คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU logo.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Social Sciences
Kasetsart University
ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
วันก่อตั้ง 7 มีนาคม พ.ศ. 2517
คณบดี ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
วารสาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สีประจำคณะ      สีแดงเลือดนก
สัญลักษณ์ ศีรษะมนุษย์ 6 ส่วน
เว็บไซต์ www.soc.ku.ac.th
    

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ และเปิดสอนในรายวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ให้กับนิสิตสาขาอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

ประวัติ[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มีพัฒนาการมาจากการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 โดยอยู่ในแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนกวิชานิติศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 แผนกอยู่ในสังกัดคณะสหกรณ์[1] โดยขณะนั้นเปิดสอนในรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ให้กับนิสิตสาขาอื่นๆ ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญา

ต่อมาใน พ.ศ. 2495 แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกแยกออกจากกัน ด้านสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่นานก็ถูกยุบรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2499 และเปลี่ยนเป็นแผนกวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ และย้ายการศึกษาด้านสังคมศาสตร์นอกจากเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาอยู่ในสังกัดคณะ เป็นแผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[2] และได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน เป็นสาขาวิชาแบบสหวิทยาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสาขาวิชาแรกที่เปิดสอนในระดับปริญญา และในปีต่อมาจึงได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ทั่วไป เป็นสาขาวิชาแรกในระดับปริญญาตรีโดยมีนิสิตคนแรกโอนมาจากคณะเกษตร และมีนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกโดยการสอบจำนวน 12 คน

ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คนแรก แต่ได้รับการชะลอการก่อตั้งไว้จากทางมหาวิทยาลัย เป็นเวลาหลายปีจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ [3] ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะเป็นคนแรก และมีการแบ่งภาควิชาโดยยกหมวดวิชาต่างในคณะสังคมศาสตร์เป็นภาควิชาต่างๆในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งคณะสังคมศาสตร์ในขณะนั้นมีทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้แก่

 • ภาควิชาจิตวิทยา
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ในระยะแรกคณะสังคมศาสตร์ได้ใช้อาคารชั่วคราวบริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เดิม จนถึงปี พ.ศ. 2521 จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารถาวรแห่งแรกของคณะสังคมศาสตร์ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการก่อตั้งภาควิชานิติศาสตร์เพื่อเปิดสอนรายวิชาด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้ย้ายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะใหม่ และในปี พ.ศ. 2528 ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้แยกสาขาออกจากกันเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชาประวัติศาสตร์ทำให้คณะสังคมศาสตร์มีจำนวนภาควิชาอยู่ 6 ภาควิชาจนถึงปัจจุบัน

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการจำนวน 7 หน่วยงาน[4] ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตรต่างๆของคณะสังคมศาสตร์รวมถึงรายวิชาและการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการคณะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารต่างๆของคณะ นอกจากนี้คณะสังคมศาสตร์ยังมีโครงการภาคพิเศษต่างๆสำหรับหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับปริญญา

คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 7 สาขาวิชา ปริญญาโท 9 สาขาวิชา ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
  • สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
  • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • แขนงวิชาการปกครอง
  • แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติและโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน
  กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน 5 ปี ของคณะวนศาสตร์)
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • วิชาเอกการปกครอง
  • วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์

คณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล

17 กรกฎาคม 2517 - 7 เมษายน 2518
1 กุมภาพันธ์ 2522 - 23 ธันวาคม 2522 (รักษาการ)

2
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี

8 เมษายน 2518 - 3 ตุลาคม 2521 (วาระที่ 1)
4 ตุลาคม 2526 - 3 ตุลาคม 2530 (วาระที่ 2)

3
อาจารย์ ดร.ระดม เศรษฐีธร 24 ธันวาคม 2522 - 30 กันยายน 2526
4
รองศาสตราจารย์อัณณพ ชูบำรุง

4 ตุลาคม 2530 - 3 ตุลาคม 2534 (วาระที่ 1)
4 ตุลาคม 2534 - 3 ตุลาคม 2538 (วาระที่ 2)

5
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

4 ตุลาคม 2538 - 3 ตุลาคม 2542 (วาระที่ 1)
4 ตุลาคม 2542 - 3 ตุลาคม 2546 (วาระที่ 2)

6
รองศาสตราจารย์พวงเพชร สุรัตนกวีกุล 4 ตุลาคม 2546 - 3 ตุลาคม 2550
7
รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ 4 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]