สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์สมาคมสถาปนิกสยาม

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: The Association of Siamese Architects under the Royal Patronage) หรือ อาษา (ASA) เป็นสมาคมของบุคคลในวิชาชีพสถาปนิกและผู้ที่สนใจในงานสถาปัตยกรรมของประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในสี่สมาคมวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม

สมาคมสถาปนิกสยาม เป็นสมาคมที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล

วัตถุประสงค์[แก้]

สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑    มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ  ในฐานะองค์กรทางวิชาชีพอิสระ

๒     เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก  เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม

๓    ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม

๔    ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัย และการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

๕    ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กร และสถาบัน  ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก

๖     ส่งเสริม พัฒนาและติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม

๗     กำหนดและรับรองมาตรฐาน  กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

๘     สนับสนุนให้มีกองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคม และสมาชิก ร่วมกันกำหนดขึ้นอย่างเที่ยงธรรม

หน้าที่[แก้]

สมาคมสถาปนิกสยามมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่ทางด้านวิชาชีพและทางด้านวิชาการ โดยจะมีการทำงานใกล้ชิดกับ สภาสถาปนิก (Council of Thai Architects) ในเชิงของกฎหมายและกรอบการปฏิบัติวิชาชีพ ส่วนในด้านวิชาการก็จะมีการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการและการจัดสัมนาวิชาการอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีเว็บบอร์ดที่ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้โดยสมาชิก

งานอาษา[แก้]

สิ่งที่ประชาชนไทยรู้จักดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้แก่งานสถาปนิกประจำปี หรือ "งานอาษา" โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ภายในงานจะมีกลุ่มสถาปนิกอาสาที่เรียกกันว่า "หมอบ้าน" ซึ่งจะให้คำปรึกษาปัญหาการก่อสร้างฟรี มีงานแสดงผลงานของนิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากทุกสถาบัน และผลงานของสำนักงานสถาปนิกชั้นนำของประเทศ มีการสัมนาเกี่ยวกับวิชาชีพโดยบุคคลสำคัญทั้งในและนอกวงการสถาปัตยกรรม ทั้งจากภายในและต่างประเทศ และสิ่งที่ได้รับความสนใจที่สุดคือ งานแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศมารวมตัวกัน

งานสถาปนิกประจำปีดังกล่าว จะเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยใช้ปีพุทธศักราชในชื่อภาษาไทย (เช่น งานสถาปนิก ๔๙) และใช้คริสต์ศักราชในชื่อภาษาอังกฤษ (เช่น Architect'06)

สมาชิก[แก้]

การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยาม ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ทำงานในวงการสถาปัตยกรรม ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานสถาปัตยกรรมสามารถเป็นสมาชิกได้

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]