นภรรยาของนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม และผู้ก่อตั้งบริษัทเอ 49 เขาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอย่างยาวนาน เป็นอาจารย์ที่นิสิตชั้นปี 1 คณะสถาปัตย์ ในเกือบทุกภาควิชา ต้องได้ร่ำเรียนกับ ศ.เลอสม ทุกคน ศ.เลอสม ยังเป็นผู้ร่วมออกแบบอาคารหลายแห่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาทิเช่น อาคารมหาจักรีสิรินธร อาคารจามจุรี 5 อาคารวิทยกิตติ์ เป็นต้น

เลอสม ยังเป็นผู้แต่งหนังสือพื้นฐานในงานออกแบบสถาปัตยกรรม หลายเล่ม ทั้ง การออกแบบเบื้องต้น : Introduction to Design ,การออกแบบคืออะไร? : What Is Design?, เทคนิคในการออกแบบ: Design Technique เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

เลอสม อุรัสยะนันทน์ เป็นบุตรีของ เลิศ อุรัสยะนันทน์ สถาปนิก (ผู้ร่วมออกแบบศาลาพระเกี้ยว ร่วมกับ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ) และรองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์[1] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ออกแบบอุตสาหกรรม ปี 2549 และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2] เลอสม สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2514 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อยัง มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ จนได้สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต[3]

ภายหลังจบการศึกษา เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2524 จนได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2539-2547 และได้รับตำแหน่งเป็นคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2547-2551

เลอสม สมรสกับ นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม และผู้ก่อตั้งบริษัทสถาปนิก (เอ 49) มีบุตรชาย 1 คน คือ นิธิส สถาปิตานนท์

ประวัติการรับราชการ[แก้]

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2524
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2528
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533
 • เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ปีการศึกษา 2531
 • เลขานุการภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2525 - 2530
 • นายทะเบียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2526 - 2528
 • หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2539 -2547
 • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน

ผลงานวิจัย[แก้]

 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการอาคารเรียนรวมกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษากลุ่มอาคารบริหารส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการใช้พื้นที่และการก่อสร้างอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “THE EVALUATION OF NHA SITES AND SERVICES PROJECT AT TUNG SONG HONG”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอาคารในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการวางผังแม่บท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการวางผังเฉพาะของการใช้พื้นที่และการก่อสร้างอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อทบทวนและกำหนดนโยบายการใช้พื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนรวม กลุ่มคณะสังคมศาสตร์ในบริเวณเขตการศึกษาฝั่งตะวันออก”
 • รศ.เลอสม สถาปิตานนท์ (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์เสริชย์ โชติพานิช อาจารย์คมกฤช ชูเกียรติมั่น อาจารย์กวีไกร ศรีหิรัญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2542


งานบริหาร[แก้]

ปี 2546

 1. กรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ สาขาสถาปัตยกรรมไทย คำสั่งที่ 178/2545
 2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งที่ 227/2548
 3. กรรมการศูนย์บริการวิชาการ
 4. ประธานกรรมการประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. กรรมการที่ปรึกษางานสถาปนิก 46 และสถาปนิก 47
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมประดิษฐ์และออกแบบ ประจำปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
 7. ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนขาดแคลน ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 97/2546
 8. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คำสั่งที่ 205/2545
 9. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมไทยระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 209/2545
 10. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง กลุ่มวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 212/2545
 11. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 211/2545
 12. ที่ปรึกษากรรมการกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (เน้นเทคโนโลยี) ระดับบัณฑิตศึกษา คำสั่งที่ 206/2545
 13. ประธานกรรมการโครงการจัดบริการวิชาการการออกแบบเชิงปฏิบัติการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คำสั่งที่ 109/2546
 14. กรรมการนโยบายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2546 คำสั่งที่ 96/2546
 15. กรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545
 16. กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คำสั่งที่ 79/2546
 17. อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนด้านวิชาการ
 18. กรรมการบรรณาธิการวารสาร “มนุษยะ”
 19. กรรมการบริหารหลักสูตรการออกแบบชุมชน
 20. คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร หลักฐาน กลั่นกรองความดี ความชอบและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 21. กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2546 คำสั่งที่ 74/2546

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. adaymagazine ภาณุ อิงคะวัต : ชายผู้ทำในสิ่งที่เชื่อว่าใช่และชอบ 4/4 , adaymagazine.com/ .วันที่ 22 ก.ย. 2559
 2. สิ้น "ครูสมถวิล" ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, thairath.co.th
 3. [1]ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์], chulapedia.chula.ac.th .สืบค้นเมื่อ 28/04/2560
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ชั้นสายสะพาย ๕,๔๘๘ ราย]