สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister
Seal Prime Minister of Thailand.png
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภาพรวม
งบประมาณ 6,798.5737 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร พลเอก วิลาศ อรุณศรี, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
spm.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[2]

ประวัติ[แก้]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวมสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี เข้ารวมกับสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[แก้]

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ[3] ปัจจุบันมี พลเอก วิลาศ อรุณศรี เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ และปราณี ศรีประเสริฐ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร นักบริหารระดับสูง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มีจำนวนเท่ากับจำนวนรองนายกรัฐมนตรี บวกสาม ประกอบด้วย

ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักพิธีการ
 • สำนักโฆษก
 • สำนักสุนทรพจน์
 • สำนักประสานงานการเมือง
 • สำนักประสานและติดตามนโยบายชาติ
 • สำนักการต่างประเทศ
 • สำนักงานผู้แทนการค้าไทย
 • สำนักสถานที่ ยานพาหนะ และการรักษาความปลอดภัย
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์พัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]