มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao
UP logo
ชื่อย่อ มพ. / UP
คติพจน์ Wisdom for Community Empowerment
(ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน)
สถาปนา 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา)
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ศ.(พิเศษ) เภสัชกร ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี
นายกสภาฯ ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
จำนวนผู้ศึกษา 20,100 คน (ปีการศึกษา 2560) [1]
ที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วิทยาเขตเชียงราย
333 หมู่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
สีประจำสถาบัน ███ สีม่วง - ███ สีทอง
เพลง ฟ้ามุ่ยม่วงทอง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ต้นไม้ ฟ้ามุ่ย
เว็บไซต์ www.up.ac.th
มหาวิทยาลัยพะเยา1.PNG

มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: University of Phayao; ย่อ: มพ / UP) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร[2] ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[3] จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดทำโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดพะเยาขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ให้ก่อตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538[2] ที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยให้ใช้ชื่อว่า "วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2542[2]อย่างเป็นทางการเมื่อมหาวิทยาลัยสร้างเสร็จ

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา"[4] เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคตต่อไป หลังจากนั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552[5] และในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[3] ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ประมาณ 5,700 ไร่[6]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา[แก้]

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. กรอบพื้นหลังสีม่วง รูปร่างอ้างอิงมากจากหลักศิลาจารึกโบราณที่ค้นพบในเมืองพะเยา แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสตร์ต่างๆ ในเมืองพะเยาที่มีแต่โบราณ
 2. สัตตภัณฑ์ เชิงเทียน 7 ยอด สำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปรียบเสมือนเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุใจกลางจักรวาล ซึ่งมีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นที่ประทับของพระอินทร์ มีจุฬามณีเจดีย์ สถานที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล อีกนัยหนึ่งยังหมายถึงการสำเร็จโพชฌงค์ 7 อันเป็นธรรมะสำคัญสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด รวมความแล้วเปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้น ๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้
 3. อักษรย่อ มพ. อ้างอิงมาจากตัวอักษรฝักขามที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกซึ่งค้นพบในเมืองพะเยา

สีประจำสถาบัน[แก้]

 • สีม่วง นั้นมาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ และสีน้ำเงิน ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์
 • สีทอง นั้นหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา[แก้]

 • ดอกฟ้ามุ่ย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vanda coerulea Griff. ex Lindl. เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะความงดงามโดดเด่นของฟ้ามุ่ย ทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

เพลงประจำมหาวิทยาลัยพะเยา[แก้]

 • เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เพลงฟ้ามุ่ยม่วงทอง
 • เพลงมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เพลงปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
 • เพลงฟ้าชุ่มดิน (เพลงถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ )
 • เพลงม่วงทองรองเรือง
 • เพลงถิ่นงดงามนามพะเยา
 • เพลงกราบพะเยาที่ทรงคุณ

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา[แก้]

พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปนาคปรก ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า “พระพุทธภุชคารักษ์” หมายถึง พระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษา

พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 พระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ที่ขนดด้านหน้า เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป องค์พระ มีขนาดความสูง 18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปนาคปรกแห่งเมืองครหิที่สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18 พระหัตถ์ทั้งสองวางในลักษณะปางมารวิชัยที่ด้านหน้าพระเมาลีมีรูปคล้ายใบโพธิ์ติดอยู่สังฆาฏิพาดบนพระอังสาซ้ายพันทบกันเป็นริ้วๆ ประดิษฐานบนเนินเขา ด้านหลังอาคารหอประชุมพญางำเมือง

สีประจำคณะและวิทยาลัย[แก้]

