ข้ามไปเนื้อหา

รางวัลนราธิป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลนราธิป เป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544

รางวัลนราธิป เกิดขึ้นจากแนวคิดของ ประภัสสร เสวิกุล ซึ่งเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยชื่อรางวัล นำมาจากพระนามของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นปีแรก เป็นปีครบรอบ 110 ปี ชาตกาล และครบรอบ 10 ปี ที่ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญระดับโลก

ผู้ได้รับรางวัล[แก้]

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544[แก้]

 1. กรุณา กุศลาศัย
 2. จิตต์ ไตรปิ่น (จ.ไตรปิ่น)
 3. ชนิด สายประดิษฐ์ (จูเลียต)
 4. ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
 5. แพทย์หญิงโชติศรี ท่าราบ (จิ๋ว บางซื่อ,เนือง)
 6. นิลวรรณ ปิ่นทอง
 7. ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา (อุชเชนี,นิด นรารักษ์)
 8. ประหยัด ศ.นาคะนาท (นายรำคาญ)
 9. เรืองอุไร กุศลาศัย
 10. ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์)
 11. ศรี ชัยพฤกษ์ (อรชร)
 12. สลวย โรจนสโรช (ส.คุปตาภา)
 13. หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร (ดวงดาว)
 14. เสาว์ บุญเสนอ (ส.บุญเสนอ)

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา ในเดือนสิงหาคม 2545)
 2. จันทร์แจ่ม บุนนาค (ตุลจันทร์)
 3. ศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
 4. พล.ต.ถาวร ช่วยประสิทธิ์
 5. นงไฉน ปริญญาธวัช (กาญจนา นาคนันท์)
 6. บุศย์ สิมะเสถียร
 7. ประกาศ วัชราภรณ์
 8. สมพ้อง ศิริวงศ์ (แข ณ วังน้อย)
 9. ศาสตราจารย์ พลตรีสมภพ ภิรมย์
 10. สมศรี สุกุมลนันท์
 11. สรรพสิริ วิริยศิริ
 12. สละ ลิขิตกุล
 13. สุรพงศ์ บุนนาค
 14. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี
 15. อาจิณ จันทรัมพร

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546[แก้]

 1. ชอุ่ม ปัญจพรรค์
 2. ธนู ปิยะรัตน์ (สิงหเทพ)
 3. หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์
 4. ไพศาล มาลาพันธ์ (ไสว มาลยเวช)
 5. หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย
 6. คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
 7. รัญจวน อินทรกำแหง
 8. สรศัลย์ แพ่งสภา
 9. สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร)
 10. พลอากาศเอกหะริน หงสกุล

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2547[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

 1. ชิต กันภัย
 2. ศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์
 3. ผ่อง พันธุโรทัย (รพินทร์ พันธุโรทัย)
 4. ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
 5. คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ
 6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ (ศุทธินี)
 7. สังวรณ์ ไกรฤกษ์

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2548[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548

 1. คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต
 2. สมาน นภายน (ใหญ่ นภายน)
 3. สังคีต จันทะโพธิ
 4. สุริยา นวลศรี
 5. ฉลอง ธาราพรรค์
 6. รสสุคนธ์ จันทรางศุ
 7. ชาลี อินทรวิจิตร
 8. ชัยเจริญ ดวงพัตรา

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 [1]

 1. เกียรติพงศ์ กาญจนภี (สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์)
 2. จำเนียร สรฉัตร
 3. หม่อมหลวงจิตติ นพวงศ์ (อดีต บก.นิตยสารศรีสัปดาห์)
 4. หม่อมหลวงจินตนา นพวงศ์ (จินตะหรา, สราญจิตต์)
 5. นายแพทย์เฉก ธนะสิริ (สเสือ)
 6. ชัยยะ ปั้นสุวรรณ
 7. ทองใบ ทองเปาด์
 8. ถาวร สุวรรณ
 9. ไพฑูรย์ สุนทร
 10. วิชัย สนธิชัย
 11. วาทิน ปิ่นเฉลียว
 12. สมบูรณ์ วรพงษ์
 13. สาทิส อินทรกำแหง
 14. อังคาร กัลยาณพงศ์
 15. อัตถ์ พึ่งประยูร

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2550[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 [2]

 1. ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
 2. จินดา ศิริมานนท์
 3. ดอกดิน กัญญามาลย์
 4. เดโช บุญช่วย
 5. หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
 6. หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
 7. นพพร บุณยฤทธิ์
 8. ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร
 9. พยงค์ มุกดา
 10. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระวี ภาวิไล
 11. สมสุข กัลย์จาฤก
 12. สุนทร จันทรัมพร
 13. อาจินต์ ปัญจพรรค์

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2551[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552

