มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi
มจธ.jpg
ชื่อย่อ มจธ. / KMUTT
คติพจน์ The trained man wins
ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ
(ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด)
สถาปนา วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
23 เมษายน พ.ศ. 2514
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 มีนาคม พ.ศ. 2541
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
นายกสภาฯ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
ที่ตั้ง วิทยาเขตบางมด
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
วิทยาเขต 3 วิทยาเขต และ 1 อาคาร
ต้นไม้ ดอกธรรมรักษา
สีประจำสถาบัน
เว็บไซต์ www2.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ "บางมด" เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541[1] มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้าน วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรมศาสตร์ เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ ปัจจุบันเปิดสอนใน 8 คณะ, 1 สถาบัน, 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วม โดยมีทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี, โท และเอก ซึ่งมี 3 วิทยาเขต และ 1 อาคาร คือ วิทยาเขตบางมด, วิทยาเขตบางขุนเทียน, วิทยาเขตราชบุรี และอาคารเคเอ็กซ์ คลองสาน

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดิมคือ " วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี " ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศยามเย็นบริเวณสระมรกตและอาคารสำนักอธิการบดี มองจากด้านหลังห้องประชุมจำรัสฯ

พ.ศ. 2503 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 โดยในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยรับนักศึกษา จากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน) เข้าศึกษาตหลักสูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีหลักสูตร 3 ปี ใน 4 สาขาวิชา คือ

 1. ช่างก่อสร้าง (ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
 2. ช่างไฟฟ้า (ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 3. ช่างยนต์ (ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
 4. ช่างโลหะ (ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
ทัศนียภาพยามเย็นภายในมหาวิทยาลัยฯ มองจากสถาบันการเรียนรู้ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี

พ.ศ. 2505 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้เข้ารวมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในการใช้วิธีสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาโดยสภาการศุึกษาแห่งชาติ และยูเนสโก (UNESCO) และ กองทุนพิเศษสหประชาชาติ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี โครงการมีระยะเวลา 5 ปี โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้มาช่วยดำเนินการสอน รวมทั้งให้ทุนการศึกษา อบรมเพิ่มเติมแก่อาจารย์ และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่วิทยาลัยตามความต้องการ

พ.ศ. 2507 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอน คือ

 1. หลักสูตรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง (โยธา)
 2. หลักสูตรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง (สถาปัตย์)
 3. หลักสูตรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 4. หลักสูตรแผนกวิชาช่างยนต์
 5. หลักสูตรแผนกวิชาช่างโลหะ

พ.ศ. 2508 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี โดยความเห็นชอบของ กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะรัฐมนตรี ให้ทำการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 3 ปี รวมมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ใน 4 สาขา (โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ) ) ซึ่งโครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก ยูเนสโก (UNESCO) และ กองทุนพิเศษสหประชาชาติ อีก โครงการมีระยะเวลา 4 ปี ในรูปแบบเดียวกับโครงการแรก คือมี ผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา อบรมแก่อาจารย์ และอุปกรณ์การศึกษา โดยสอนในหลักสูตร ปทส. ต่อจาก ปวส. เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2508 ในสาขาช่างยนต์,ช่างโลหะ และปี พ.ศ. 2509 ในสาขาช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2510 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เสนอโครงการ "สถาบันเทคโนโลยีธนบุรี" "(Thonburi Institute of Technology)" หรือ "(TIT)" ขยายหลักสูตรเป็น 5 ปี ต่อจาก ม.ศ.5 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติในหลักการเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2514 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 จากการรวม วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี โดย วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี มีสถานะเป็นวิทยาเขต คือ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี" และเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) มาเป็น หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ใน 4 สาขา (โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ) และให้เลิกรับนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2515

พ.ศ. 2517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ย้ายสังกัดจาก กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับอุดมศึกษา เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมสังกัด

พ.ศ. 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2533 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรับหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี มาเป็นหลักสูตร 4 ปี

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 และได้เปลี่ยนสภาพเป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

