คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Achitecture,
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้งพ.ศ. 2537 - ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 มกราคม พ.ศ. 2543 - ยกฐานะขึ้นเป็นคณะ
คณบดีผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
วารสารวารสารระแนง
สีประจําคณะ███ สีเทาดิน
สัญลักษณ์แปลนต้นไม้
เพลงสรรค์สร้างสถาปัตย์
เว็บไซต์www.arch.ku.ac.th
เฟซบุ๊กGreen AKU : Faculty of Architecture, Kasetsart University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะจึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชาในระยะแรกเริ่ม

คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และโครงการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นบุคลากรหลักในการก่อตั้งภาควิชา และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรก

ภายหลังการเปิดสอนมาเป็นเวลา 6 ปีเต็ม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
  • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

  • สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
  • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

  • ทำเนียบผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จนมาเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน
ทำเนียบผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ยุพยง เหมะศิลปิน พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
2. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล พ.ศ. 2538
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544 (ครั้งที่ 1)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 2)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

วารสาร[แก้]

วารสารระแนง (ISSN : 1513-2811) เป็นวารสารวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกำหนดออกรายปี โดยมีชื่อเดิมว่า ‘วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2542)’ และ ‘วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2544)’ ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อ‘วารสารระแนง’ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 3 (2545) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน[1]

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

URAP Field Based Ranking
Global – Architecture
URAP Architecture[2] 499 (2018-2019)

สถาบัน Middle East Technical University (URAP Research Laboratory) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา หรือ URAP Field Based Ranking พบว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขา Architecture อันดับที่ 499 ในปี 2018-2019[3]

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วารสารระแนง". Office of the University Library, Kasetsart University. สืบค้นเมื่อ 27 August 2020.
  2. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Architecture - Kasetsart University". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-12. สืบค้นเมื่อ 27 August 2020.
  3. "University Ranking by Academic Performance - Home". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-17. สืบค้นเมื่อ 27 August 2020.