 1. โกวิท ตั้งตรงจิตร
 2. ศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง
 3. จำนรรจ์ สุวรรณโชติ (รวี พรเลิศ)
 4. ถาวร ชนะภัย
 5. แท้ ประกาศวุฒิสาร
 6. ธิดา บุนนาค
 7. นายแพทย์ประสาน ต่างใจ
 8. มานะ แพร่พันธุ์
 9. วิทย์ พิณคันเงิน
 10. สมพร เทพสิทธา
 11. สิรินทร์ ช่วงโชติ
 12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ)
 13. อุทัย เทียมบุญเลิศ (บุญศักดิ์ แสงระวี/อนิวรรตน์)

ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2552[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

 1. จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
 3. ชุมสาย มีสมสืบ
 4. แถมสิน รัตนพันธุ์ (ลัดดา)
 5. ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
 6. นพคุณ จิตตะยโสธร (แมน สุปิติ)
 7. ปราศรัย รัชไชยบุญ (นิดา)
 8. ปัญญา ฤกษ์อุไร
 9. พิชัย วาสนาส่ง
 10. พิมพา ปิณฑะสุต (พิมพา จันทะพิมพะ)
 11. มนัส โอภากุล
 12. เริงชัย ประภาษานนท์ (เศก ดุสิต/ศ.ดุสิต)
 13. พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร (โก้ บางกอก)
 14. สมบัติ พลายน้อย (ส.พลายน้อย)
 15. สมพร ภูริพงศ์ (ชลันธร)
 16. ไสวรินทร์ วิเศษสมบัติ
 17. อุปถัมภ์ จันทรสกุนต์ (อุปถัมภ์ กองแก้ว)

ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2553[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

 1. คำสิงห์ ศรีนอก
 2. จุรี โอศิริ
 3. ชูวงศ์ ฉายะจินดา
 4. ถวัลย์ นวลักษณกวี
 5. ธีระ วงศ์โพธิพระ
 6. พันเอก (หญิง) คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 7. ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร
 8. ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพ็ชร
 9. วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์
 10. ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ บุษยกุล
 11. หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ (ศรีฟ้า ลดาวัลย์/จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
 12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ
 13. เสรี ชมภูมิ่ง
 14. สำราญ ทรัพย์นิรันดร์
 15. ดร.อุทัย สินธุสาร

ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2554[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

 1. ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี)
 2. ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)
 3. ชูชาติ ชุ่มสนิท
 4. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
 5. บรรเจิด ทวี (ไก่อ่อน)
 6. บุญสืบ ชื่นทรวง
 7. ประสพโชค เย็นแข
 8. เพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี)
 9. พลศรี คชาชีวะ
 10. รัชนี ศรีไพรวรรณ
 11. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ
 12. วิญญู อังคณารักษ์
 13. สุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน)
 14. สมนึก สูตะบุตร(บุษยมาศ)
 15. ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
 16. อมรา จรรยงค์

ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2555[แก้]

พิธีมอบรางวัล จัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

 1. ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ
 2. คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
 3. ถ่ายเถา สุจริตกุล
 4. ทัศนารถ องคสิงห์ (สาเรส สิระมนัส/วนัสนันท์)
 5. นคร ถนอมทรัพย์
 6. ศาสตราจารย์ ประเวศ วะสี
 7. ศรีเฉลิม สุขประยูร (วลัย นวาระ/จามรี พรรณชมพู/นลิน บุษกร)
 8. สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์)
 9. อารีย์ จันเกษม (อารีย์ นักดนตรี)

ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2556[แก้]

 1. ช่วย พูลเพิ่ม
 2. ชาตรี อนุเธียร
 3. เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา (ตรี อภิรุม, เทพเทวี)
 4. ประพัฒน์ แสงวณิชย์
 5. ประเสริฐ วิชิตพงษ์
 6. พร ธิติพัฒนพงษ์ (ภราดร ศักดา, ธิตินัดดา, ทัศนา ทัศนมิตร)
 7. พันเอกไพฑูรย์ นิมิปาล (เล่าเซี่ยงชุน, เจียวต้าย)
 8. มนัส ปิติสานต์
 9. วันดี ณ สงขลา
 10. สมบัติ ภูอภิรมย์
 11. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
 12. สุรพล โทณะวณิก
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ
 14. อาทร จุลโลบล
 15. ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง

ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2557[แก้]

 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์
 2. หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ปกมนตรี
 3. เนาวรัตน์ พลเดช
 4. ประยอม ซองทอง (สุดสงวน, ปรง เจ้าพระยา)
 5. ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ (รจนโรจน์)
 6. โรม บุนนาค
 7. ลออ พิศิษฐสุนทร
 8. วศิน อินทสระ
 9. วิสุทธิ์ รอบรู้ (แดน กฤษดา)
 10. หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิไชย (วุฒิเฉลิม)
 11. ศรี เกศมณี (สิริมาดา, พัชราสิรี)
 12. พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
 13. พลเอก สายหยุด เกิดผล
 14. ร้อยตรีสุเทพ วงศ์กำแหง
 15. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำภา โอตระกูล

พ.ศ. 2560[แก้]

 1. กรองแก้ว เจริญสุข
 2. กาญจนา นาคสกุล
 3. กิติยวดี บุญซื่อ
 4. เจตนา นาควัชระ
 5. เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท
 6. ประพิศ คุณาวุฒิ
 7. พงษ์ศรี เลขะวัฒนา
 8. พยงค์ คชาลัย
 9. มัทนี รัตนิน
 10. โรจนา นาเจริญ
 11. วราวุธ สุมาวงศ์
 12. หม่อมหลวงวัลลภ นวรัตน์
 13. วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน
 14. วินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ
 15. วิภา กงกะนันทน์
 16. ศรีสมร คงพันธุ์
 17. ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
 18. สดใส พันธุมโกมล
 19. สุดจิต ภิญโญยิ่ง

พ.ศ. 2561[แก้]

 1. ชวน หลีกภัย
 2. ชูศักดิ์ ราษีจันทร์
 3. เทพศิริ สุขโสภา
 4. นิภา ทองถาวร
 5. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 6. บุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน
 7. ประยงค์ อนันทวงศ์
 8. พวงเพชร ศานติพงศ์
 9. พจน์ ยังพลขันธ์
 10. มะเนาะ ยูเด็น
 11. มานิจ สุขสมจิตร
 12. เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
 13. วัชรี สายสิงห์ทอง
 14. วันเนาว์ ยูเด็น
 15. ศฤงคาร วาดเวียงไชย
 16. ศักดิ์ ส.รัตนชัย
 17. สัมพันธ์ ก้องสมุทร
 18. สุนทร ทาซ้าย
 19. เสมอ กลิ่นหอม

พ.ศ. 2562[แก้]

 1. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
 2. สำเริง คำพะอุ
 3. สุรีย์ พันเจริญ
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
 5. พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
 6. ทัศพล หมื่นเดช
 7. นิวัฒน์ ธาราพรรค์
 8. ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
 9. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
 10. ธาดา เกิดมงคล
 11. ธนิต ธรรมสุคติ
 12. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 13. ช่วง มูลพินิจ
 14. ขรรค์ชัย บุนปาน
 15. หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

พ.ศ. 2563[แก้]

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้[3]

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
 2. นายเกษม อัชฌาศัย
 3. นางจงกลนี สุวรรณทรรภ (อรุณรุ่ง, ดวงเดือน)
 4. คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล (ชัยคุปต์, วัฒนชัย, เตคีออน)
 6. นายชานนท์ ภาคสิริ (สุรินทร์ ภาคสิริ)
 7. นายโชติ ศรีสุวรรณ
 8. รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
 9. นายไพบูลย์ พันธ์เมือง (ผกายฟ้า ประกาศิต พร เมืองใต้ เทียน ส่องธรรม ฯลฯ)
 10. นายไพบูลย์ สำราญภูติ (ศรี อยุธยา, คีตา พญาไท)
 11. นายมังกร แพ่งต่าย
 12. นางรำไพพรรณ ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ)
 13. นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)
 14. นายเวทิน ศันสนียเวทย์
 15. หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง (อร อักษรา)

พ.ศ. 2564[แก้]

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล 20 ท่าน ดังต่อไปนี้[4]

 1. กิติกร มีทรัพย์
 2. ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
 3. ปองพล อดิเรกสาร (Paul Adirex)
 4. พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
 5. สมพจน์ สิงห์สุวรรณ
 6. สันติ เศวตวิมล (แม่ช้อยนางรำ)
 7. สุภา สิริสิงห (โบตั๋น)
 8. สุวัฒน์ ไวจรรยา
 9. อรุณ เวชสุวรรณ
 10. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊)
 11. พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย
 12. นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
 13. บำรุง บุญปัญญา
 14. ไพบูลย์ แพงเงิน
 15. มนันยา ธนะภูมิ (มนันยา)
 16. ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว
 17. วินัย เพ็ชรอุไร (วิน วนาดร)
 18. ศุภลักษณ์ สนธิชัย
 19. อดุล จันทรศักดิ์ (อัคนี หฤทัย)
 20. อนุช อาภาภิรม

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี 2550". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-16. สืบค้นเมื่อ 2007-10-29.
 2. เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 816, 18-24 ม.ค. 2551
 3. เช็กรายชื่อ !!! ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563
 4. ประกาศ 3 รางวัลนักเขียน "นราธิปฯ-แม่น้ำโขง-ศรีบูรพา"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]