คณะ สีประจำคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ███ สีเขียวใบไม้
คณะวิทยาศาสตร์ ███ สีเหลือง
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ███ สีเหลืองทอง
คณะศิลปศาสตร์ ███ สีส้มอิฐ
คณะนิติศาสตร์ ███ สีทอง และ ███ สีขาว
คณะแพทยศาสตร์ ███ สีเขียว
คณะเภสัชศาสตร์ ███ สีเขียวมะกอก
คณะพยาบาลศาสตร์ ███ สีขาว
คณะสหเวชศาสตร์ ███ สีน้ำเงิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ███ สีแดงเลือดหมู
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ███ สีทองเข้ม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ███ สีฟ้า
คณะทันตแพทยศาสตร์ ███ สีม่วง
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ███ สีส้มเข้ม
วิทยาลัยการจัดการ ███ สีฟ้า และ ███ สีขาว
วิทยาลัยการศึกษา ███ สีชมพู
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ███ สีชมพูเข้ม

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี 20 กันยายน พ.ศ. 2553 – 11 พศจิกายน พ.ศ. 2557 [7]
11 พศจิกายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน [8]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ 29 ตุลาคม พ.ศ. 255328 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [9]
29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [10]
2 มีนาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน [11]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

หน่วยงานวิชาการ[แก้]

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วยหน่วยงานวิชาการ จำนวน 15 คณะ 3 วิทยาลัย 1 โรงเรียน 1 วิทยาเขต และ 1 โครงการจัดตั้งคณะ [12] เปิดสอนมากกว่า 74 สาขาวิชา สอนทั้งในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี มากกว่า 80 หลักสูตร ปริญญาโท 19 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[แก้]

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

วิทยาเขต[แก้]

 • มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

โครงการจัดตั้งคณะ[แก้]

โรงเรียนสาธิต[แก้]

รายวิชาที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเหนือและประเทศไทยในอนาคต

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

สำนักงานอธิการบดี[แก้]

 • กองกลาง
 • กองกิจการนิสิต
 • กองบริการการศึกษา
 • กองแผนงาน
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
 • กองอาคารสถานที่

ศูนย์/โครงการ/อื่น ๆ[แก้]

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 • ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต)
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
 • ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
 • อุทยานวิทยาศาสตร์
 • หน่วยบริหารความเสี่ยง
 • ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โรงพยาบาล/คลินิก[แก้]

หน่วยงานอื่น ๆ[แก้]

 • หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

พื้นที่มหาวิทยาลัย[แก้]

อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคารเรียนรวมและหอสมุด
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารเรียนรวมหลังเก่าและกลุ่มอาคารศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

พื้นที่การศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยพะเยา มีพื้นที่การศึกษา 2 แห่งดังนี้

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา[แก้]

เป็นพื้นที่หลักในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย บนเนื้อที่ประมาณ 5,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยก่อนหน้านี้ได้ใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว เมื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาสถานที่ตั้งถาวรและเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย[แก้]

เป็นพื้นที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย บริเวณริมแม่น้ำกก บนเนื้อที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร[แก้]

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็นคณะ ในสังกัดสำนักอธิการบดี โดยมีที่ตั้ง ณ เลขที่ 55 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS สถานีเพลินจิต) กรุงเทพมหานคร

สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • หอประชุมพญางำเมือง
 • อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • อาคารเรียนรวมหลังเก่าและกลุ่มอาคารศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภูกามยาว; PKY)
 • อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (CE) และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 • อาคารเวียงพะเยา
 • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ลานพระพุทธภุชคารักษ์
 • ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยและวงเวียนลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อาคารสงวนเสริมศรี
 • อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ)
 • กลุ่มหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย (หอเขียว)
 • กลุ่มอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Dormitory; UP Dorm)
 • ประตูศรีโคมคำ
 • สวนรักและสวนเลิก
 • อ่างหลวง

ชีวิตในมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อบริการนิสิตภายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

รถสวัสดิการ (รถเมล์ม่วง) มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยจัดรถบัสโดยสารพลังงาน NGV ฟรี เดินทางโดยรอบมหาวิทยาลัย รถออกระยะห่างประมาณ 5 นาทีต่อเที่ยว บริการตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 22.00 น. ไม่มีวันหยุด โดยมีจุดรับส่งเส้นทางตั้งแต่ หน้ามหาวิทยาลัยถึงจุดเปลี่ยนรถ (บริเวณอาคารเรียนรวมหลังเก่าหรือตึกภูกามยาว PKY) และจากจุดเปลี่ยนรถจนถึงหอพักนิสิตในกำกับมหาวิทยาลัย (UP DORM)

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สิ่งอำนวยความสะดวก[แก้]

 • ร้านมินิมาร์ท โรงอาหาร พื้นที่สันทนาการและการพักผ่อน พื้นที่ให้บริการ WIFI ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
 • 7-Eleven (เซเว่น อีเลฟเว่น) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารเรียนรวมหลังเก่าหรือตึกภูกามยาว PKY)
 • ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารเรียนรวมหลังใหม่หรือตึก CE)
 • ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารสำนักงานอธิการบดี)
 • ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารเรียนรวมหลังใหม่หรือตึก CE)
 • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (กำลังสร้าง)
 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (อาคารเรียนรวมหลังเก่าหรือตึกภูกามยาว PKY)
 • อาคารสงวนเสริมศรี (อาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย/อาคารกีฬาในร่ม)
 • สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา
 • สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา
 • สนามวอลเลย์บอล
 • สนามวอลเลย์บอลชายหาด
 • สนามเทนนิส
 • สนามแบตมินตัน
 • สนามฟุตซอล
 • สนามแบตมินตัน
 • สนามฟุตบอล
 • สนามบาสเกตบอล
 • สนามเปตอง

หอพักนิสิต[แก้]

เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายรับนิสิตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่ให้บริการและนอกพื้นที่ให้บริการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยควรมีพอพักให้นิสิตที่ไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางมาศึกษาโดยมหาวิทยาลัยมีหอพักไว้ให้บริการนิสิตภายในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย หอพักของมหาวิทยาลัยเอง (หอพัก มพ.) และหอพักในกำกับมหาวิทยาลัย (หอพัก UP DORM) รองรับนิสิตได้มากกว่า 5,000 คน

 • หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.1-18)
 • หอพักนิสิต UP DORM (UP DORM 1-32)

กิจกรรมนิสิต[แก้]

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตได้ร่วมระหว่างศึกษาเพื่อเสริมทักษะการอยู่ร่วมในสังคม ไม่ว่าจะเป็น ชมรม ชุมนุม กิจกรรมสาขา งานกีฬาต่าง ๆ วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งออกเป็น กิจกรรมส่วนกลางโดย องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อ.มพ.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ กิจกรรมส่วนของคณะโดย สโมสรนิสิตแต่ละคณะทั้งหมด 15 คณะ 2 วิทยาลัย กิจกรรมเลือกเสรี คือชมรมต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ที่มีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า กิจกรรมเวียง ซึ่งมีบางอย่างคล้ายกับรูปแบบในระบบคอลเลจของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริจดิ์ โดยทั้งนี้กิจกรรมเวียงแบ่งออกเป็น 6 เวียง คือ

 • เวียงกาหลวง
 • เวียงจอมทอง
 • เวียงบัว
 • เวียงเชียงแรง
 • เวียงน้ำเต้า
 • เวียงลอ

ทั้งนี้เวียงคือระบบการปกครองหนึ่งซึ่งครั้งอดีต อาณาจักรภูกามยาว (พะเยา) ได้ปกคตรองในระบอบนี้ และทั้งนี้ยังมี สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ส.มพ.) เป็นผู้ดูแล รักษาสิทธิ พิทักษ์ผลประโยชน์ และชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตภายในมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย

การวิจัย[แก้]

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น

โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัย ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้นำไปสู่ ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีต่างๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกปีนับแต่แรกเริ่มก่อตั้งจวบจนกาลปัจจุบัน โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง[แก้]

แถบผ้าทอลายต่ำก้าวประดับชุดครุยมหาวิทยาลัยพะเยา

ครุย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นชุดพิธีการสำหรับสำหรับใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งเป็นสองประเทภคือ ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง[13] ดังนี้

 • ครุยดุษฎีบัณฑิต
  • เสื้อครุย ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้า ประมาณ 15 เซนติเมตร หลังและไหล่จีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอดความยาว มีแถบผ้าทอลายไทลื้อประดับบนชุดครุย เรียกว่า "ผ้าทอลายต่ำก้าว" ทำด้วยผ้าฝ้ายสีม่วงสอดดิ้นสีทอง กว้าง 10 เซนติเมตร เย็บติดยาวตลอดสาบหน้าทั้งสองข้าง ขลิบที่ขอบตลอดความยาวของสาบทั้งสองด้านด้วยเส้นไหมสีทอง มีดิ้นถักสีประจำคณะหรือวิทยาลัยขนาด 3 มิลลิเมตร ติดที่รอบคอ ปล่อยปลายห้อยยาว 14 เซนติเมตรโดยมีพู่ที่ปลาย แขนเสื้อเป็นแขนพวงยาวระดับข้อมือ ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกำมะหยี่สีม่วง กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร พับปลายแถบเป็นมุมแหลมขลิบรอบแถบด้วยไหมเกลียวสีทอง จำนวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่าง 5 เซนติเมตร ติดเข็มวิทยฐานะตรงกลางสาบหน้าระดับอกทั้งสองด้าน
  • เข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับผู้ได้ปริญญามีลักษณะเป็นรูปวงรีทำด้วยโลหะ สีทอง ความยาว 5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยดุนนูนสีทองลงยาสีม่วง สูง 3 เซนติเมตร อยู่ตรงกลาง ด้านหลังมีชื่อย่อปริญญา
  • ผ้าคล้องคอ เป็นผ้าคล้องคอแบบใบโพธิ์ ยาว 120 เซนติเมตร ด้านนอกทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ มีแถบกำมะหยี่สีม่วง กว้าง 8 เซนติเมตร ทาบรอบคอ ด้านในทำด้วยกำมะหยี่สีม่วงและให้แลบออกมาด้านนอก ขอบนอกของผ้าคล้องคอด้านนอกขลิบด้วยแถบทำด้วยดิ้นทอง กว้าง 1 เซนติเมตร
  • หมวก เป็นหมวกอ่อนแปดเหลี่ยมทรงฝาชี ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดำเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อพับแบน 25 เซนติเมตร มีปีกโดยรอบกว้างพอสมควร มีพู่ทำด้วยดิ้นสีทองยาว 22 เซนติเมตร ติดด้วยกระดุมดิ้นทองหนึ่งเม็ดตรงกลางหมวกให้ปลายพู่ห้อยพ้นปีกหมวก
 • ครุยมหาบัณฑิต มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิตแต่แขนเสื้อกว้าง ตอนกลางแขนทั้งสองข้างไม่มีแถบกำมะหยี่ ปลายแขนทั้งสองข้างมีแถบกำมะหยี่สีม่วงกว้าง 5 เซนติเมตร ขลิบด้วยไหมสีทองโดยรอบ ประกอบด้วยหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 25 เซนติเมตร ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดำ มีพู่ทำด้วยดิ้น สีดำ ยาว 22 เซนติเมตร ติดด้วยกระดุมห่อผ้าสีดำหนึ่งเม็ดตรงกลางหมวกให้ปลายพู่ห้อยพ้นปีกหมวก
 • ครุยบัณฑิต มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต ไม่มีเส้นไหมสีทองที่ขอบสาบด้านหน้าทั้งสองด้าน
 • ครุยประจำตำแหน่ง
  • นายกสภามหาวิทยาลัย
   • เสื้อคลุม ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร หลังและไหล่จีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบผ้าทอลายไทลื้อประดับบนชุดครุย เรียกว่า "ผ้าทอลายต่ำก้าว" ทำด้วยผ้าฝ้ายสีม่วงสอดดิ้นสีทอง กว้าง 10 เซนติเมตร เย็บติดยาวตลอดสาบหน้าทั้งสองข้าง มีเส้นไหมสีทองขลิบที่ขอบตลอดความยาวของสาบทั้งสองด้าน มีไหมถักสีทองขนาด 3 มิลลิเมตร ติดที่รอบคอ ปล่อยปลายห้อยยาว 14 เซนติเมตร โดยมีพู่ที่ปลาย แขนเสื้อเป็นแขนพวงยาวระดับข้อมือ
   • ผ้าคล้องคอ เป็นผ้าคล้องคอแบบใบโพธิ์ ยาว 120 เซนติเมตร ด้านนอกทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ มีแถบกำมะหยี่สีม่วงกว้าง 10 เซนติเมตร ทาบรอบคอ ด้านในทำด้วยกำมะหยี่สีม่วงและให้แลบออกมาด้านนอก ขอบนอกของผ้าคล้องคอด้านนอกขลิบด้วยแถบทำด้วยดิ้นทอง กว้าง 1.5 เซนติเมตร
   • สังวาล ทำด้วยโลหะสีทองรูปตรามหาวิทยาลัยขนาดเล็กร้อยด้วยสร้อยสีทอง จำนวน 2 เส้น คล้องทางด้านหน้าระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
   • เข็มตรามหาวิทยาลัย ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มวิทยฐานะ แต่ไม่มีอักษรย่อปริญญาที่ด้านหลัง ใช้ติดบนสาบหน้าระดับอกทั้งสองด้าน ใต้ระนาบของสังวาล
   • หมวก เป็นหมวกอ่อนแปดเหลี่ยมทรงฝาชี ทำด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดำเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อพับแบน 25 เซนติเมตร มีปีกกว้างพอสมควรโดยรอบ มีพู่ทำด้วยดิ้นสีทองยาว 22 เซนติเมตร ติดด้วยกระดุมดิ้นทองหนึ่งเม็ดตรงกลางหมวกให้ปลายพู่ห้อยพ้นปีกหมวก
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่มีสังวาล
  • อธิการบดี มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มีสังวาล จำนวน 1 เส้น
  • คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ปริญญากิตติมศักดิ์[แก้]

