สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
งบประมาณ 7,102.5545 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ดิสทัต โหตระกิตย์[2], เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
นันทวรรณ ชื่นศิริ, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
ดวงสุดา ศรียงค์, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
spm.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[3]

ประวัติ[แก้]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวมสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี เข้ารวมกับสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
3 นันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)[4]
4 ดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
5 ประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
6 บรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
7 พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
8 สุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายวิษณุ เครืองาม
9 พลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล
10 ไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
11 ว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12 ว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[แก้]

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ[5] ปัจจุบันมี ดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มีจำนวนเท่ากับจำนวนรองนายกรัฐมนตรี บวกสาม

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 162/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดิสทัต โหตระกิตย์), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  4. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/287/T_0006.PDF ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางนันทวรรณ ชื่นศิริและนางสาวดวงสุดา ศรียงค์)
  5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534