มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology
Sut.gif
ชื่อย่อ มทส (SUT)
คติพจน์ ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด
คือจริยวัตร ของ มทส.
สถาปนา 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
นายกสภาฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ตั้ง 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์ www.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 6 สำนักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 32 หลักสูตร ปริญญาโท 34 หลักสูตร และปริญญาเอก 28 หลักสูตร (ข้อมูลในปีการศึกษา 2553) ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทย (ร้อยละ 79.1) และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 2.88 จากคะแนนเต็ม 3 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และได่รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในกลุ่มการผลิตบัณฑิตและวิจัยในรอบการประเมินที่ 2 เท่ากับ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก

ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 3 ด้านการวิจัย (ดีเลิศ) และ อันดับที่ 7 ด้านการเรียนการสอน (ดีเยี่ยม) ของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ให้เป็นอันดับหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นอันดับที่สองของประเทศ

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากทางด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับการจัดอันดับจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศต่อเนื่องทั้งในปี พ.ศ. 2550 และ 2553 นอกจากนี้สาขาวิชาอื่นที่มีได้รับการจัดอันดับในเกณฑ์สูงได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับอย่างกว้างจากวงการอุตสาหกรรม โดยได้เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับการรับเลือก ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงเก่าแก่อื่น ๆ

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในอันดับที่ 958 ของโลก และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[1]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบของการจัดการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา ผลการดำเนินงานพบว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ช่วยให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตราการได้งานทำสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้รับเลือกจากคณะกรรมการสมาคมสหกิจศึกษาโลกให้เป็นสำนักงานสำนักงานสหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

 • ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และได้รับนักศึกษารุ่นแรก ปี พ.ศ. 2536[2]
 • มหาวิทยาลัยกลุ่มดีเลิศด้านการวิจัย และกลุ่มดีเด่นด้านการเรียนการสอน จากการจัดอันดับโดย สกอ.ในปี พ.ศ. 2551

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยจึง เสนอให้ รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้จัดตั้ง วิทยาลัยในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยสุรนารี ” และเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ประมาณ 7,000 ไร่ เป็นที่ตั้ง

ต่อมารัฐบาลซึ่งมี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความจำเป็น ในการเร่งรัดจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีศักยภาพ และความพร้อมที่จะสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 จึงมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง 5 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารี โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดทำโครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2533 - พฤษภาคม 2536 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาที่ทำการโดยจัดจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง และจัดให้ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 อาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วเสร็จทันการเปิดดำเนินการรับนักศึกษาในเดือนพฤษภาคม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้ง

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย
 • ภาพท้าวสุรนารี สื่อความหมายถึง ปรัชญา และ ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเน้น ความ เคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารี ในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
 • ภาพเส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพข้างละ 4 เส้นเกย และเชื่อมต่อกันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกัน และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
 • ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณ และ เฟืองจักร สื่อความหมายถึง การเกษตร และอุตสาหกรรม

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ต้นปีบทอง (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) เป็นไม้ยืนต้น ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำหาวิทยาลัย สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

รายนามอธิการบดี[แก้]

รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (รักษาการ)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2538 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542(วาระที่ 1)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (วาระที่ 2)

-
[1]
[2]

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์

1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

[3]

3. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (วาระที่ 1)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (วาระที่ 2)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน (วาระที่ 3)

[4]
[5]

หน่วยงานของรัฐ[แก้]

หน่วยงานภายใน[แก้]

สภามหาวิทยาลัย[แก้]

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานอธิการบดี[แก้]

 • ส่วนส่งเสริมวิชาการ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ส่วนสารบรรณและนิติการ
 • ส่วนการเจ้าหน้าที่
 • ส่วนการเงินและบัญชี
 • ส่วนอาคารสถานที่
 • ส่วนพัสดุ
 • ส่วนแผนงาน
 • ส่วนกิจการนักศึกษา
  • องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
   • องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
 • ส่วนประชาสัมพันธ์
 • สถานกีฬาและสุขภาพ
 • สถานพัฒนาคณาจารย์
 • สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
 • หน่วยประสานงาน มทส. กทม.

