ข้ามไปเนื้อหา

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มี รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยการสนับสนุนของเครือซิเมนต์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานระดับสากล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรเป็นผู้วิจัยหลักและเป็นงานที่ทำในประเทศไทย เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การประกาศรางวัล จะจัดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

ถือเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุดของประเทศสำหรับนักวิทยาศาสตร์พื้นฐานและนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี โดยมีรางวัลเป็นโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเงินรางวัล 100,000 บาท พระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อมกันกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น


รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่[1][แก้]

พ.ศ. 2534[แก้]

พ.ศ. 2535[แก้]

พ.ศ. 2536[แก้]

พ.ศ. 2537[แก้]

พ.ศ. 2538[แก้]

พ.ศ. 2539[แก้]

พ.ศ. 2540[แก้]

พ.ศ. 2541[แก้]

พ.ศ. 2542[แก้]

พ.ศ. 2543[แก้]

พ.ศ. 2544[แก้]

พ.ศ. 2545[แก้]

พ.ศ. 2546[แก้]

พ.ศ. 2547[แก้]

พ.ศ. 2548[แก้]

พ.ศ. 2549[แก้]

พ.ศ. 2550[แก้]

พ.ศ. 2551[แก้]

พ.ศ. 2552[แก้]

พ.ศ. 2553[แก้]

พ.ศ. 2554[แก้]

พ.ศ. 2555[แก้]

พ.ศ. 2556[แก้]

พ.ศ. 2557[แก้]

พ.ศ. 2558[แก้]

พ.ศ. 2559[แก้]

พ.ศ. 2560[แก้]

พ.ศ. 2561[แก้]

พ.ศ. 2562[แก้]

พ.ศ. 2563[แก้]

พ.ศ. 2564[แก้]

พ.ศ. 2565[แก้]

พ.ศ. 2566[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1]รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งหมด (พ.ศ. 2534-2566)
  2. Dr. Jarunya  N. Narangajavana