มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
New logo spu (Converted).png
ชื่อย่อ SPU
คติพจน์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ที่ตั้ง

วิทยาเขตบางเขน
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิทยาเขตชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วิทยาเขตขอนแก่น
182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (ที่ตั้งชั่วคราว)

วิทยาคารพญาไทย
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีประจำสถาบัน          ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์ www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยศรีปทุม ต่อมาได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530[1]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่น ในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่1,2และ 3

ต่อมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในปี 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งขององค์กร จึงขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักบริหาร โดยเปิดสอนครั้งแรก ณ อาคารเอ็กซิม (อาคารบุญผ่องเดิม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาเปิด ณ อาคาร SM Tower ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร


ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558

นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค” อย่างแท้จริง

คณะวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • COLLEGE OF AVIATION AND TRANSPORTATION | วิทยาลัยการบินและคมนาคม
  • สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน (Aviation Safety Management)
 • SRIPATUM INTERNATIONAL COLLEGE | วิทยาลัยนานาชาติ
  • Airline Business
  • Thai Language
  • Media and Marketing Communication
  • International Hospitality Management
  • International Business Management
  • Business Chinese
  • Logistics and Supply Chain Management
  • Accounting
 • COLLEGE OF TOURISM AND HOSPITALITY | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (Hospitality Management for Cruise Lines Business)
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)
 • COLLEGE OF LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN | วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
 • SRIPATUM BUSINESS SCHOOL | คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ (Management)
   • การจัดการธุรกิจซาลอน (Salon Business Management)
   • การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Management)
   • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
   • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
   • การจัดการธุรกิจกีฬาและบันเทิง (Sports and Entertainment Business)
   • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management)
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance & Banking)
  • สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
 • SCHOOL OF ARCHITECTURE | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)
 • SCHOOL OF LAW | คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (Laws)
 • SCHOOL OF COMMUNICATION ARTS | คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด (Public Relations and Marketing Communication)
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)
  • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ (Online Communication Design)
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Art)
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media)
 • SCHOOL OF LIBERAL ARTS | คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication)
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Japanese for Business Communication)
  • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (Chinese for Business Communication)
 • SCHOOL OF ENGINEERING | คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering)
 • SCHOOL OF ACCOUNTING | คณะบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
 • SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer Science)
 • SCHOOL OF DIGITAL MEDIA | คณะดิจิทัลมีเดีย
  • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (Digital Arts)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (Computer Animation)
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
  • สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)
  • สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

วิทยาเขต[แก้]

วิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 3 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. วิทยาเขตชลบุรี เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 3. วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

นอกเหนือจากการขยายวิทยาเขตไปยังพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เขตพญาไทแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้มีมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อีก 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนแหลมฉบัง โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ[2]

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 4,265 ของโลก อันดับที่ 60 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]