สำนักวิชา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (โครงการจัดตั้งโรงเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เปิดโรงเรียนปี พ.ศ. 2559

สถาบันสมทบ[แก้]

ศูนย์/สถาบัน[แก้]

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ศูนย์กิจการนานาชาติ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศูนย์บริการการศึกษา
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 • ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 • ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หน่วยวิสาหกิจ[แก้]

 • เทคโนธานี
  • อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
   • อุทยานผีเสื้อ
   • ห้องไทยศึกษานิทัศน์
   • พิพิธภัณฑเทคโนโลยีไทยโบราณ
   • เมืองจราจรจำลอง
  • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  • โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
 • สุรสัมนาคาร
 • ฟาร์มมหาวิทยาลัย

หน่วยงานอื่น[แก้]

 • สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
 • สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สมาคมสหกิจศึกษาไทย

หน่วยงานในอนาคต[แก้]

 • โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานี

หลักสูตร[แก้]

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาเคมี

B.Sc. (Chemistry) (Honors program)

M.Sc. (Chemistry)

Ph.D. (Chemistry)

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

B.Sc. (Mathematics) (Honors program)

M.Sc. (Applied Mathematics)

Ph.D. (Applied Mathematics)

3. สาขาวิชาชีววิทยา

B.Sc. (Biology) (Honors program)

M.Sc. (Environmental Biology)

Ph.D. (Environmental Biology)

4. สาขาวิชาฟิสิกส์

B.Sc. (Physics) (Honors program)

M.Sc. (Physics)

Ph.D. (Physics)

5. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล -

M.Sc. (Remote Sensing)

Ph.D. (Remote Sensing)

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ -

M.Sc. (Laser Technology and Photonics)

Ph.D. (Laser Technology and Photonics)

7. สาขาวิชาจุลชีววิทยา -

M.Sc. (Microbiology)

Ph.D. (Microbiology)

8. สาขาวิชาชีวเคมี -

M.Sc. (Biochemistry)

Ph.D. (Biochemistry)

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

B.Sc. (Sport Sciences)

- -
10. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ -

M.Sc. (Biomedical Science )

Ph.D. (Biomedical Science )

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาอังกฤษ -

M.A. (English Lauguage Studies)

Ph.D. (English Lauguage Studies)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

B.MGT (Logistics Management)
B.MGT(Marketing Management)
B.MGT (Entrepreneurial Management )

M.MGT (Logistics and Supply Chain Management)
M.MGT (Marketing Management)
M.MGT (Human Resources Management)

-
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

B.IS. (Information Communication)
B.IS. (Management Information Systems)
B.IS. (Information Science)
B.IS. (Enterprise Software)

M.IS. (Digital Media)
M.IS. (Enterprise System)
M.IS. (Knowledge Management)

Doctor of Information Science

หมายเหตุ:

 • B.MGT = Bachelor of Management/ กจ.บ. = การจัดการบัณฑิต
 • M.MGT = Master of Management/ กจ.ม. = การจัดการมหาบัณฑิต
 • B.IS. = Bachelor of Information Sciences/ วส.บ. = วิทยาการสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
 • M.IS. = Master of Information Sciences/ วส.บ. = วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

B.Eng. (Agricultural and Food Engineering)

M.Eng. (Agricultural and Food Engineering)

Ph.D. (Agricultural and Food Engineering)

2. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

B.Eng. (Transportation Engineering and Logistics)

M.Eng. (Transportation Engineering)

Ph.D. (Transportation Engineering)

3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

B.Eng. (Computer Engineering)

M.Eng. (Computer Engineering)

Ph.D. (Computer Engineering)

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

B.Eng. (Chemical Engineering)

M.Eng. (Chemical Engineering)

Ph.D. (Chemical Engineering)

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

B.Eng. (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Manufacturing Engineering)
B.Eng. (Automotive Engineering)
B.Eng. (Aeronautical Engineering)
B.Eng. (Mechatronic Engineering)

