รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีของรัฐหรือภาคเอกชน เพื่อจูงใจให้มีนักวิชาการและนักพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่มีความสามารถสูงจำนวนมากขึ้น และหันมาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในโลกได้โดยเร็ว และหวังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีไทยในอนาคตในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นน้อยลงที่จะต้องพึ่งพาและซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สร้างพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มดหล่อด้วยบรอนซ์ สำหรับมอบเป็นรางวัลแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น และเหรียญรางวัลแก่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในวันเทคโนโลยีแห่งชาติของทุกปี


รายนามนักเทคโนโลยีดีเด่น เรียงตามปี[แก้]

พ.ศ. 2545[แก้]

 1. กลุ่มพัฒนาการใช้ประโยชน์เถ้าลอยลิกไนต์ไทย
  1. รศ.ดร. พิชัย นิมิตยงสกุล        สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
  2. รศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. นายสมชัย กกกำแหง       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  4. รศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล       สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  5. รศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  6. นางวราภรณ์ คุณาวนากิจ       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  7. นายสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  8. รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  9. ผศ. เอนก ศิริพานิชกร       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  10. รศ.ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  11. รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12. รศ.ดร. ประเสริฐ สุวรรณวิทยา      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  13. รศ.ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา       New Jersey Institute of Technology

พ.ศ. 2546[แก้]

 1. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมผลิตกุ้งกุลาดำ
  1. ศ.ดร. วิชัย บุญแสง      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  2. ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม      มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ศ.ดร. บุญเสริม วิทยชำนาญกุล      มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ศ.ดร. ทิมโมที เฟลเกล       มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. รศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  7. ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล       มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รศ.ดร. ปัญญา ฐิติมัชฌิมา       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2547[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  1. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม       บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม       บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  3. นายธีระชัย สุรวัฒนสกุล       บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2. นายปิยะ จงวัฒนา       บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น การพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับยืดอายุผักและผลไม้สด
  1. ดร. วรรณี ฉินศิริกุล      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2. ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  3. ผศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. รศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549[แก้]

 1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  1. ดร.รุจ วัลยะเสวี      (หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ)
 2. รศ.ดร. ไสยวิชญ์ วรวินิต      มหาวิทยาลัยมหิดล


พ.ศ. 2550[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “กลุ่มเทคโนโลยีการคำนวณเพื่อวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ปราโทย์ เดชะอำไพ      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ดร.ชินะ เพ็ญชาติ      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  4. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช      สถาบันเทคโนโลยีพะจอมเกล้าพระนครเหนือ
  6. ดร.สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  7. นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสดิ์      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  8. นายธนสาร อินทรกำธรชัย      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  9. นายยศกร ปทุมวัลย์      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  10. นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  11. นายชัยวิวัฒน์ เกยูรธำรงค์      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  12. นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
 2. รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.ปิยวัฒน์ พันธุโกศล คณะทันตแพทยศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “กลุ่มเทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลิตภาพของพืชผล
  1. ดร.จิตต์พร เครือเนตร      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  2. ดร.ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  3. ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  5. ดร.อุทัย วิชัย      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  6. นายคงพันธ์ รุ่งประทีปถาวร      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน็คเทค) สวทช.
  7. ดร.ราชพร เขียนประสิทธิ์      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน็คเทค) สวทช.
  8. นาวสาวชวนชม อ่วมเนตร      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  9. นายธรรมรักษ์ สุขสมทรวง      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  10. นางสุรีย์รัตน์ จิตตเมตตากุล      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

