ฉัตรชัย พรหมเลิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ข้าราชการพลเรือนชาวไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[1] ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2562[2] ประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น[3]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[4]กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[5] นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร[6]

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[7] กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[8] กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง[9] กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[10] กรรมการในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม[11] กรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว[12]กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[13]กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[14] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[15] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[16]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[17]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้คือ กรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า[18]ซึ่งมีผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก และ อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อดีต กรรมการ ศูนย์รักษาความสงบ[19]ในฐานะ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีชื่อเล่นว่า ฉิ่ง ทำให้บรรดานักข่าวสายการเมืองเรียกติดปากว่า บิ๊กฉิ่ง เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย

การศึกษา[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตและระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 32 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

รับราชการ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ เริ่มต้นรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจึงได้ขยับตำแหน่งสูงขึ้นจนกระทั่งได้ขยับจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเมื่อ พ.ศ. 2552 [20] ก่อนที่ พ.ศ. 2555 จะได้ขยับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ ที่ขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย [21]วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นายฉัตรชัยรับตำแหน่ง กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[22]

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เขารับตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[23]

ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 เขารับตำแหน่งกรรมการ ศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในปี พ.ศ. 2558 เขารับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

นอกจากนั้นเขารับตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ[24]

ปลัดกระทรวงมหาดไทย[แก้]

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายฉัตรชัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อจากนาย กฤษฎา บุญราช ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายฉัตรชัยให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย [25]และเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[26]

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขารับตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด[27]

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เขารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ [28]

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประธานคณะอนุกรรมการ
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/093/T_0001.PDF
 3. พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00152877.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/046/T_0068.PDF
 7. ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศแต่งตั้ง สก. กทม. จำนวน 30 ราย
 8. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 9. https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/072/T_0092.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0171.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0032.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF
 16. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/030/T_0021.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/071/T_0104.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/013/5.PDF
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๕๒ ง พิเศษ หน้า ๑๓ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๑๔๙ ง พิเศษ หน้า ๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 22. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99306488
 23. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99307249
 24. http://www.volunteerthai.org/node/159
 25. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 26. https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/2017/005/CV5.pdf
 27. http://moicoop.com/pdf/Untitled_2561.pdf
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/175/1.PDF
 29. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒ ข หน้า ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๑ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/16/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๖ ข หน้า ๑ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