สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
The Secretariat of the Prime Minister
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง9 ธันวาคม พ.ศ. 2476; 90 ปีก่อน (2476-12-09)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
 • สำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานใหญ่ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
งบประมาณประจำปี7,102.5545 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, เลขาธิการ
 • นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
 • นัทรียา ทวีวงศ์, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
 • ว่าง, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
 • บรียวรรณ์ สารกิจปรีชา, ผู้ช่วยเลขาธิการ
 • ชนิดา เกษมศุข, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์spm.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อังกฤษ: The Secretariat of the Prime Minister) เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[2]

ประวัติ[แก้]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[3] ก่อตั้งนับตั้งแต่ การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ที่คณะราษฎรได้มีประกาศประธานคณะกรรมการราษฎรเพื่อยุบเลิกกรม ราชเลขาธิการและได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2476 ก่อตั้งสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นในกระทรวงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะงานทางการเมืองภารกิจในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีส่วนราชการในสังกัดเพียง 2 แผนก คือ แผนกการเมือง และแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น (ปัจจุบัน คือ กองประสานงานการเมือง และกองงานนายกรัฐมนตรี ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) และต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวมสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี เข้ารวมกับสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[แก้]

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ[4] ปัจจุบันมีพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มีจำนวนเท่ากับจำนวนรองนายกรัฐมนตรี บวกสาม[5]

ผู้บริหารในปัจจุบัน[แก้]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
3 นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
4 ว่าง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
5 สมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
6 จักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
7 พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
8 ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายภูมิธรรม เวชยชัย
9 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
10 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายพิชัย ชุณหวชิร
11 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล
12 พลตำรวจโท อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
13 ชื่นชอบ คงอุดม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
14 ชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
15 บรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • กองงานนายกรัฐมนตรี
 • กองพิธีการ
 • สำนักโฆษก
 • กองประสานงานการเมือง
 • กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองการต่างประเทศ
 • กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 ตุลาคม 2006. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2010.
 3. อภิชาติ คุณวัฒน์บัณฑิต, สำนักงานรัฐมนตรี : หน่วยงานในระบอบใหม่เพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยสยาม, เอกสารวิชาการส่วนบุคคล:สถาบันพระปกเกล้า
 4. "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 12 กันยายน 2014. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2014.
 5. "คู่มือข้าราชการการเมือง" (PDF). สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562. p. 4.