ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
School of Agricultural Resources,
Chulalongkorn University
ชื่อเดิมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร
ชื่อย่อSAR
สถาปนา27 สิงหาคม พ.ศ. 2552; 14 ปีก่อน (2552-08-27)
คณบดีศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
ที่อยู่
ชั้น 8 อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สี███ สีแดงอิฐ
เว็บไซต์www.cusar.chula.ac.th

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานประเภทคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการเกษตร ที่ครอบคลุมได้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และทักษะ เพื่อเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสืบไป เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีหลักสูตรซึ่งครอบคลุมกลุ่มวิชาต่าง ๆ  อาทิ กลุ่มวิชาการผลิต กลุ่มวิชาการแปรรูปและความปลอดภัยอาหาร และกลุ่มวิชาการผลิตและการจัดการด้านสัตว์ เป็นต้น

ประวัติสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร[แก้]

จากวิกฤตด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและในโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษาทุกศาสตร์ทุกระดับการศึกษา มีรายวิชาที่จำเป็นสำหรับการให้ความรู้กับกระบวนการผลิตอาหารและการเกษตรทุกขั้นตอน มีความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะสร้าง "นวัตกรรม" โดยกำหนดให้ "วิกฤตการณ์ด้านอาหารและการเกษตร" เป็นโจทย์ปัญหาแรกของระบบการเรียนการสอนทางเลือกใหม่ที่มหาวิทยาลัยจะสร้างขึ้นสำหรับการอุดมศึกษาในอนาคต ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 703 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จึงมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำให้มีความชัดเจนในรูปแบบของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการและงบประมาณ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาต่อไป ในปีต่อมาจึงได้ข้อสรุปว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็น "ต้นแบบของการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่" ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และจิตวิญญาณ จนสามารถผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเข้าสู่สังคมไทย สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 715 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จึงได้มีความเห็นชอบให้มี "คณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร" และจัดตั้ง "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร" ขึ้นในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 มีการปรับฐานะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตรเป็น "สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร" เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการเกษตร ที่ครอบคลุมได้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกว้างกว่าการบริหารจัดการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557[1]

หลักสูตรการเรียน-การสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (Bachelor of Arts (B.A.))

  • การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (Agricultural Resources Administration)
    เปิดรับนิสิตถึงปีการศึกษา พ.ศ. 2565

หลักสูตร​ศิลปศาสตรและ​วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts and Science (B.A.S))​

  • สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร​ ​(Agricultural Resources Administration)
    หลัก​สูตร​ปรับ​ปรุง​ 2566​ (เริ่มรับนิสิตปีการศึกษา พ.ศ. 2566)

หลักสูตร


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. ความเป็นมาของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร