คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
260px
ชื่ออังกฤษ Chulalongkorn Business School
ที่อยู่ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330[1]
วันก่อตั้ง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2481
คณบดี รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
วารสาร

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

Chulalongkorn Business Review
สีประจำคณะ      สีฟ้า
สัญลักษณ์ เรือสำเภา
เว็บไซต์ www.cbs.chula.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมพ.ศ. 2481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มเปิด "แผนกวิชาการบัญชี" และ "แผนกวิชาพาณิชยศาสตร์" สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงได้สถาปนาเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศซึ่งมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากขึ้น[2][3] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของไทยในสาขา การเงินและการบัญชี ( อันดับที่ 101 - 150 ของโลก และเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ติดอันดับ ) และ การบริหารธุรกิจและการจัดการ ( อันดับที่ 151 - 200 ของโลก ) จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by Subject[4]

ประวัติ[แก้]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2481 จอมพล ป.พิบูลสงคราม อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้มีคำสั่งลงวันที่ 22 ตุลาคม 2481 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้วางหลักสูตรการศึกษาวิชาการบัญชีการพาณิชย์และเศรษฐศาสตร์ โดยเปิดแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถือเป็นวันสถาปนาคณะฯ[5]
 • พ.ศ. 2482 การจัดวางหลักสูตรได้ลุล่วงโดยแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีทั้งหมด 5 ปี ซึ่งจะเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี และภาคปฏิบัติ 1 ปี นิสิตการบัญชีและพาณิชย์รุ่นแรกหรือรุ่น 1 ในปี 2482 นั้น มีทั้งรุ่น 1 ปี 1 และรุ่น 1 ปี 2 รวมทั้งสิ้น 88 คน รุ่น 1 ปี 1 หมายถึงนิสิตปี 1 ที่สอบมาโดยตรงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมกับนิสิตที่ผ่านปี 1 แล้ว แต่สนใจจะมาเรียนทางการบัญชีและพาณิชย์ ก็มาเรียนได้โดยไม่ต้องสอบโดยโอนมาเรียนปี 1 ได้ทันทีอีกจำนวนหนึ่ง รุ่น 1 ปี 1 นี้มีรวมทั้งสิ้นจำนวนรวม 51 คน ส่วนรุ่น 1 ปี 2 หมายถึงนิสิตที่ผ่านปี 2 แล้ว (เกือบทั้งหมดเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ บางคนผ่านปี 3 แล้วบางคนก็จบปี 4 แล้ว) สนใจจะมาเรียนการบัญชีพาณิชย์ก็โอนมาเรียนการบัญชีและพาณิชย์ปี 2 ได้ทันที แต่การเรียนจะเรียนวิชาปี 1 และปี 2 ควบคู่กันไป ในส่วนรุ่น 1 ปี 2 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 37 คน[6]
 • พ.ศ. 2483 ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ และคณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาจัดหลักสูตรให้มีลักษณะอิสระ แตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแยกตัวออกจากคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแผนกวิชาอิสระการบัญชีและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2483 ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับแผนกอิสระอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2486 หลังจากแผนกวิชาอิสระได้ดำเนินการสอนมาเกือบ 5 ปี ก็ได้รับการสถาปนาเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 ประกอบไปด้วย 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการบัญชี แผนกพาณิชยศาสตร์ แผนกเศรษฐศาสตร์ และศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคนแรกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • พ.ศ. 2487 แผนกวิชาการบัญชี ได้ตัดภาคปฏิบัติของหลักสูตรบัญชีออก คงเรียนแต่เฉพาะภาคทฤษฎีเป็นเวลา 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต ส่วนแผนกพาณิชยศาสตร์ ได้กำหนดหลักสูตรไว้ 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2494 คณะฯ ได้เปิดแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตร 4 ปี ผู้ที่เรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2500 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดแผนกวิชาสถิติ หลักสูตร 4 ปี โดยผู้ที่เรียนสำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2500 - 2513 จะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 เป็นต้นมาจะได้รับปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2503 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2504 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2513 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดแผนกวิชาการธนาคารและการเงิน หลักสูตร 4 ปี (ปริญญาบัญชีบัณฑิต)
 • พ.ศ. 2520 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดแผนกวิชาการตลาด โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรียา วอนขอพร เป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรก และเปิดสอนปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตร พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ใช้คำว่า "ภาควิชา" แทน "แผนกวิชา" ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
ป้ายคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • พ.ศ. 2525 ภาควิชาการตลาด ก่อตั้งบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบริษัทฝึกงานนิสิต ดำเนินงานแบบธุรกิจจริง และในปีเดียวกันได้ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2526 คณะฯ เปลี่ยนหลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และภาควิชาการตลาด
 • พ.ศ. 2529 พัฒนาหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สำหรับนักบริหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะฯ ที่เปิดสอนนอกเวลาราชการ
 • พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิต เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (JDBA) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และเปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
 • พ.ศ. 2539 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาแรกในจุฬาฯ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโททางการเงินแห่งแรกของประเทศไทย
 • พ.ศ. 2543 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)[7]
 • พ.ศ. 2544 หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิตได้เปิดสาขาวิชาใหม่เพิ่ม คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรปริญญาโทอีก 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
 • พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • พ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ
 • พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • พ.ศ. 2554 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการเงิน สาขาการจัดการ สาขาการตลาด (เดิมคือหลักสูตรปริญญาเอกร่วม 3 สถาบัน JDBA ที่เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535)[8]

