มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
New logo spu (Converted).png
ชื่อย่อ มศป. / SPU
คติพจน์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
(ที่ตั้งชั่วคราว)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

13°51′19″N 100°35′07″E / 13.85528°N 100.58528°E / 13.85528; 100.58528พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′19″N 100°35′07″E / 13.85528°N 100.58528°E / 13.85528; 100.58528
สีประจำสถาบัน ████ ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
โลโก้ 47ปี SPU.png

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University; ตัวย่อ: SPU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีวิทยาเขตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยศรีปทุม ต่อมาได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่น ในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่1,2และ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในปี 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งขององค์กร จึงขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักบริหาร โดยเปิดสอนครั้งแรก ณ อาคารเอ็กซิม (อาคารบุญผ่องเดิม) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาเปิด ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร (ปัจจุบันไม่มีการสอนที่วิทยาคารพญาไทแล้ว)

ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558

นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค” อย่างแท้จริง

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว” ดังนั้น ดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม

มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม มีรูปดอกบัวอยู่ภายใน มีความหมายดังนี้

ดอกบัว 3 กลีบ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และ คารวะธรรม คือ มีความรู้หรือปัญญา มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพ และรู้จักปรับตนให้เป็นคนที่มีความเบิกบาน มีน้ำใจไมตรีในการดำเนินชีวิต

รูปหกเหลี่ยม หมายถึง ทิศทั้งหกในพระพุทธศาสนา ที่หมายถึงผู้มีพระคุณและผู้ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องผู้พันในชีวิต ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม

พิธีสำเร็จการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญา สถานที่ ประธานในพิธี
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท,เอก) ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)
บางเขน,ขอนแก่น
ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อำพล เสนาณรงค์
อดีตองคมนตรี
ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)
วิทยาเขตชลบุรี
อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
  • หมายเหตุ สถานที่และประธานในพิธี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการบริหาร[แก้]

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

การศึกษา[แก้]

ศูนย์/วิทยาเขต[แก้]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

คณะ/วิทยาลัยที่ไม่มีการเปิดสอนในปัจุบัน[แก้]

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 3 แห่ง ได้แก่

  1. บางเขน เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  2. ขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (ที่ตั้งชั่วคราว)
  3. วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

แถบสีครุยวิทยฐานะ[แก้]

ภาพบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
แถบสีครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
██ สีเหลือง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต,มหาบัณฑิต ██ สีเขียว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต,มหาบัณฑิต
██ สีส้ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ██ สีฟ้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,มหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
██ สีม่วง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,มหาบัณฑิต ██ สีชมพูอมม่วง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
██ สีแดงเลือดหมู หลักสูตรวิศวกรรมมศาสตรบัณฑิต,มหาบัณฑิต ██ สีน้ำตาล หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต
██ สีน้ำเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต ██ สีขาว หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,มหาบัณฑิต
██ สีเทา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ██ สีเหลืองทอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
████ สีส้มริมสีเทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ████ สีฟ้าริมสีเทา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
████ สีเขียวริมสีเทา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ ดุษฎีบัณฑิต แถบสีครุยจะใช้สีตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาในคณะที่สังกัด

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 4,265 ของโลก อันดับที่ 60 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[2]

สถาบันในเครือ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สถาบันอุดมศึกษาเว็บไซต์ สกอ.
  2. Ranking Web of World UniversitiesTop South East Asia

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]