ลำดับการจัดตั้งคณะ ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 1. พ.ศ. 2503 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. พ.ศ. 2517 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 3. พ.ศ. 2519 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 4. พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์
 5. พ.ศ. 2537 คณะศิลปศาสตร์
 6. พ.ศ. 2537 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 7. พ.ศ. 2537 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 8. พ.ศ. 2538 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์พระราชทาน (ตราพระราชลัญจกร หรือตราสัญลักษณ์แบบทางการ)[แก้]

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 4

ตราประจำมหาวิทยาลัย ตราพระมหามงกุฎ

ลักษณะของตราเชิญมาจากพระราชลัญจกรประจำพระองค์ (ตราประจำพระองค์) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ลักษณะของตรา ประกอบด้วยลายกลางเป็นตราพระมหามงกุฎ ซึ่งนำมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม "มงกุฎ" และเป็นศิราภรณ์สำคัญหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสอง โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แสดงนามมหาวิทยาลัย กำกับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด - เหลือง

โดยสีแสดเป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย พระผู้ทรงริเริ่มแนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

ส่วนสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระผู้ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัย

และเมื่อรวมกันจึงเป็นสีที่แสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นสีที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเปรียบเทียบได้กับเครื่องมือเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลาย ถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ "ดอกธรรมรักษา"

เป็นไม้ดอกที่พบมากในบริเวณที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัย และมีสีของดอกที่คล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยฯ

นอกจากนี้ยังมีนามที่เป็นมงคลต่อนักศึกษาและบุคลากรในด้านจริยธรรมกล่าวคือสอดคล้องกับคติธรรมที่ว่า "ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"

ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์[แก้]

ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ในตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์นั้น เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยสองส่วนคือ สัญญลักษณ์วิสัยทัศน์ (Vision Mark) และตัวอักษรสัญลักษณ์ (Wordmark)

สัญญลักษณ์วิสัยทัศน์ (Vision Mark) สื่อถึงความชัดเจนในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (Framing Vision) ที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาว มจธ. โดยรูปแบบของจุด หรือ Pixel ที่เรียงกันสามารถสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้อย่างร่วมสมัย ในขณะเดียวกันการเรียงกันเป็นเลขสี่ยังสามารถสื่อถึงความภาคภูมิใจในนามพระราชทาน

ตัวอักษรสัญลักษณ์ (Wordmark) เป็นการเรียงตัวกันอย่างสร้างสรรค์ (Creative & Constructive) สื่อถึงการไม่หยุดนิ่งและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การใช้ชื่อย่อตัวอักษรภาษาอังกฤษยังสื่อถึงวิสัยทัศน์ที่จะนำมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตราวิสัยทัศน์ เป็นตราที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดทอนรายละเอียดของตราสัญลักษณ์ (LOGO) ให้ง่ายต่อการจดจำ, สร้างเอกลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถใช้ได้ในทุกๆ ที่ อาธิเช่น ขวดน้ำ มจธ., ใบปลิว, แก้วน้ำ, ของที่ระลึก รวมทั้งที่ๆ ไม่เหมาะสมที่จะใช้ตราพระลัญจกรซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระมหากษัตริย์

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ทำนอง/คำร้อง: ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน

ทำนอง: ไกวัล กุลวัฒโนทัย
คำร้อง: ไกวัล กุลวัฒโนทัย, สุเบญจางค์ เทียนมงคล

ทำนอง: ไกวัล กุลวัฒโนทัย
คำร้อง: ไกวัล กุลวัฒโนทัย, สุเบญจางค์ เทียนมงคล, ปราโมทย์ ธูปบูชา

ทำนอง: เอื้อ สุนทรสนาน
คำร้อง: ธาตรี

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยประพันธ์โดยนายก่อเกียรติ ชาตะนาวิน ในปี 2542 บทเพลงมีเนื้อร้องที่ครอบคลุมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เพลงมาร์ชห้ามุ่ง บทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เป็นบทเพลงที่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ห้ามุ่ง ประพันธ์โดยนายไกวัล กุลวัฒโนทัย

