ฉัตรชัย พรหมเลิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 (60 ปี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่สมรส ดร.ปฤถา พรหมเลิศ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ (เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504) เป็นข้าราชการพลเรือนชาวไทย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ประวัติ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีชื่อเล่นว่า ฉิ่ง ทำให้บรรดานักข่าวสายการเมืองเรียกติดปากว่า บิ๊กฉิ่ง[1] เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

การศึกษา[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 32[2] และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

รับราชการ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ เริ่มต้นรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2552 [3] มีผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคือ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554[4] ก่อนที่ พ.ศ. 2555 จะได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์[5] และ อดีตกรรมการศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.)​ ในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560[6] และเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลายคณะ (โดยตำแหน่ง) อาทิ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[7] คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เป็นต้น

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อาทิ เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง​ กระทรวงมหาดไทย​ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน[8] หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[9] เป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[10] และ​ กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ‘บิ๊กฉิ่ง’ปัดไม่จริง2ป.สั่งตั้งพรรคการเมืองสำรอง ยันเป็นขรก.36ปีรู้อะไร‘ควร-ไม่ควร’
 2. ไฟเขียว’บิ๊กฉิ่ง’สิงห์ดำรุ่น 32 นั่งปลัดมหาดไทย
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๕๒ ง พิเศษ หน้า ๑๓ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
 4. ทุกสีทุกสิงห์ ขานรับว่าที่ “ปลัดฉิ่ง” เหมาะแก่ยุคปรองดอง
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๑๔๙ ง พิเศษ หน้า ๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 7. https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/2017/005/CV5.pdf
 8. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 10. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒ ข หน้า ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๑ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/16/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๖ ข หน้า ๑ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