ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
เกิด7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
อาชีพประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
คู่สมรสพญ.สุพัตรา ลาวัณย์ศิริ
บุตรดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ
เว็บไซต์สำนักงาน กกพ.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน [1]

ครอบครัว[แก้]

ดิเรก ลาวัณย์ศิริ หรือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ เป็นบุตรของ นาย ธงชัย และ นาง สุมน ลาวัณย์ศิริ สมรสกับ พญ.สุพัตรา ลาวัณย์ศิริ และมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนคือ ดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (M.S.C.E.) จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ จบการศึกษาระดับอนุบาลที่ โรงเรียนสมถวิล (พระโขนง) ระดับประถมและมัธยมต้นที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และระดับมัธยมปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (M.S.C.E) จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา และ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ยังได้ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 ปี พ.ศ. 2540 หลักสูตร Senior Executiveรุ่นที่ 15 ปี พ.ศ. 2544 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2546 สถาบันพระปกเกล้า [2] หลักสูตร Director รุ่น 76 หลักสูตร 18th Management of Higher Education Institution Seminar, Galillee College, Israel, July 2007 [3]หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 ศาลปกครอง [4] หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รุ่นเกียรติยศ สถาบันศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสัณต์ [5]หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) [6] รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์, [6] เก็บถาวร 2013-10-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (สวปอ มส4) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน, [7] รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 (วพน.3)

ประวัติการทำงาน[แก้]

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ เริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ต่อมาได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ข่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ 2521 และ 2524 และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2529 ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จนถึงปัจจุบันและด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และในระหว่างนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ได้รับเชิญจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้เป็นวิทยากรในวิชาวิศวกรรมโยธา อาทิ ได้รับเชิญให้เป็น Associate Faculty ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในวิชา “Pavement Design” ปี พ.ศ. 2531 และ 2535 โดยในปี พ.ศ. 2532 Innsbruck University ประเทศออสเตรเลีย ได้เชิญให้เป็น Visiting Professor ในวิชา “Pavement Design and Construction” และระหว่าง พ.ศ. 2539-2547 ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [7] ในขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ได้รับรางวัล Thailand Quality Class ประเภทหน่วยงาน 2 ปีซ้อน คือในปีพุทธศักราช 2545 และ 2546 โดย คณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติ [8] และ 2546 [9] ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ดิเรก ในขณะนั้น ได้รับพระราชทานกิติบัตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [10]ถึงปัจจุบัน

นอกจากประสบการณ์ด้านวิชาการแล้ว ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่น ๆ อาทิ กรรมการการประปานครหลวง กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการบริษัทขนส่ง และกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

จากความรู้ทางด้านวิชาการและความสามารถในการบริหาร ในปีพุทธศักราช 2551 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ จึงได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน [11] ถึง 16 กรกฎาคม 2557

การเป็นสมาชิกวิชาชีพ[แก้]

-สภาวิศวกร เลขทะเบียนที่ วย 858 ประเภท วุฒิวิศวกรม, [8] เก็บถาวร 2014-02-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปีที่เป็นสมาชิก 2515 l,สมาชิกประเภท วุฒิวิศวกร,[9]

-Fellow ASCE,American Society of Civil Engineers เลขทะเบียนสมาชิก 109610,ตั้งแต่ ธันวาคม 2556[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลและผลงานดีเด่น[แก้]

- เอกสารวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2539-2540
- รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง ลักษณะสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ ซีเมนต์ธรรมดา กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมด้วยยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 15 ตุลาคม 2546
- รางวัล Thailand Quality Class ประเภทหน่วยงาน 2 ปี ซ้อน ในปี 2545 [15] และ 2546 [16]ขณะบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติ
- Oregon Stater Awards, 2008 Academy of Distinguished Engineers [17], Oregon State University, Corvallis, Oregon USA
- รางวัล บี.ซี.ซี. ดีเด่น (รางวัลอารีย์ เสมประสาท) ประจำปี 2552 จากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2553 [18] จากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัล “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2553 [19] จาก The Asean Federation of Engineering Organisations (CAFEO 28)
- รางวัล Asean Outstanding Achievement Award “Being High Performance Energy Regulatory Body In Thailand” ประจำปี 2554 จาก The Asean Federation of Engineering Organisations (CAFEO 29) [20]
- รางวัล "วิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 12" [21] จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัล “ ANQ Recognition For Excellence In Quality Practice (ARE-QP) In Recognition Of Its Outstanding Achievements In Quality Management, Human Resource Management, Social Responsibilities And Quality Products” ประจำปี 2555 [22] จาก Asian Network For Quality ,2012 (ANQ)
- รางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ด้าน เทคโนโลยี" [23] จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- รางวัล "ASEAN Energy Awards (ASEAN Individual Excellence in Energy Management)" ประจำปี 2557
- รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวอชิงตัน" 2557 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวอชิงตันประเทศไทย University of Washington Alumni Thailand </ref> [11]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประวัติเต็ม), คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 2. สถาบันพระปกเกล้า, >หลักสูตรการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
 3. Galillee Institute, Galillee International Management Institute, Israel
 4. ศาลปกครอง, [1][ลิงก์เสีย]หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
 5. สถาบันศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสัณต์, [2][ลิงก์เสีย]หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน
 6. สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน, [3][ลิงก์เสีย]หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บถาวร 2012-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 8. Thailand Quality Class ปี 2545, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บถาวร 2012-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พ.ศ. 2545
 9. รางวัล Thailand Quality Class ปี 2546, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บถาวร 2012-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พ.ศ. 2546
 10. คำประกาศ เกียรติคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ[ลิงก์เสีย]
 11. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประวัติเต็ม), คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๕๓, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖
 15. Thailand Quality Class ปี 2545, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บถาวร 2012-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พ.ศ. 2545
 16. รางวัล Thailand Quality Class ปี 2546, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บถาวร 2012-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, พ.ศ. 2546
 17. Oregon State University, 2008 Academy of Distinguished Engineers เก็บถาวร 2012-07-18 ที่ archive.today, 2008
 18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ รับรางวัลศักดิ์อินทาเนียประจำปี 2553, พ.ศ. 2553
 19. The Engineering Institute of Thailand, ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ รับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award, ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 20. The Asean Federation of Engineering Organisations (CAFEO 29) [4] เก็บถาวร 2011-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,
 21. วิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 12, วันที่ 13 ก.พ 2555
 22. ANQ Recognition For Excellence In Quality Practice (ARE-QP), [5],
 23. บุคคลคุณภาพแห่งปี2012, วันที่ 19 ตุลาคม 2555