เพลงลูกพระจอม โดยบทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ขับร้องสู่สาธารณชนครั้งแรกในกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหาพิชัยมงกุฎ ขับร้องโดยวงประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

 1. อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

 1. ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ
 2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ,

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

2. รองศาสตราจารย์ ดร.หริส สูตะบุตร 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ,

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

3. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ,

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ,

22 ธันวาคม พ.ศ. 2557[2] - ปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยและทางด้านการศึกษา[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การค้นพบสุริยุปราคามืดหมดดวงของพระองค์ท่าน เป็นการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของคนไทยให้ชาวโลกประจักษ์ว่า ทรงมีพระปรีชาสามารถในการคำนวณ ทรงกระทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และการที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้เช่นนี้นั้น แสดงว่าประเทศไทยจะต้องมีระบบเวลามาตรฐานและมีวิธีการรักษาเวลามาตรฐานแบบอารยประเทศที่เชื่อถือได้ ถึงขั้นนำมาวัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโลกได้ การศึกษาในพระราชสำนัก จากบันทึกของหมอบรัดเลย์ (สยามสามสมัยจากสายตาหมอบรัดเลย์) วันก่อนที่เจ้าฟ้าจะทรงลาผนวช พระองค์โปรดให้มิชชันนารีโปรเตสแตนต์ที่ทรงสนิทสนมมาเป็นปีๆ เข้าเฝ้า ในระหว่างการเข้าเฝ้า พระองค์ตรัสอย่างไม่ถือพระองค์และให้รู้เป็นการภายใน สิ่งที่พระองค์ตรัสทำให้ความหวังที่จะเห็นสยามรุ่งเรืองในอนาคตฟื้นคืนมาอีก พระราชดำรัสที่ทำให้เราหูผึ่งก็คือ พระราชดำรัสที่จะให้มีชั้นเรียนขนาดใหญ่ให้หนุ่มสยามได้ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างดี และจะทรงโปรดให้มีโรงเรียนมัธยมขึ้นในบางกอก ที่สอนทั้งภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์จากตะวันตกด้วย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานที่ดินแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ตำบล ราชบูรณะ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๗ ที่ดินเลขที่ ๑๐๘ โฉนดเลขที่ ๑๒๘๖ พื้นที่ตามโฉนด ๒๕๖ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนาม "พระจอมเกล้า" เป็นชื่อของสถาบัน มีนามภาษาอังกฤษว่า “ King Mongkut's Institute of Technology Thonburi” 24 ตุลาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ

กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ'

ทรงพระเมตตามาก ได้ฉลองพระเดชพระคุณสนิทมากยิ่งกว่าพระองค์อื่น ๆ ด้วยพระปรีชาว่องไว ในราชกิจทั้งปวง และมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีกว้างขวางในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ และทรงพระอุตสาหะดูแล บังคับบัญชาการฝ่ายใน ให้สำเร็จไปตามพระราชประสงค์ และราชประเพณี ทรงพระปรีชาสามารถในราชกิจเก่าใหม่ ตั้งพระราชหฤทัยจงรักภักดีเป็นอันมาก จึงมีพระบรมราชโองการทรงสถาปนา พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ และทรงเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ทรงเปิดอาคารคณะพลังงานและวัสดุ อาคารภาควิชาเคมี และอาคารห้องสมุด ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอบรรณสารสนเทศ ทอดพระเนตรนิทรรศการ มจธ. กับมิติด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่อาศัย และทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และงานครบรอบ 20 ปี ของสถาบันฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ ทรงเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 และทรงเปิดสำนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ภายใต้โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

18 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

วันสำคัญที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[แก้]

วันสถาปนา 
ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ประกาศตั้ง “ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 รับผู้จบเตรียมอุดมศึกษา (ม.6 ปัจจุบัน) เฉพาะสาย วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อ 3 ปี ได้วุฒิ ปว.ส. นับเป็นวิทยาลัยเทคนิค แห่งแรก ในประเทศไทย ณ ตำบลบางมด อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี

