มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
Logo SPU.png
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ที่ตั้ง 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สีประจำสถาบัน          ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์ www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530[1]

คณะวิชา[แก้]

 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง
  • สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
  • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
  • สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์
  • สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 • หลักสูตรนานาชาติ
  • International Business Communication
  • Hotel Management
  • A joint academic program on BBA in Hotel Management with Swiss College of Hospitality Management Lenk (SHML)
  • Dual-degree Program on B.A. in English Chinese Business Communication with Beijing Language & Culture University (BLCU)

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิกส์ติกและซัพพลายเชน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
  • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 • หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์


บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
  • กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและการบริการ
  • กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
  • กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
  • กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศวิทยาเขต[แก้]

วิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 4 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตบางเขน เลขที่61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. วิทยาเขตชลบุรี เลขที่79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 3. วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 4. วิทยาคารพญาไท อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์(SM Tower) ชั้น17 และชั้น20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

นอกเหนือจากการขยายวิทยาเขตไปยังพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เขตพญาไทแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้มีมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อีก 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนแหลมฉบัง โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ[2]

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 1,401 ของโลก อันดับที่ 52 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]