พระบรมวงศานุวงศ์ที่มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญากิตติมศักดิ์

พระบรมวงศานุวงศ์ที่มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา สาขาวิชา รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
2554
1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2556
1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บุคคลที่มหาวิทยาลัยถวาย/อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์

บุคคลที่มหาวิทยาลัยถวาย/อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา สาขาวิชา รายนามบุคคลที่มหาวิทยาลัยถวาย/อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์
2554
1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
2.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)
2556
1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
2.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายสมประสงค์ มั่งอะนะ
2557
1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
2.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
3.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาแพทย์แผนจีน ศาสตราจารย์หวาง เซิ่ง เหลียง
2558
1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
2.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพัฒนาสังคม ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
3.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
2559
1. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2554-2555
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ[แก้]

 • โครงการโครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
 • โครงการรับตรงเฉพาะนักเรียนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยามีโครงการรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ให้บริการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคมของทุกปี
 • Admission กลาง โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการทดสอบ GAT PAT โดยจะนำผลการทดสอบดังกล่าวมาเลือกคณะและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการโดยผ่านทางการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • โครงการรับตรงนักเรียนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาทั่วประเทศ ประมาณเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี
 • โครงการเรียนดี
 • โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร
 • โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา
 • โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์

ประเพณีที่และกิจกรรมที่สำคัญภายในรั้วมหาวิทยาลัย[แก้]

