โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
KUS logo.jpg
รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
อักษรย่อ สธ.มก. / KUS
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง 22 เมษายน พ.ศ. 2514
เพลง เพลงสาธิต ม.ก.
เว็บไซต์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 โดย ศ.ดร. อุบล เรียงสุวรรณ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำบันทึกถึงรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ในวันเดียวกันนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอธิการบดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ( ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ขณะนั้น ) ได้ทรงออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ บุญถิ่น อัตถากร เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยจะเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะมีนักเรียนครบทั้ง 12 ชั้นปี ในปีพ.ศ. 2518 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือตอบ รับรองผลการศึกษาจากผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ บุตรและบุตรี ของ บุคลากรใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุตรและบุตรี ของ บุคลากรใน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ได้จำกัดประเภทบุคลากรจากเงินเดือนหรืออาชีพ แม้แต่บุตรของพนักงานทำความสะอาดโรงเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้โดยเป็นสวัสดิการ

โครงการรับผู้ป่วยโรคออทิซึม[แก้]

ใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับ บุคคลที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม เข้าศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก โดยรับจากบุคคลที่ได้รับการประเมินจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในขณะนั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ เพ็ญแข ลิ่มศิลา ซึ่งทั้งหมดใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนในการร่วมชั้นเรียน และทำการเรียนการสอนจนนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก ใน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษาพร้อมเพื่อนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 27

ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนให้บุคคลที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม เป็นรุ่นที่ 30 ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางรายแม้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก แต่ก็เป็น คนเสมือนไร้ความสามารถ

บุตร และ บุตรี ที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม ของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อาทิ บุตร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บุตรี ทนง พิทยะ

ยกเว้น คุณ พุ่ม เจนเซน ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนได้ จึงจัดโปรแกรมให้เรียนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดย คุณ พุ่ม เจนเซน ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อและที่ตั้งของอาคารและสนาม[แก้]

ไฟล์:รายชื่อและที่ตั้งของอาคาร.jpg
แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารต่างๆในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาคารอุบล เรียงสุวรรณ:ที่ตั้งของห้องสมุด และห้องประชุม
 • อาคาร 1:งานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4
 • อาคาร 2:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน
 • อาคาร 3:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • อาคาร 4:โครงการศึกษานานาชาติ (ไอพี)
 • อาคาร 5:ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศึกษาเด็ก งานแนะแนว ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • อาคาร 6:ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานหลักสูตรภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาไทย
 • อาคาร 7:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2 ห้องพยาบาล ห้องดนตรีไทย
 • อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา :โรงอาหาร สหกรณ์ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม เป็นต้น
 • อาคารส่งเสริมพลานามัยและการกีฬา:เป็นอาคาร 2 ชั้น มีหอนาฬิกา ชั้นล่างประกอบด้วย สระว่ายน้ำ,ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพ,ห้องยืดหยุ่น,ห้องเทเบิลเทนนิสและห้องทำงานของอาจารย์ ส่วนชั้น 2 มีสนามวอลเลย์บอล และสนามแบดมินตัน ซึ่งพื้นที่บางส่วน สามารถใช้จัดกิจกรรมแบบอเนกประสงค์ได้
 • อาคารฝึกงาน:
 • อาคารเกษตร:
 • สนามหน้าอาคารอุบล:เป็นสนามหญ้า ใช้จัดกิจกรรมหลายชนิด เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง,กิจกรรมกีฬา,กิจกรรมงานประจำปี
 • สนามกีฬากลางแจ้ง:แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1 สนามหญ้า ใช้จัดกิจกรรมกีฬาหลายชนิด เช่น ฟุตบอล,รักบี้,แฮนด์บอล เป็นต้น พร้อมใช้เป็นการเรียนการสอน 2 สนามลู่วิ่งแบบอิฐฝุ่น ใช้ในการจัดกิจกรรมการเดิน วิ่ง และกีฬากรีฑา 3 สนามพื้นแข็ง มีสนามบาสเกตบอล,สนามเซปักตะกร้อ และสนามเทนนิส

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 1. ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ (พ.ศ. 2514 - 2518)
 2. รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ (พ.ศ. 2519 - 2523)
 3. รศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม (พ.ศ. 2523 - 2524 และ พ.ศ. 2526 - 2542)
 4. รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ (พ.ศ. 2542 - 2549)
 5. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ (พ.ศ. 2549 - 2553)
 6. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร (พ.ศ. 2553 - 2561)
 7. อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

หลักสูตร[แก้]

ด้านการศึกษา[แก้]

1 โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (SENIOR PROJECT) เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงอิสระของนักเรียนแบบรายคน ที่ตนเองสนใจหรือถนัด ใช้ความรู้ที่เรียนมาและประสบการณ์มาผสมผสานด้วยวิธีของกระบวนการวิจัย ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องผ่านโครงการนี้ จึงสามารถจบหลักสูตร

ด้านโครงการ[แก้]

1 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2532 เริ่มที่โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย - ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร - อุบุยามา (ฮิโกไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนของประเทศไทยและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพและมีประโยชน์ต่อความร่วมมือและพัฒนาระหว่างประเทศในอนาคต ขณะนี้โรงเรียนได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนใน ต่างประเทศ ดังนี้

