ฉัตรชัย พรหมเลิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฉัตรชัย พรหมเลิศ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ก่อนหน้า กฤษฎา บุญราช
ถัดไป สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 (62 ปี)
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่สมรส ดร.ปฤถา พรหมเลิศ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ (เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504) เป็นข้าราชการพลเรือนชาวไทย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ประวัติ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีชื่อเล่นว่า ฉิ่ง ทำให้บรรดานักข่าวสายการเมืองเรียกติดปากว่า บิ๊กฉิ่ง[1] เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

การศึกษา[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 32[2] ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับราชการ[แก้]

ฉัตรชัย พรหมเลิศ เริ่มต้นรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2552 [3] มีผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคือ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554[4] ก่อนที่ พ.ศ. 2555 จะได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์[5] และ อดีตกรรมการศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.)​ ในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560[6] และเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลายคณะ (โดยตำแหน่ง) อาทิ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[7] คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2562 เขาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่เป็นกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อาทิ เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง​ กระทรวงมหาดไทย​ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน[8] หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[9] เป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[10] และใน วันที่ 5 พฤษภาคม ​2564​ ได้รับแต่งตั้ง​เป็น รองผู้อำนวยการ​ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ‘บิ๊กฉิ่ง’ปัดไม่จริง2ป.สั่งตั้งพรรคการเมืองสำรอง ยันเป็นขรก.36ปีรู้อะไร‘ควร-ไม่ควร’
 2. ไฟเขียว’บิ๊กฉิ่ง’สิงห์ดำรุ่น 32 นั่งปลัดมหาดไทย
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๕๒ ง พิเศษ หน้า ๑๓ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
 4. ทุกสีทุกสิงห์ ขานรับว่าที่ “ปลัดฉิ่ง” เหมาะแก่ยุคปรองดอง
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๑๔๙ ง พิเศษ หน้า ๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 7. https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/2017/005/CV5.pdf[ลิงก์เสีย]
 8. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 10. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒ ข หน้า ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง หน้า ๓๗๑๓, ๒ มิถุนายน ๒๕๓๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ", เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๙๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๗๘, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