มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มหานคร (แก้ความกำกวม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Mahanakorn University of Technology
Logo-mut.png
ชื่อย่อ มทม. / MUT
คติพจน์ ความรู้คือพลัง
สถาปนา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 (28 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
ที่ตั้ง 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน ██████ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน
เว็บไซต์ www.mut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" (มทม.) หรือ"Mahanakorn University of Technology" (MUT) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนามของ "วิทยาลัยมหานคร" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 บนเนื้อที่ 96 ไร่ติดกับ แนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยระยะแรก เปิดดำ เนินการสอนเพียงหนึ่ง คณะวิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ความดำริในการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" เป็นผลสืบเนื่องจากแนวความคิดพื้นฐาน 2 ประการ คือ

  1. การขาดแคลนบุคลากรการขาดแคลนบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งวิศวกรซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งดำเนินไป อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การขาดแคลนวิศวกร มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสภาวะที่สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐบาลไม่สามารถผลิตวิศวกรเพื่อสนองความต้องการได้
  2. ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เต็มศักยภาพ ศักยภาพเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติความรู้ ความสามารถดังกล่าวจะสามารถสั่งสมจากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในวิทยากรสมัยใหม่ตลอดจน มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการจากการฝึกหัดการทดลองและการแก้ปํญหาในสถานะ การที่เป็นจริง

นับแต่เริ่มดำเนินการสอนเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ขยายการเรียนการสอนไปในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้น มาโดยตามลำดับโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดดำเนินการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีโดยในอนาคตจะขยายการเรียนการสอนไปในสาขาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประ เทศชาติต่อไป

การรับรอง[แก้]

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาถาวรจากทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิปริญญาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์[แก้]

  1. เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะพึ่งตนเองได้ พร้อมทั้งมีจริยธรรมและจรรยาบรรณที่รู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งสนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความรู้ใหม่
  3. เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนโดยการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ให้บริการด้านการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ชุมชน และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ
  4. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อยู่ในอันดับที่ 2,732 ของโลก อันดับที่ 96 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 33 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[1]

ในปี 1998 "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" ก็ได้รับเกียรติให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Best Science and Technology) แห่งเอเชียในลำดับที่ 32 จากนิตยสารเอเชียวีค (Asia Week Magazine)

ในปี 2551 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยได้คะแนน 4.86 จาก 5 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก ทั้งนี้มีทั้ง มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน จำนวน 13 สถาบันอยู่ในกลุ่มนี้

มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยลัย[แก้]

คณะวิชา[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′39″N 100°51′23″E / 13.844128°N 100.856330°E / 13.844128; 100.856330