คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Achitecture,
Kasetsart University
สถาปนาภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2537
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 มกราคม พ.ศ. 2543 (24 ปี 106 วัน)
คณบดีผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
ที่อยู่
วารสารวารสารระแนง
เพลงสรรค์สร้างสถาปัตย์
สี███ สีเทาดิน [1]
มาสคอต
แปลนต้นไม้
เว็บไซต์arch.ku.ac.th,
fb.com/GreenAKU

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะจึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชาในระยะแรกเริ่ม

คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และโครงการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นบุคลากรหลักในการก่อตั้งภาควิชา และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรก

ภายหลังการเปิดสอนมาเป็นเวลา 6 ปีเต็ม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
 • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 • ทำเนียบผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จนมาเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน
ทำเนียบผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายพระนามและรายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ยุพยง เหมะศิลปิน พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
2. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล พ.ศ. 2538
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544 (ครั้งที่ 1)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 2)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

วารสาร[แก้]

วารสารระแนง (ISSN : 1513-2811) เป็นวารสารวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกำหนดออกรายปี โดยมีชื่อเดิมว่า ‘วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2542)’ และ ‘วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2544)’ ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อ‘วารสารระแนง’ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 3 (2545) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน[2]

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

URAP Field Based Ranking
Global – Architecture
URAP Architecture[3] 499 (2018-2019)

สถาบัน Middle East Technical University (URAP Research Laboratory) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา หรือ URAP Field Based Ranking พบว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขา Architecture อันดับที่ 499 ในปี 2018-2019[4]

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • เป็นเอก การะเกตุ (นิสิตเก่า) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
 • รัชชุ สุระจรัส (นิสิตเก่า) นักแสดง / พิธีกร
 • รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (อาจารย์) หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Eco-design) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สถาปนิก/ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Osisu
 • ศุภกร เทพวิชัยศิลปกุล (นิสิตเก่า) ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และผู้จัดการทั่วไป บริษัท Mission To The Moon Media

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. "วารสารระแนง". Office of the University Library, Kasetsart University. สืบค้นเมื่อ 27 August 2020.
 3. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Architecture - Kasetsart University". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-12. สืบค้นเมื่อ 27 August 2020.
 4. "University Ranking by Academic Performance - Home". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-17. สืบค้นเมื่อ 27 August 2020.