พ.ศ. 2552[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “กลุ่มเทคโนโลยีโรงเรือนปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิบูลย์ กังแฮ      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ สุวรรณรัตน์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. ดร.บุรี บุญสมภพพันธ์      กรมพัฒนาที่ดิน
  6. นายสหัสชัย คงทน      กรมพัฒนาที่ดิน
  7. นายชัยรัตน์ วรรณรักษ์      กรมพัฒนาที่ดิน
  8. นายทวีศักดิ์ เวียรศิลป์      กรมพัฒนาที่ดิน
  9. นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ      กรมพัฒนาที่ดิน
  10. นายเจตน์ ล่อใจ      กรมวิชาการเกษตร
  11. นายหริ่ง มีสวัสดิ์      กรมวิชาการเกษตร
  12. นายสันติ ธีราภรณ์      กรมวิชาการเกษตร
  13. นายบุญช่วย สงฆนาม      กรมวิชาการเกษตร
  14. นายนิตย์ วงษา      กรมวิชาการเกษตร
  15. นายประดิษฐ์ บุญอำพล      กรมวิชาการเกษตร
  16. นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ      กรมวิชาการเกษตร
  17. นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์      กรมส่งเสริมการเกษตร
  18. นายกู้เกียรติ สร้อยทอง      กรมส่งเสริมการเกษตร
  19. นายณรงค์ วุฒิวรรณ      กรมส่งเสริมการเกษตร
  20. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ      กรมส่งเสริมการเกษตร
  21. นางจันทร์จิรา สุนทรภัทร์      กรมส่งเสริมการเกษตร
  22. นางสาวอรุณี เจริญศักดิ์ศิริ      กรมส่งเสริมการเกษตร
  23. นางสาวชัญญา ทิพานุกะ      กรมส่งเสริมการเกษตร
  24. นายรังสรรค์ กองเงิน      กรมการข้าว
  25. นายอานันท์ ผลวัฒนะ      กรมการข้าว
  26. นางสาวสมจิต คันธสุวรรณ      กรมการข้าว
  27. นายปัญญา ร่มเย็น      กรมการข้าว
  28. ดร.นิวัฒน์ นภีรงค์      กรมการข้าว
  29. นายเฉลิมชาติ ฤๅไชยคาม      กรมการข้าว
  30. นางไพลิน รัตน์จันทร์      กรมการข้าว
  31. นางสาวนลินี เจียงวรรธนะ      กรมการข้าว
  32. ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์      มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
 2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สิทธิพร บุณยนิตย์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2553[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  2. ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  3. ดร.ธีระยุทธ ตู้จินดา      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  4. ดร.วินิตชาญ รื่นใจชน      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  5. นายวินธัย กมลสุขยืนยง      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  6. นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  7. นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  8. นายเกียรติพงศ์ คัมภีรศาสตร์      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  9. นายมีชัย เสี่ยวหลิว      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  10. Dr.Jonaliza Lanceras-Siangliw      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  11. นายไวพจน์ กัมจู      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  12. นางสาวกาญจนา ปัญญาแวว      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  13. นายศิวเรศ อารีกิจ      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  14. นางสาวนงนาถ พ่อค้า      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  15. นายอนุชา พลับพลา      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  16. นางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  17. นายเอกพล ภูววนารถนฤบาล      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  18. นางสาวกฤตยา สายสมัย      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  19. นายวิศวรุต สุขะเกตุ      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  20. นางสาวชนากานต์ วงษาพรหม      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  21. นายเรวัติ สุวิมล      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
  22. นายสุพัฒน์ ทองเจือ      หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

พ.ศ. 2554[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “การพัฒนาการผลิตไรฝุ่นและวัคซีนไรฝุ่นสู่ภาคอุตสาหกรรม
 2. ชื่อเทคโนโลยี “นวัตกรรมและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรฝุ่นสู่ภาคอุตสาหกรรมของไทย
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ มหากิตติคุณ      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. นายธีรพงษ์ วางอภัย      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. นางสาวประภากร นิลสนิท      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ชื่อเทคโนโลยี “การพัฒนาวัคซีนสารก่อภูมิแพ้ที่ได้มาตรฐานจากไรฝุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”
  1. ศาสตราจารย์แพทย์หญิง นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง ฉวีวรรณ บุนนาค      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. รองศาสตราจารย์ วรรณะ มหากิตติคุณ      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ดร. นิทัศน์ สุขรุ่ง      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ มาลัยนวล      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ดร.เกรียงไกร สุขแสนไกรศร      ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