สัญลักษณ์คณะ[แก้]

ชื่อของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในภาษาอังกฤษ คือ Faculty of Commerce and Accountancy นั้น มักจะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าหมายถึง Business School ที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งคำว่า Business School นั้นเป็นชื่อที่เข้าใจได้ทันทีและใช้กันอย่างแพร่หลายในคณะฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ และมักจะใช้ควบคู่ไปกับชื่อของมหาวิทยาลัย เช่น Harvard Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Harvard University ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะฯจึงได้เริ่มใช้ชื่อ Chulalongkorn Business School พร้อมกับสัญลักษณ์ใหม่ที่ได้คัดเลือกจากแบบที่ออกมาหลายๆแบบ ซึ่งสัญลักษณ์ใหม่นี้จะใช้คู่ไปกับชื่อที่เป็นทางการของคณะฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เริ่มใช้กับกิจกรรมที่จัดขึ้นในการฉลองครบรอบ 70ปี ของการดำเนินงานของคณะฯเป็นครั้งแรก และต่อไปก็จะใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ทั้งในเอกสารคู่มือ รวมถึงในนามบัตรของอาจารย์และ บุคลากรของคณะฯด้วยคำอธิบายตราสัญลักษณ์ CBS ย่อมาจาก Chulalongkorn Business school[9]

ภาควิชา[แก้]

การรับรองมาตรฐาน[แก้]

บริเวณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อาคารมหิตลาธิเบศร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)[10] จากประเทศสหรัฐอเมริกา[11] และ EFMD (The European Foundation for Management Development)[12] จากยุโรป โดย AACSB ให้การรับรองหลักสูตรทั้งคณะเป็นเวลา 5 ปี ขณะที่ EFMD ให้การรับรองเฉพาะหลักสูตรที่ยื่น ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นเวลา 3 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดสอนนอกยุโรปแล้วได้รับการรับรอง EPAS (EFMD Programme Accreditation System) นาน 5 ปี[13][14] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจาก AACSB ครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกด้วย[15]

ทั้งนี้ AACSB ยังได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในระดับโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(MIT), มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด[16], มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด[17], มหาวิทยาลัยเยล ,มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย[18] และ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์[19] และในประเทศสหราชอาณาจักร อาทิ ราชวิทยาลัยลอนดอน(Imperial College London)[20] เป็นต้น

จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by subject พบว่า [4]

สาขาการเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 101 - 150 ของโลก อันดับ 1 ในไทย และยังเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ติดอันดับในสาขานี้

สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ติดอันดับ 151 - 200 ของโลก อันดับ 1 ในไทย

จำนวนนิสิตและคณาจารย์[แก้]

อาคารบัณฑิต กันตะบุตร

จำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 126 คน โดยมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก กว่า 79 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 ปัจจุบัน รายชื่ออาจารย์จำแนกตามหน่วยงาน (ยกเว้น ภาควิชาการตลาด) เป็นดังนี้

จำนวนบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของคณะฯ จากอดีตจนถึงปีการศึกษา 2552 มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับดังนี้

 • ระดับอนุปริญญา รวมทั้งสิ้น 383 คน
 • ปริญญาบัณฑิต 22,481 คน
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต 792 คน
 • ปริญญามหาบัณฑิต 11,965 คน
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 36 คน

จำนวนนิสิตปัจจุบัน จำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปีรวมทั้งสิ้น 5,247 คน (ข้อมูลภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554) ประกอบด้วย

 • ระดับปริญญาตรี
  • บัญชีบัณฑิต 935 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต 937 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 533 คน
  • สถิติศาสตรบัณฑิต 352 คน

รวมระดับปริญญาตรี 2,757 คน

 • ปริญญาโท 2,445 คน
  • บัญชีมหาบัณฑิต 156 คน
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 958 คน
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน 122 คน
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ 63 คน
  • สถิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ 25 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 145 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย 115 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ 153 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ 12 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 270 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ 89 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน 235 คน
  • การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 102 คน
 • ปริญญาเอก 45 คน
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 7 คน
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน 3 คน
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 2 คน
  • บัญชีดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี 17 คน
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงินเชิงปริมาณ 5 คน
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 11 คน

รวมระดับบัณฑิตศึกษา 2,490 คน

รวมจำนวนนิสิตทุกระดับทั้งสิ้น 5,247 คน

หลักสูตร[แก้]


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
 • กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • สาขาประกันภัย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)

 • สาขาบัญชีการเงิน
 • สาขาบัญชีบริหาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ)
  • กลุ่มวิชาสถิติคณิตศาสตร์
  • กลุ่มวิชาสถิติธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ)
  • แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
  • แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
  • แขนงวิชาการจัดการประกันภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • สาขาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาคนอกเวลาราชการ)

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่มที่ รายนามบุคคลจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมนอกหลักสูตร[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′03″N 100°31′49″E / 13.734113°N 100.530148°E / 13.734113; 100.530148

ดูเพิ่ม[แก้]

ช่องทางการติดต่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/contact-th.html
 2. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/faculty-history-th.html
 3. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/faculty-logo-th.html
 4. 4.0 4.1 https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017
 5. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/innovation-success-th.html
 6. http://www.shicu.com/index.php/about-us/story/32-2481
 7. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/innovation-success-th.html
 8. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/innovation-success-th.html
 9. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/faculty-logo-th.html สัญลักษณ์คณะฯ
 10. https://datadirect.aacsb.edu/public/profiles/profile.cfm?interstitialComplete=1&runReport=1&unitid=55197&userType=All
 11. (มหาชน), บริษัท มติชน จำกัด. "โครงการChAMPบัญชีฯจุฬาฯ สุดยอดนวัตกรรมการศึกษาฯ หนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับยกย่องระดับสากล." Prachachat Online. May 16, 2017. Accessed May 17, 2017. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494922845.
 12. https://www.efmd.org/what-is-efmd/list-of-members#country-Thailand
 13. http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000045990
 14. http://www.mahidol.ac.th/th/twitter/news-2015-04-27-13.pdf
 15. http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000045990
 16. http://www.acc.chula.ac.th/index.php/template/faculty-logo-th.html
 17. https://datadirect.aacsb.edu/public/profiles/profile.cfm?interstitialComplete=1&runReport=1&unitid=54901&userType=All
 18. http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/global-listing/?F_Country=United+States
 19. http://www.syr.edu
 20. http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/global-listing/?F_Country=United+Kingdom