วันพระราชทานนาม 
ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรม ราชานุญาต ให้ใช้พระนาม “ พระจอมเกล้า ” เป็นชื่อของสถาบัน มีนามภาษาอังกฤษว่า “ King Mongkut's Institute of Technology ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายภาพร่วมกับเจ้าเมืองสิงคโปร์และแขกต่างประเทศ ณ ค่ายหลวงหว้ากอ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานขึ้นไปถึงปราณบุรี และลงไปถึง จ.ชุมพร พระองค์ทรงรับเอาศิลปวิทยาการ และความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ ทั้งนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" และต่อมาได้มีการสร้าง "อุทยานวิทยาศาสตร์"

วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี

เสด็จพระราชสมภพในวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ณ นิวาสสถานในพระราชนิเวศน์เดิม ด้านใต้ของวัดอรุณราชวราราม เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 และเป็นลำดับที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี

เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง เวลาทุ่มเศษ ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บวงสรวงพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์ ,ถวายบังคม และวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ,หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์,พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 8 คณะ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 8 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เรียงลำดับตามการก่อตั้งดังนี้ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 8.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถือว่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดังนี้

1.วิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมเครื่องกล 3.วิศวกรรมไฟฟ้า 4.วิศวกรรมอุตสาหการและแมคคาทรอนิกส์ 5.วิศวกรรมเคมี 6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 9.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10.วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 11.วิศวกรรมอาหาร 12.วิศวกรรมชีวภาพ 13.วาริชวิศวกรรม 14.อื่นๆ

หลักสูตร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ใน 10 สาขาวิชา 22 หลักสูตร
 2. หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) , วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) ใน 13 สาขาวิชา 32 หลักสูตร
 3. หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) , ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ใน 12 สาขาวิชา 13 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในแผนผังพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 มีนโยบายดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยมากขึ้น รวมทั้งเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการสูง โดยคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน มีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือกมากมาย ใน 4 ภาควิชา ดังนี้

1.คณิตศาสตร์ 2.ฟิสิกส์ 3.เคมี 4.จุลชีววิทยา 5.อื่นๆ

หลักสูตร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใน 5 สาขาวิชา 11 หลักสูตร
 2. หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ใน 4 สาขาวิชา 11 หลักสูตร
 3. หลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ใน 4 สาขาวิชา 6 หลักสูตร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ใน 4 สาขาวิชา (รับนศ.ปวช. และ ม.6) ดังนี้

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในหลักสูตรนี้แบ่งวิชาเอกออกเป็น 3 วิชาเอก คือ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 4 ปี เปิดทำการศึกษาในปีการศึกษา2553 เป็นรุ่นแรกโดยจุดประสงค์เพื่อผลิตช่างเทคนิคชั้นสูงเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม ตามคำเรียกร้องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6 แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา

 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาชีพอุตสาหการ)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาชีพก่อสร้าง)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาชีพไฟฟ้า)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาชีพเครื่องกล)

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร และรายวิชาที่ศึกษา คอ.บ.รายวิชาจะเน้นไปที่การสอน แต่ ทล.บ.จะไม่มีวิชาที่เกี่ยวกับการสอน แต่จะเน้นหนักไปทางวิชาชีพ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับนักศึกษาปี 2552 เป็นปีสุดท้ายที่รับนักศึกษาเข้ามาศึกษาจากการสอบตรงของ นศ.ที่จบปวส.ปี 2

โดยปัจจุบันภาควิชานี้ครบรอบ 20 ปีแล้ว (เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553) และได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน เป็นสาขาวิชาที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจาก หลักสูตร ครุศาสตร์เทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความครอบคลุมทางด้านของสื่อสารมวลชน,เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อใหม่ (NewMedia) มากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติควบคู่กับด้านทฤษฎี เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ซึ่งมาจากการสอบตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี3 ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้ และสื่อสารมวลชน รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคนิคการพิมพ์ โดย ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ดังนี้

 • สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นหลักสูตรที่รองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการพิมพ์ และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ควรมีความถนัดในสาขา วิชาเคมี และฟิสิกส์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ บัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถด้านการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และปัจจุบัน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย เปิดสอนเฉพาะในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยียังได้จัดทำ