พ.ศ. 2555[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพของอะลูมิเนียมเหลวสำหรับการผลิตงานหล่อคุณภาพ”
  1. ดร. จุลเทพ ขจรไชยกุล      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  2. นายอมรศักดิ์ เร่งสมบรูณ์      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  3. นายสมภพ เพชรคล้าย      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  4. นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  5. นายวิทยา สามิตร      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
  6. นายนครินทร์ มูลรินทร์      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2556[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “รถตัดอ้อยที่มีกระบะบรรจุท่อนอ้อยทำงานแบบอัตโนมัติ”
  1. นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์      ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์
  2. วิฑูร ลี้ธีระนานนท์      ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์
 2. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “การวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจีโนม : เทคโนโลยีฐานจีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหารและการปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด”
  1. ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  2. นางสาววิรัลดา ภูตะคาม      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  3. ดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  4. นางสาวนุกูล จอมชัย      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  5. นางสาวทิพวัลย์ อยู่ชา      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  6. นายเจอร์มี เชียร์แมน      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  7. นางปัณฑิตา เรืองอารีย์รัตน      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  8. นางสาวพิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  9. นางสาวสุธาสินี สมยง      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  10. นางดวงใจ แสงสระคู      สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช
  11. รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  12. นางสาวอภิวรรณ อยู่จินดา      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  13. นางขันติพร นาถวรานันต์      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  14. นางสาวจรรญา ฝ่าผล      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  15. นายนิวัฒน์ ปุริสังข์      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  16. นายถิระ ภมรพล      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  17. นายฝุก เซี่ยงฉิน      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  18. นางสาวอัญชลี ลิ้มอำนวย      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  19. นางสาวสกุณา พิมพิสาร      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  20. นางสาวอมรรัตน์ ปาละมะ      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  21. นายมนัญ วิมูลชาติ      ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2557[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อความมั่งคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร”
  1. ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. นายอาคม สิงหบุญ      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. นางสาววรรเพ็ญ คำมี      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  5. นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. นายธวัช ศรีวีระชัย      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  7. นายไวยพจน์ เครือเสน่ห์      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  8. นางฉันทนา แก้วตาปี      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  9. นางพิชญา ชัยนาค      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  10. นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  11. นายอัตรา ไชยมงคล      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  12. นายพุทธ ส่องแสงจินดา      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  13. นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  14. นางพรทิพย์ ทองบ่อ      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  15. นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  16. นายสง่า สิงห์หงส์      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  17. นายชัยยุทธ พุทธิจุน      กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2558[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ”Platinum Mortar การวิจัยและพัฒนาปูนซีเมนต์สำเร็จรูปป้องกันการแตกร้าวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
  1. คุณอ้อมใจ ปิ่ณฑะแพทย์      บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
  2. คุณวรรณจนา วรรณะพาหุณ      บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
  3. คุณภูวนารถ ตุลยาทร      บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
  4. คุณวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์      บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
  5. คุณธีระยุทธ พันธ์มีเชาว์      บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
  6. คุณปาลิดา วรวุฒิคุณา      บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
  7. คุณพัฐสุดา วิชัยคำ      บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
  8. คุณสุภาภรณ์ แสงทรัพย์      บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด

พ.ศ. 2559[แก้]

 1. รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. รศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์      มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2560[แก้]

 1. ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561[แก้]

กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น "ระบบควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Redundancy"

 1. นายสุวัฒน์ รติวัชรากร      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย
 2. นายธนบดี ดวงสร้อยทอง      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย
 3. นายฐิติวัฒน์ วิวัฒน์วิศวกร      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย

พ.ศ. 2562[แก้]

 1. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น "เครื่องเอกซเรย์สามมิติทางทันตกรรม : DentiiScan"
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  2. ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  3. ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  4. ดร.พสุ สิริสาลี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  5. ดร.วลิตะ นาคบัวแก้ว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  6. ดร.อุดมชัย เตชะวิภู สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  7. นายสรพงษ์ อู่ตะเภา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  8. นายธนพล ศรีวงษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  9. นายอัฐศักดิ์ เกียงเอีย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  10. นางสาวชาลินี ธนทรัพย์สมบัติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  11. นายก้องยศ วังคะออม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  12. นายกิตติ ขุนสนิท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  13. นางสาวนภวรรณ กังสัมฤทธิ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  14. นางสาวดวงกมล บรรณสาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  15. นายจตุรงค์ จิตต์สะอาด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  16. นายทศพล จันทร์คีรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  17. นายสุรพล ฉันทวิโรจน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  18. ดร.ดนุ พรหมมินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
  19. นายปริญญา จันทร์หุณีย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
 2. กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น "แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ(System Integration) เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0 (CiRA CORE)"
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ชูวงค์อินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. ดร.คมกฤษ จักษุคำ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  4. นายธีรวัฒน์ ทองลอย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  5. นายนฤชิต สร้อยเพ็ชร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6. นางสาวญาตินันท์ ทันวงษา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]