บุญส่ง น้อยโสภณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บุญส่ง น้อยโสภณ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2491 (74 ปี)

บุญส่ง น้อยโสภณ (เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2491) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย [1][2] [3]

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายเแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาอบรมพิเศษ[แก้]

 • รับทุนกองทัพอากาศให้ไปศึกษาต่อด้านวิชาสื่อสาร ระยะเวลา 47 สัปดาห์ ณ Keesler Airforce Base Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรสื่อสุขภาพ (HAM) รุ่นที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • วุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยทนายความ สภาทนายความ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ[แก้]

 • นายทหารสารบรรณ กองเศรษฐกรรม กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 • อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 18
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
 • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
 • กรรมการการเลือกตั้ง

ประสบการณ์ทำงานพิเศษ[แก้]

ได้รับเลือกตั้งจากผู้พิพากษาทุกชั้นศาลทั่วประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นต้น (ปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544)
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นอุทธรณ์ (ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548)
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นฎีกา (ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550)
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นอุทธรณ์ (ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)

ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ให้เป็น

 • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด (ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เจาะ 5 เสือ กกต.ใครเป็นใคร... โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ 14 ธ.ค. 2556 02:30 สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 2. เลือกสมชัย-บุญส่ง-ประวิชนั่งกกต. โดย ทีมข่าวโพสต์ทูเดย์ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 14:20 น. เก็บถาวร 2021-06-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 3. คอลัมภ์เปิดปูม “5 เสือ กกต.” ชุดใหม่ จากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๘, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑๑, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