 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อุบุยามา (ฮิโกไทย)
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อาซาฮีนิชิ (โฮโฮเอมิโคริว)
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-เซโตดะ (คากายากิโคริว)
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อิชิโนเซกิไดอิจิ
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-จิสเซ็นไฮสคูล
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – อังกฤษ สาธิตเกษตร- Rochester Independent College
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – สหรัฐอเมริกา สาธิตเกษตร- Foxcroft School
 • โครงการโรงเรียนพี่น้องไทย – สหรัฐอเมริกา (สาธิตเกษตร-โคโลราโด) และโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม University School ,สหรัฐอเมริกา
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Upper St.Clair High School ,สหรัฐอเมริกา
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Phoenix English Language Academy ,ออสเตรเลีย
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Avondale School ,นิวซีแลนด์
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มควบคู่กับพัฒนากีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Harrow House International College ,อังกฤษ
 • โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้ม Beijing Union University ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • โครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร - Lyceé de l’Empéri ,ฝรั่งเศส
 • โครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร - OB Montessori Center ,ฟิลิปปินส์
 • โครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร - Tanjong Katong Secondary School ,สิงคโปร์

2 โครงการสนทนาสัปดาห์-ศิษย์ลูก เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2517 หลังจากก่อตั้งโรงเรียนมาเพียง 3 ปี จัดทุกระดับชั้น ใช้เวลาร่วมเดือน และจัดในภาคต้นประมาณสิงหาคม-กันยายนของปีการศึกษา ปีละครั้ง นับเป็นต้นแบบในการนำไปใช้

ด้านกิจกรรม[แก้]

1 บริหารจัดการแบบองค์รวมทุกชั้น คือมีการทำงานที่ช่วยกันตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ในการจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู รวมนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมกัน, กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ รวบรวมนักเรียนทุกสีทุกชั้นในวันสุดท้ายของกีฬากรีฑา ที่จัดเป็นพิธีปิด, กิจกรรมงานประจำปีของโรงเรียน ซึ่งจัดเพียง 1 วัน ให้ทุกระดับชั้นมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าการแสดงกลางแจ้ง บนเวที ซุ้มเกม

ด้านกีฬา[แก้]

1 แชร์บาส ชนิดกีฬาใหม่ที่ผสมผสานระหว่างกีฬาแชร์บอลและบาสเกตบอล ประมาณปีการศึกษา 2519 ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่คิดค้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและจัดกีฬาสี ให้มีความเหมาะสมกับชั้นประถมศึกษา

2 มหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ เป็นโรงเรียนแรกๆ ที่จัดรักบี้ รุ่นอายุตั้งแต่ 6-13 ปี มีการเชิญชาติใกล้เคียง เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น ศรีลังกา เป็นต้น และโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล โรงเรียนนานาชาติในประเทศ มาร่วมแข่งขัน และเป็นโรงเรียนแรกที่มอบเหรียญทองที่ระลึกให้กับนักกีฬาทุกทีมและทุกคน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 จนถึงปัจจุบัน

3 รักบี้ยุวชนและเยาวชน รุ่น 14,16 และ 18 ปี เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งและแห่งแรกที่ช่วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอล รุ่นอายุดังกล่าว มาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2536 ใช้สนามฟุตบอลและรักบี้ของโรงเรียนเป็นสถานที่จัดแข่งขัน

4 งานพัฒนากีฬา มีลักษณะโครงสร้างและระบบงานที่ช่วยให้การดำเนินงานกีฬามีความคล่องตัวในการทำงาน ประกอบด้วย ประธานงานพัฒนากีฬา คณะกรรมการ ผู้จัดการทีม สวัสดิการทีม อย่างน้อยกีฬา ๑๘ ชนิด มีการดำเนินงานคือ หานักกีฬา ฝึกซ้อม ประลอง แข่งขัน และมอบเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ให้นักกีฬาตามคุณสมบัติของผลงานที่กำหนด

รางวัลดีเด่นของโรงเรียน[แก้]

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นตัวแทนรับ รางวัลดีเด่นทางวิชาการ ประจำปี 2541 ประเภทโครงการเนื่องในวันคนพิการสากล จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภาธร อาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (ครั้งที่ 1)
 • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต (ครั้งที่ 2)

โครงการการศึกษานานาชาติ[แก้]

โครงการการศึกษานานาชาติ (International Program: IP) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ตั้งขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเน้นเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเข้าโครงการนำร่องเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของรัฐบาล โดยให้การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 จนถึงเกรด 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

นักเรียนในโครงการการศึกษานานาชาติ จะเรียนวิชาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย ที่จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวไทย

โครงการการศึกษาพหุภาษา[แก้]

โครงการการศึกษาพหุภาษา (Multilingual Program) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้การศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความสามารถในการใช้ได้หลายภาษา โดยมีการสอนในวิชาทั่วไปเป็นภาษาไทย โดยใช้หลักสูตรเดียวกับบางเขน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษเรียนตั้งแต่ ป.1 กับเจ้าของภาษา และเมื่อนักเรียนขึ้นชั้น ป.4 จะเลือกเรียนภาษาที่ 3 คือ ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น โครงการการศึกษาพหุภาษาเริ่มมีนักเรียนครบทั้ง 12 ระดับชั้นในปีการศึกษา 2549

โครงการการศึกษาพหุภาษามีที่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทอมตะนคร ได้บริจาคที่ดิน 34 ไร่ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระยะห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 28 กิโลเมตร

ศิษย์เก่า[แก้]

ราชสกุลวงศ์[แก้]

นักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง[แก้]

นักวิชาการ[แก้]

นักธุรกิจและผู้บริหารภาคเอกชน[แก้]

นักออกแบบ[แก้]

สื่อมวลชน[แก้]

นักแสดง นักดนตรี และวงการบันเทิง[แก้]

แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′05″N 100°34′01″E / 13.851360°N 100.566990°E / 13.851360; 100.566990