คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Achitecture
Kasetsart University
ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2537 - ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 มกราคม พ.ศ. 2543 - ยกฐานะขึ้นเป็นคณะ
คณบดี ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
วารสาร วารสารระแนง
สีประจำคณะ      สีเทาดิน
สัญลักษณ์ แปลนต้นไม้
เว็บไซต์ www.arch.ku.ac.th
เฟซบุ๊ก Green AKU : Faculty of Architecture, Kasetsart University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะจึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชาในระยะแรกเริ่ม

คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และโครงการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นบุคลากรหลักในการก่อตั้งภาควิชา และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรก

ภายหลังการเปิดสอนมาเป็นเวลา 6 ปีเต็ม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) สถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.)
หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต (ผส.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

  • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

  • ทำเนียบผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จนมาเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน
ทำเนียบผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ยุพยง เหมะศิลปิน พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
2. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล พ.ศ. 2538
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544 (ครั้งที่ 1)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 2)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]