มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
Logo SPU.png
ชื่อย่อ SPU
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ที่ตั้ง 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สีประจำสถาบัน          ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์ www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530[1]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกๆที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่น ในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่1,2และ 3

ต่อมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในปี 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งขององค์กร จึงขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักบริหาร ณ อาคาร SM Tower ชั้น 17 และชั้น 20 เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร


ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558

นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค” อย่างแท้จริง

คณะวิชา[แก้]

 • วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก *
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ *
  • สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน *
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • SRIPATUM BUSINESS SCHOOL
  • สาขาวิชาการจัดการ
   • การจัดการธุรกิจซาลอน
   • การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการเชิงกลยุทธ์
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการธุรกิจกีฬาและบันเทิง
   • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • คณะบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
  • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
  • สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • Bachelor of Arts
   • Airline Business
   • Media and Marketing Communication (MMC)
  • Bachelor of Business Administration
   • International Hospitality Management (IHM)
   • International Hospitality Management (SHML)(ปี 4 เรียนที่ Switzerland)
   • International Business Management (IBM)
   • Business Chinese (BCN)**
   • Logistics and Supply Chain Management
  • Accounting

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิกส์ติกและซัพพลายเชน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
  • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 • หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
  • กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและการบริการ
  • กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
  • กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
  • กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอนแก่น

 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


วิทยาเขต[แก้]

วิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 4 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. วิทยาเขตชลบุรี เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 3. วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 4. วิทยาคารพญาไท อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์(SM Tower) ชั้น17 และชั้น20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

นอกเหนือจากการขยายวิทยาเขตไปยังพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เขตพญาไทแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้มีมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อีก 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนแหลมฉบัง โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ[2]

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 1,401 ของโลก อันดับที่ 52 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]