 • First Step Camp (FSC)
First Step Camp

เป็นกิจกรรมแรกของการก้าวสู่มหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง โดยจะมีการกล่าวต้อนรับของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมการต้อนรับและแสดงของนิสิตรุ่นพี่ โดยมีองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา(อ.มพ.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ร่วมกับสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ส.มพ.) และนิสิตรุ่นพี่จากทั้งหมด 15 คณะ 2 วิทยาลัย โดยทั้งนี้ในปี 2558-2560 ได้มีการงดเว้นกิจกรรมดังกล่าวอันเนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ

 • กราบคุรุปู่จา ครูบาอาจารย์เจ้า

พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ นอกจากนี่ยังมีกิจกกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และมอบรางวัลนิสิตยอดเยี่ยมและดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาอีกด้วย

 • วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ถือเป็นวันมหามงคล เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และให้มีผลในวันถัดไป ดังนี้จึงถือว่า วันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกิจกรรมและการแสดงหลากหลายที่ยิ่งใหญ่ในวันดังกล่าวทุกปี

 • พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและประเพณีเดินเข้ามอ
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "ศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม" เป็นกิจกรรมที่นับว่าเป็นกิจกรรมที่นิสิตใหม่ทุกคน ต้องได้เข้าร่วมและต่างภาคภูมิใจ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินไทย และระลึกถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้ง ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน และกิจกรรมเดินเข้ามหาวิทยาลัยนี้เป็นกิจกรรมที่สานต่อประเพณีอันดีงาม โดยการนำชื่อของเวียงแต่โบราณของจังหวัดพะเยามาใช้เป็นชื่อของกลุ่มนิสิตที่ดำเนินกิจกรรม เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นำเอาอัตลักษณ์มาประยุกต์เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ก่อเกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งแต่ละเวียงก็จะมีรูปแบบการจัดขบวนที่แตกต่างกันตามปรัชญาของเวียง โดยเน้นศิลปวัฒนธรรมทางล้านนา โดยมีงาน แสง สี เสียง สุดอลังการ

ประเพณีเดินเข้ามอ
 • Freshmen Day & Freshmen Night Party

กิจกรรมของน้องใหม่ ที่จัดโดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อ.มพ.) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางวัน จะเป็นการแข่งขันกีฬาภายในโดยจัดแข่งขัน ผู้นำเชียร์ สแตนด์เชียร์ กีฬาชนิดต่างๆ จากทั้ง 15 คณะและ 2 วิทยาลัย และในช่วงกลางคืน จะเป็นกิจกรรมประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัย โดยภายในมีกิจกรรมการแสดงของผู้เข้าประกวดดาวเดือนจากทุกคณะทุกวิทยาลัย และมีการแสดงของศิลปิน ดารา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานบริษัทเอกชนภายนอก

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยพะเยา[แก้]

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา[แก้]

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

อ้างอิง[แก้]

 1. ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, รายงานสถิติจำนวนนิสิตปจจุบัน จำแนกตามคณะ, สาขาวิชา, หลักสูตร, ข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม 2560
 2. 2.0 2.1 2.2 ประวัติมหาวิทยาลัยพะเยา
 3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127, ตอนที่ 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 4. มติที่ประชุมโดยย่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2550
 5. ส.ส.พท.ดี๊ด๊าครม.ไฟเขียวตั้งม.พะเยาเตรียมฉลองใหญ่ ยกความดี"ลดาวัลลิ์"ผู้ผลักดัน
 6. ม.นเรศวรตั้งศูนย์สมุนไพร
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , เลม 127, ตอนพิเศษ 122 ง, หน้า 22, วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , เลม 131, ตอนพิเศษ 231 ง, หน้า 4, วันที่ 14 พศจิกายน พ.ศ. 2557 .
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา, เลม 127, ตอนพิเศษ 138 ง, หน้า 31, วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา, เลม 130, ตอนพิเศษ 141 ง, หน้า 9, วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา, เลม 134, ตอนพิเศษ 72 ง, หน้า , วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
 12. ส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า 68 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 61 ง, 1 มิถุนายน 2554

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 19°01′43″N 99°53′49″E / 19.0287123°N 99.8969038°E / 19.0287123; 99.8969038