คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Social Sciences,
Kasetsart University
Logo ku th.svg
สถาปนา7 มีนาคม พ.ศ. 2517
คณบดีผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
ที่อยู่
วารสารวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Journal of Social Sciences and Humanities)
เพลงสังคมศาสตร์
สี███ สีแดงเลือดนก
มาสคอต
ศีรษะมนุษย์ 6 ส่วน
เว็บไซต์www.soc.ku.ac.th

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ และเปิดสอนในรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ให้กับนิสิตสาขาอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

ประวัติ[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มีพัฒนาการมาจากการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 โดยอยู่ในแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนกวิชานิติศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 แผนกอยู่ในสังกัดคณะสหกรณ์[1] โดยขณะนั้นเปิดสอนในรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ให้กับนิสิตสาขาอื่นๆ ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญา

ต่อมาใน พ.ศ. 2495 แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกแยกออกจากกัน ด้านสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่นานก็ถูกยุบรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2499 และเปลี่ยนเป็นแผนกวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ และย้ายการศึกษาด้านสังคมศาสตร์นอกจากเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาอยู่ในสังกัดคณะ เป็นแผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[2] และได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน เป็นสาขาวิชาแบบสหวิทยาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสาขาวิชาแรกที่เปิดสอนในระดับปริญญา และในปีต่อมาจึงได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ทั่วไป เป็นสาขาวิชาแรกในระดับปริญญาตรีโดยมีนิสิตคนแรกโอนมาจากคณะเกษตร และมีนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกโดยการสอบจำนวน 12 คน

ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คนแรก แต่ได้รับการชะลอการก่อตั้งไว้จากทางมหาวิทยาลัย เป็นเวลาหลายปีจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ [3] ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะเป็นคนแรก และมีการแบ่งภาควิชาโดยยกหมวดวิชาต่างในคณะสังคมศาสตร์เป็นภาควิชาต่างๆในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งคณะสังคมศาสตร์ในขณะนั้นมีทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้แก่

 • ภาควิชาจิตวิทยา
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ในระยะแรกคณะสังคมศาสตร์ได้ใช้อาคารชั่วคราวบริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เดิม จนถึงปี พ.ศ. 2521 จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารถาวรแห่งแรกของคณะสังคมศาสตร์ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการก่อตั้งภาควิชานิติศาสตร์เพื่อเปิดสอนรายวิชาด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้ย้ายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะใหม่ และในปี พ.ศ. 2528 ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้แยกสาขาออกจากกันเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชาประวัติศาสตร์ทำให้คณะสังคมศาสตร์มีจำนวนภาควิชาอยู่ 6 ภาควิชาจนถึงปัจจุบัน

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการจำนวน 7 หน่วยงาน[4] ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตรต่างๆของคณะสังคมศาสตร์รวมถึงรายวิชาและการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการคณะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารต่างๆของคณะ นอกจากนี้คณะสังคมศาสตร์ยังมีโครงการภาคพิเศษต่างๆสำหรับหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับปริญญา

คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 7 สาขาวิชา ปริญญาโท 9 สาขาวิชา ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
  • สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
  • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • แขนงวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น
  • แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติและโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน
  กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน 5 ปี ของคณะวนศาสตร์)
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • วิชาเอกการปกครอง
  • วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518
2. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2530
3. อาจารย์ ดร.ระดม เศรษฐีธร พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526
4. รองศาสตราจารย์ อัณณพ ชูบำรุง พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2538
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
6. รองศาสตราจารย์ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

Times Higher Education World University Rankings by subjects
Global
THE Social Sciences 601+ (2021)

สถาบัน Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา หรือ Times Higher Education World University Rankings by subjects พบว่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขา Social Sciences อันดับที่ 601+ ในปี 2021[5]

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2517
 4. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528
 5. "THE World University Rankings 2021 by subject: social sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 21 January 2021.

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]