คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EconCU.gif
ชื่ออังกฤษ Faculty of Economics, Chulalongkorn University
ที่อยู่ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2513
คณบดี ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
วารสาร วารสารเศรษฐศาสตร์
(J. of Economics)
สีประจำคณะ      สีทอง
สัญลักษณ์ เฟือง, รวงข้าว และคันไถ
เว็บไซต์ www.econ.chula.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเป็นคณะลำดับที่ 12 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมี 10 หลักสูตร ซึ่ง 7 ใน 10 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ และมีการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 19 แห่งทั่วโลก

จากการจัดอันดับของ QS world university ranking by subject[1] สาขาเศรษฐศาสตร์ และ เศรษฐมิติ พบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของไทย อันดับ 201 - 250 ของโลก และยังเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ[2]

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์ อาภรณ์ กฤษณามระ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในขณะนั้น ได้ริเริ่มและเสนอโครงการยกฐานะแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติ แต่สภาการศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาของโครงการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า หลักสูตรนั้นมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาของแผนกวิชาการคลัง คณะรัฐศาสตร์ อยู่มาก น่าที่จะพิจารณารวมการดำเนินงานเข้าด้วยกัน จึงส่งเรื่องมาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวว่า เนื่องจากวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญและจำเป็นในการวางแผนพัฒนาประเทศประกอบกับขณะนั้น ในประเทศไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จำนวนมาก การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นได้แยกกันจัดดำเนินการโดยสองแผนกวิชา คือ แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และแผนกวิชาการคลัง คณะรัฐศาสตร์ ให้ยุบแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และแผนกวิชาการคลัง แล้วจัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโอนอาจารย์จากทั้ง 2 แผนกมาสังกัดคณะใหม่ โดยในขั้นแรกเปิดสอน 4 แผนกวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

บริเวณด้านหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มี 9 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
  • สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  • สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
  • สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ)
  ด้านหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขา เศรษฐศาสตร์การเมือง
  • สาขา Business and Managerial Economics (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขา International Economics and Finance (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขา Labor Economics and Human Resource Management (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขา Health Economics (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขา Environmental and Natural Resource Economics (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017
 2. "WHOCC - WHO Collaborating Centres." WHOCC - WHO Collaborating Centres. Accessed March 31, 2017. http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=THA-68&cc_city=bangkok&.
 • หนังสือเปิดรั้วจามจุรี : สาราณียากร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]