M.Eng. (Mechanical Engineering)
M.Eng. (Mechatronic Engineering)

Ph.D. (Mechanical Engineering)

6. สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

B.Eng. (Ceramic Engineering)

M.Eng. (Ceramic Engineering)

Ph.D. (Ceramic Engineering)

7. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

B.Eng. (Telecommunication Engineering)

M.Eng. (Telecommunication Engineering)

Ph.D. (Telecommunication Engineering)

8. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

B.Eng. (Polymer Engineering)

M.Eng. (Polymer Engineering)

Ph.D. (Polymer Engineering)

9. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

B.Eng. (Electrical Engineering)

M.Eng. (Electrical Engineering)
M.Eng. (Applied Electrical Engineering)

Ph.D. (Electrical Engineering)

10. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

B.Eng. (Civil Engineering)

M.Eng. (Civil Engineering)
M.Eng. (Construction and Infrastructure Management)

Ph.D. (Civil Engineering)

11. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

B.Eng. (Metallurgical Engineering)

M.Eng. (Metallurgical Engineering)

Ph.D. (Metallurgical Engineering)

12. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

B.Eng. (Environmental Engineering)

M.Eng. (Environmental Engineering)

Ph.D. (Environmental Engineering)

13. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

B.Eng. (Industrial Engineering )

M.Eng. (Industrial Engineering )

Ph.D. (Industrial Engineering )

13. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

B.Eng. (Geological Engineering)
B.Eng. (Hydrogeology)
B.Eng. (Petroleum Engineering)

M.Eng. (Geotechnology)

Ph.D. (Geotechnology)

14. หลักสูตรสหวิทยาการ -

M.Eng. (Energy Management)
M.Eng. (Materials Science and Engineering)

-

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

B.Sc. (Crop Production Technology)

M.Sc. (Crop Production Technology)

Ph.D. (Crop Production Technology)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

B.Sc. (Animal Production Technology)

M.Sc. (Animal Production Technology)

Ph.D. (Animal Production Technology)

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ -

M.Sc. (Biotechnology)

Ph.D. (Biotechnology)

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

B.Sc. (Food Technology)

M.Sc. (Food Technology)

Ph.D. (Food Technology)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์

M.D. (Doctor of Medicine)

- -
2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

- -
3. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

B.Sc. (Environmental Health)

- -

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ [แก้]

สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

B.N.S (Bachelor of Nursing Science)

- -

สถาบันสมทบ[แก้]

สถาบันการบินพลเรือน[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการบินพลเรือน (สถาบันสมทบ)
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

B.TECH (Air Cargo Management)

- -
2. สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ

B.TECH (Air Traffic Management)

- -
3. สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน

B.TECH (Airport Management)

- -
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

B.Sc. (Aviation Electronics)

- -

หมายเหตุ

 • B.TECH = Bachelor of Technology/ ทล.บ. = เทคโนโลยีบัณฑิต

ศิษย์เก่าและบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน (อธิการบดีผู้ก่อตั้ง, นายกสภามหาวิทยาลัย) อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า (อธิการบดี) อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ศาสตราจารย์ มนัส สถิรจินดา (อดีตหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ) ผู้ก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะแห่งประเทศไทย, นักโลหะวิทยาดีเด่น ประจำปี 2550
 • ศาสตราจารย์ ดร. สราวุฒิ สุจิตจร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
 • ศาสตราจารย์ ดร. Joewono Widjaja (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลเซอร์และโฟโตนิกส์) รางวัล Galileo Galilei 2008 ด้าน Optics and Photonics
 • ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์) Corbett Prize for Young Scientist 2005, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2548
 • ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ (หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์) รางวัล TWAS Prize Young Scientists in Thailand สาขาฟิสิกส์ พ.ศ. 2552 จาก Thrid World Academy of Sciences, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2550
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์) รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2549
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา (อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์) รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555
 • นางสาว ชาลิตา แย้มวัณณังค์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ) Miss Universe Thailand 2013
 • ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°52′47″N 102°01′15″E / 14.8797599°N 102.0207167°E / 14.8797599; 102.0207167