มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
Logo SPU.png
ชื่อย่อ SPU
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ที่ตั้ง 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สีประจำสถาบัน          ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์ www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530[1]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกๆที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่น ในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่1,2และ 3

ต่อมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในปี 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งขององค์กร จึงขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักบริหาร ณ อาคาร SM Tower ชั้น 17 และชั้น 20 เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร


ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558

นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค” อย่างแท้จริง

ไฟล์:Spuบางเขน.jpg
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะวิชา[แก้]

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
   • กลุ่มการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • กลุ่มการจัดการเชิงกลยุทธ์
   • กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการธุรกิจกีฬาและบันเทิง
   • กลุ่มการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง
  • สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเรือสำราญ
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
  • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน วิชวลเอฟเฟกต์
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
  • สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • Bachelor of Arts
   • Airline Business
   • Media and Marketing Communication (MMC)
  • Bachelor of Business Administration
   • International Hospitality Management (IHM)
   • International Hospitality Management (SHML)(ปี 4 เรียนที่ Switzerland)
   • International Business Management (IBM)
   • Business Chinese (BCN)**
   • Logistics and Supply Chain Management
  • Accounting

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิกส์ติกและซัพพลายเชน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
  • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 • หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
  • กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและการบริการ
  • กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
  • กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
  • กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอนแก่น

 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


วิทยาเขต[แก้]

วิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 4 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. วิทยาเขตชลบุรี เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 3. วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 4. วิทยาคารพญาไท อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์(SM Tower) ชั้น17 และชั้น20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

นอกเหนือจากการขยายวิทยาเขตไปยังพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เขตพญาไทแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้มีมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อีก 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนแหลมฉบัง โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ[2]

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 1,401 ของโลก อันดับที่ 52 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]