 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและมีเดียอาตส์

เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปีใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชามีเดียอาตส์ :เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถทางปัญญาแห่งศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบที่เน้นทางด้าน แอนิเมชัน ด้านเทคนิคภาพเพื่อการผลิตภาพยนตร์ และด้านการถ่ายภาพถ่าย ดิจิทัลและการออกแบบกราฟิก ตลอดจนปลูกฝังให้มีการนำเอาคุณธรรม และ จริยธรรมของสังคมและบุคคลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตผลงาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

โครงการปริญญาเอกร่วม หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ชื่อปริญญา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี) ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี) โดยเป็นหลักสูตรของคณะฯ โดยภาควิชาต่างๆ ร่วมกัน โดยมี รศ.จริยา เหนียนเฉลย เป็นประธานหลักสูตร คนปัจจุบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นคณะที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

และหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชา

 • การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (เดิมคือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี)
 • ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

และมีหลักสูตรออกแบบและวางแผน ของปริญญาโท 1.5-2 ปี

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบและวางแผน) Master of Science (Design and Planning)
 • ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบและวางแผน) Master of Fine Arts (Design and Planning)
 • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบและวางแผน) Master of Architecture (Design and Planning)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับจากปีเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538 ที่ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกรับใช้สังคมไทยที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางด้าน ไอทีจวบจนกระทั่งปัจจุบัน กล่าวได้ว่า เป็นภารกิจที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างรุนแรง ควบคู่ไปกับการที่โลกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมหลายอย่างในการฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการในช่วงรอยต่อ ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์กร ในรูปแบบที่มีพลวัตสูง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการศึกษาเพื่อการแสวงหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง ไม่ให้เป็นภาระกับรัฐบาล และอีกหลายสิ่งที่ทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ได้ร่วมกันทุ่มเทให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ ทำให้คณะฯ ประสบความสำเร็จ ในระดับที่น่าพอใจกล่าวคือ เป็นเพียงคณะเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอน สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศครบถ้วนทั้ง ปริญญาตรี โท และเอก ท่ามกลางแรงกดดันจากหลากหลายปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ยังคงยืนยันในเรื่องคุณภาพของบัณฑิต ทั้งด้านวิชาชีพ และการสื่อสารในยุค โลกาภิวัฒน์ซึ่งพอกล่าวเป็นตัวอย่างได้ว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และมีการกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะฯ ต้องผ่านการ ทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล

เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Doctor of Philosophy Program in Computer Science)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology)

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in Information Technology)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Master of Science Program in Electronic Business)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (Master of Science Program in Bioinformatics)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master of Science Program in Software Engineering)

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ปวส.ต่อเนื่อง) ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) มี สองวิทยาเขต คือ
  • วิทยาเขตบางมด ผลิตนักศึกษา ไปแล้วทั้งสิ้น 13 รุ่น (ปัจจุบันยกเลิกหลักสูตรแล้ว)
  • วิทยาเขตราชบุรี (ยกเลิกหลักสูตร)

และในปีการศึกษา 2550 ทางคณะได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ[แก้]

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดิมมีชื่อว่า คณะพลังงานและวัสดุ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เปิดหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาโท

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 • สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ
 • สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

หลักสูตรปริญญาเอก

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี[แก้]

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
หลักสูตรปกติ
 • เทคโนโลยีชีวเคมี
 • การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
 • วาริชวิศวกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรปกติ
 • เทคโนโลยีชีวเคมี
 • การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะศิลปศาสตร์[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นโครงการขยายงานเดิม จากภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 1 สาขาวิชา คือ ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 2 สาขาวิชา คือ ปริญญาโทภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการปกติจันทร์ – ศุกร์ และโครงการพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์) และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ด้าน English for Professional and International Communication (หลักสูตรใหม่ เริ่มรับสมัครภาคการศึกษา 1/25544)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์ (Master of Science Program in Logistics Management)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารโครงการ (Master of Science in Project Management)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Master of Science in Technology and Innovation Management)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (Master of Business Administration in Entrepreneurship Management)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม (Master of Business Administration in Telecommunication Business Management)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม[แก้]

