พรเพชร วิชิตชลชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองประธานรัฐสภาไทย และ
ประธานวุฒิสภาไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[1]
(3 ปี 297 วัน)
ก่อนหน้า นิคม ไวยรัชพานิช
ประธานรัฐสภา และ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
17 สิงหาคม พ.ศ. 2557[2] – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
(ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ถัดไป ชวน หลีกภัย
(ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 (74 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรส อารยา วิชิตชลชัย

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย (เกิด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491) เป็นนักการเมืองและอดีตผู้พิพากษาชาวไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภาไทยและประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาและกรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง ใน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[3] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560[4] เป็นอดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 และที่ปรึกษากฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

พรเพชร วิชิตชลชัย เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากวชิราวุธวิทยาลัย ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) ปี 2515 จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปีเดียวกัน และในปี 2518 จบปริญญาโทด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) และผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.41) และสถาบันพระปกเกล้า ปปร.11)[5]ด้านประวัติครอบครัว สมรสกับ นาง อารยา วิชิตชลชัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา[6]

การทำงานและฉายา​[แก้]

พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็น "ศาสตราจารย์พิเศษ" คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการกฤษฎีกา เคยเป็นกรรมการบริหารเนติบัณฑิตยสภา กรรมการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย

พรเพชร วิชิตชลชัย มีบทบาทสำคัญในด้านต่างประเทศด้วย เขาเป็นกรรมการบริหารสมาคมกฎหมายอาเซียน ( The ASEAN Law Association) ตั้งแต่ปี 2530 เคยเป็น Chairman of the Thai National Committee of the ASEAN Law Asssociation เมื่อปี 2558 ขณะดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาได้รับเชิญจากสหภาพรัฐสภา (IPU) ให้ไปร่วมประชุมประธานรัฐสภาโลกและกล่าวปาฐกถา ณ ห้องประชุมใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

พรเพชร วิชิตชลชัย ได้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนายประวิช รัตนเพียร ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับเลือกจากสมาชิกสภาดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ต่อมาเขาได้แสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพียงตำแหน่งเดียวและ​ยัง​เป็น​เจ้า​ของฉายา​ หัวตอ​รออเดอร์​เนื่องจาก​นิ่ง​เหมือน​หัว​ตอ​

ผลงาน[แก้]

รางวัลและเกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2510 สอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ลำดับที่ 1 ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • พ.ศ. 2531 ได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นนาคหลวงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2550 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของคณะนิติศาสตร์ จากสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ 2557 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมสถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล
 • พ.ศ. 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ จากสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม ๑๓๑, ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง , ๑๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 3. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560
 5. "มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-08-24.
 6. สิ้นภริยา ประธาน สนช. เหตุมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
 7. สนช.เสนอเพิ่มโทษ ม.112 กม.หมิ่นฯ ขยายคลุม "องคมนตรี" และห้ามเสนอข่าวคดีหมิ่นฯ
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๔๐๙, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑
ก่อนหน้า พรเพชร วิชิตชลชัย ถัดไป
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
(ประธานรัฐสภา)
2leftarrow.png Seal of the Parliament of Thailand.svg
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา
(ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
2rightarrow.png ชวน หลีกภัย
(ประธานรัฐสภา)
นิคม ไวยรัชพานิช 2leftarrow.png Seal of the Parliament of Thailand.svg
รองประธานรัฐสภา
(ประธานวุฒิสภา)

(28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง