วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ก่อนหน้ารศ. คิม ไชยแสนสุข
ถัดไปรศ. ปรีชา พหลเทพ (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง
3 มีนาคม พ.ศ. 2559 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้ารศ. ปรีชา พหลเทพ (รักษาการ)
ถัดไปผศ. บุญชาล ทองประยูร (รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
คู่สมรสตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์ (มังคะลี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1] และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง[2] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)[3] ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ[แก้]

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เป็นชาวตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2517 เป็นอาจารย์ตรี ปี พ.ศ. 2529 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 พ.ศ. 2539 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ในปี พ.ศ. 2541-2543 ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการปกครอง และในปี 2548-2554 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[4] และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554[5] ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 25 ตุลาคม 2554 โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554 [6]โดยดำรงตำแหน่งในวาระแรกจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[7]

ต่อมา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกสมัย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559[8]และดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต - ปัจจุบัน[แก้]

 • กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2541)
 • กรรมการวิชาการคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2541)
 • กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (พ.ศ. 2541)
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2541)
 • ประธานกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร (พ.ศ. 2541)
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2545)
 • ประธานกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง (พ.ศ. 2546)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2547)
 • ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2548)
 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2548 - 2554)
 • รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2550, 10 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554, กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ. 2551)
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2544)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2545)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548)
 • คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง (พ.ศ. 2549)
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ (พ.ศ. 2549)
 • ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง (พ.ศ. 2550)
 • กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2550)
 • ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2550)
 • ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (พ.ศ. 2551)
 • กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2552)
 • ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2552)
 • กรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2553)
 • รองประธานกรรมการพัฒนาการบริหารท่าอากาศยาน (พ.ศ. 2554)
 • กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2554)
 • กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ (24 เมษายน พ.ศ. 2555)
 • อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม (พ.ศ. 2555)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (14 กันยายน พ.ศ. 2555-ไม่ทราบปี)[9]
 • ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาและส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ (พ.ศ. 2555)
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง (พ.ศ. 2555)
 • กรรมการบริหารกิจการระหว่างประเทศของการท่าอากาศยาน (พ.ศ. 2556)
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2557-2558)
 • กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2557)
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เจพีมอเตอร์เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2557)
 • อาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • กรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
 • กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) (ปัจจุบัน)[10]
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 วาระ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)
 • ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ข่าวรามคำแหง ปีที่ 50 ฉบับที่ 10 วันที่ 15-21 มิถุนายน 2563
 3. "รายชื่อกรรมการอิสระ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-02. สืบค้นเมื่อ 2017-09-04.
 4. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[ลิงก์เสีย]
 5. "แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-15. สืบค้นเมื่อ 2011-03-10.
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
 7. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 145 ง หน้า 8,20 กันยายน 2555
 10. ข่าวรามคำแหง ปีที่ 45 ฉบับที่ 34 วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2558, งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,7 ธันวาคม 2558
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๑๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]