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งขึ้นระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 เพื่อวิจัยพัฒนาการศึกษาระดับสูงทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ และงานวิจัยทางด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการรับปรึกษาด้านอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ

ศูนย์และสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[แก้]

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท) จัดตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 16 ก. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ คือ ให้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อเป็นแหล่งดำเนินการวิจัย การพัฒนาและการวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหวิทยบริการ เพื่อสนองนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเน้นนโยบายการพึ่งพาตนเอง สร้างขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้


วิทยาเขต[แก้]

วิทยาเขตบางมด[แก้]

วิทยาเขตบางขุนเทียน[แก้]

วิทยาเขตราชบุรี[แก้]

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ก่อตั้งขึ้น ณ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 1,200 ไร่ ตามนโยบายการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล) และร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พร้อมด้วยประชาชนในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้การสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาเขต

วิทยาเขตราชบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) โดยให้โควต้านักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เข้าศึกษาต่อในวิทยาเขต

การเดินทาง[แก้]

วิทยาเขตบางมด[แก้]

 1. รถโดยสารประจำทาง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 21
 • รถโดยสารประจำทางสาย 75
 • รถโดยสารประจำทางสาย 88
 • รถสองแถวสาย 1403
 • รถกระป๋อง สาย 70
 • รถกระป๋อง สาย 88
 • รถกระป๋อง สาย 99

วิทยาเขตบางขุนเทียน[แก้]

