ฉัตรชัย พรหมเลิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ข้าราชการพลเรือนชาวไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[1] กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท[2]ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[3] ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[4] ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2562[5] ประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น[6]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[7]กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[8] นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร[9]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง[10]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว[11]

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[12] กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[13] กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง[14] กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[15] กรรมการในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม[16] กรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว[17]กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[18]กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[19] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[20] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[21]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[22]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[23]

ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้คือ กรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า[24]ซึ่งมีผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก และ อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อดีต กรรมการ ศูนย์รักษาความสงบ[25]และ กรรมการ ในคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ[26] ในฐานะ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีชื่อเล่นว่า ฉิ่ง ทำให้บรรดานักข่าวสายการเมืองเรียกติดปากว่า บิ๊กฉิ่ง เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

การศึกษา[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตและระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 32 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

รับราชการ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ เริ่มต้นรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจึงได้ขยับตำแหน่งสูงขึ้นจนกระทั่งได้ขยับจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเมื่อ พ.ศ. 2552 [27] ก่อนที่ พ.ศ. 2555 จะได้ขยับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ ที่ขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย [28]วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นายฉัตรชัยรับตำแหน่ง กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[29]

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เขารับตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[30]

ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 เขารับตำแหน่งกรรมการ ศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในปี พ.ศ. 2558 เขารับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

นอกจากนั้นเขารับตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ[31]

ปลัดกระทรวงมหาดไทย[แก้]

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายฉัตรชัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อจากนาย กฤษฎา บุญราช ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายฉัตรชัยให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย [32]และเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[33]

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขารับตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด[34]

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เขารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ [35]

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/260/T_0020.PDF
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
 3. คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 4. ประธานคณะอนุกรรมการ
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/093/T_0001.PDF
 6. พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00152877.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/046/T_0068.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/10.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/9.PDF
 12. ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศแต่งตั้ง สก. กทม. จำนวน 30 ราย
 13. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 14. https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf
 15. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/072/T_0092.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0171.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0032.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF
 21. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/030/T_0021.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/071/T_0104.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/013/5.PDF
 26. รายงานประชุม
 27. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๕๒ ง พิเศษ หน้า ๑๓ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
 28. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๑๔๙ ง พิเศษ หน้า ๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 29. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99306488
 30. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99307249
 31. http://www.volunteerthai.org/node/159
 32. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 33. https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/2017/005/CV5.pdf
 34. http://moicoop.com/pdf/Untitled_2561.pdf
 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/175/1.PDF
 36. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒ ข หน้า ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๑ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/16/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๖ ข หน้า ๑ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