 1. รถโดยสารประจำทาง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 68

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่า[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ (ศิษย์เก่า) อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • สุพจน์ เลียดประถม (ศิษย์เก่า) อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตราด
 • สุรเดช จิรัฐิติเจริญ (ศิษย์เก่า) อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี
 • สุพจน์ ทรัพย์ล้อม (ศิษย์เก่า) อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
 • เพชรสมร วีระพัน (ศิษย์เก่า) (สัญชาติลาว) ปลัดกระทรวงคมนาคม ประเทศลาว
 • วีระ เรืองสุขศรีวงศ์ (ศิษย์เก่า) อดีตอธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 • จำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (ศิษย์เก่า) อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
 • พีระพล สาครินทร์ (ศิษย์เก่า) อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • มณฑล สุดประเสริฐ (ศิษย์เก่า) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 • พล.ร.ต.สมภพ เสตะรุจิ (ศิษย์เก่า) อดีตเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
 • พล.ร.ต.ปพนภพ สุวรรณวาทิน (ศิษย์เก่า) อดีตเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
 • ปราโมทย์ เอี่ยมศิริ (ศิษย์เก่า) อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • จุมพล สำเภาพล (ศิษย์เก่า) รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 • ปริญญา ยมะสมิต (ศิษย์เก่า) ผู้ว่าการการประปานครหลวง
 • เกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ (ศิษย์เก่า) อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บุญชิต วิชุภากรณ์กุล (ศิษย์เก่า) อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
 • สาคร พยัคฆเรือง (ศิษย์เก่า) รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ประสบศิลป์ โชติมงคลรัตน์ (ศิษย์เก่า) อดีตรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ศิษย์เก่า) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ (ศิษย์เก่า) อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ (ศิษย์เก่า) เลขาธิการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
 • เฉลิมชัย หมอยาดี (ศิษย์เก่า) อดีตเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สมประสงค์ บุญยะชัย (ศิษย์เก่า) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • สมบัติ อนันตรัมพร (ศิษย์เก่า) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงก์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทด้านสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ (LAN) และโทรคมนาคมอันดับ 1 ในประเทศไทย
 • บุญนาค โมกข์มงคลกุล (ศิษย์เก่า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีส ในกลุ่มบริษัทดานิลี่ (ประเทศอิตาลี) ผลิตเครื่องจักรกลมากเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • สมนึก โอวุฒิธรรม (ศิษย์เก่า) ประธานกรรมการ บริษัทเลคิเซ่ กรุ๊ป และบริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟเลคิเซ่
 • ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ (ศิษย์เก่า) ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท Appli CAD บริษัทตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Solidwork ในประเทศไทย
 • บุญยง ตันสกุล (ศิษย์เก่า) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บุญมาก ศิริเนาวกุล (ศิษย์เก่า) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที (TOT) จำกัด (มหาชน) และ ประธานอนุกรรมาธิการการพิจารณางบประมาณแผ่นดินด้านคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานรัฐ ปี 2540
 • วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ (ศิษย์เก่า) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Toyota มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • สุเมธ สุรบถโสภณ (ศิษย์เก่า) รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลเล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู (ศิษย์เก่า) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. แรม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บมจ.ซีพี ออลล์(CP All)
 • ปราโมทย์ ธีรกุล (ศิษย์เก่า) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด และ นายกสมาคมรับสร้างบ้านคนแรก
 • ธนวงษ์ อารีรัชชกุล (ศิษย์เก่า) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SCG paper จำกัด
 • สัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ (ศิษย์เก่า) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 • พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน (ศิษย์เก่า) อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (ศิษย์เก่า) อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • สุจิตรา สุวรรณสินพันธ์ (ศิษย์เก่า) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • วิวัฒน์ วิริยะชัยพร (ศิษย์เก่า) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท General Electric จำกัด (GE,USA)
 • เจริญ ประจำแก่น(ศิษย์เก่า) กรรมการผู้บริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ดำรงค์ ปิยารมณ (ศิษย์เก่า) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา (ศิษย์เก่า) และ (บุคลากร) นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยคนแรก และ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
 • รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ (ศิษย์เก่า) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ศ.ดร.ไพฑูรย์ ตันติเวชวุฒิกุล (ศิษย์เก่า) อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ University of Regina ประเทศ Canada
 • ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (ศิษย์เก่า) และ (บุคลากร) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (ศิษย์เก่า) และ (บุคลากร) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศ.ดร.สำเริง จักรใจ (ศิษย์เก่า) และ (บุคลากร) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี (ศิษย์เก่า) และ (บุคลากร) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศ.ดร.อาษา ประทีปเสน (ศิษย์เก่า) และ (บุคลากร) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ (ศิษย์เก่า) และ (บุคลากร) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ศิษย์เก่า) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ (ศิษย์เก่า) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ดร.อาณัติ ดีพัฒนา (ศิษย์เก่า) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ณัฐพล เกียรติวงศ์หงส์ (ศิษย์เก่า) ผู้ริเริ่มและพัฒนาโปรแกรม CPE17 Autorun killer โปรแกรมที่Antivirusที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เศรษฐกานต์ ปิติไชยเจริญ (พี่ต้อม Eureka) (ศิษย์เก่า) อาจารย์สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบันกวดวิชา Eureka
 • ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ (ศิษย์เก่า) นักจัดรายการโทรทัศน์
 • บารมี นวนพรัตน์สกุล (ศิษย์เก่า) ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 อดีต วิศวกรสิ่งแวดล้อม City Of Chicago U.S.A.
 • ศรัณภัทร ตั้งไพศาลธนะกุล (ศิษย์เก่า) ผู้ประกาศข่าว อมรินทร์ ทีวี
 • ณัฎฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ (ยศ OIC) (ศิษย์เก่า) นักจัดรายการโทรทัศน์
 • ณัฐพล วาสิกดิลก (ศิษย์เก่า) พิธีกรรายการโทรทัศน์
 • สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว(บี้ เดอะสตาร์) (ศิษย์เก่า) นักร้อง และนักแสดง
 • สุวิกรม อัมระนันทน์(เปอร์ ไฟน่อลสกอร์) (ศิษย์เก่า) นักแสดง และ พิธีกร
 • โกสินทร์ ราชกรม (ศิษย์เก่า) นักแสดง
 • อรณัชชา ไกรสมสุด นักแสดง นางเอกMusic Video และ Miss slimming thailand 2009


คณะวิทยาศาสตร์

 • ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ (ศิษย์เก่า) รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand, PSCMT)
 • สมบูรณ์ ครบธีรนนท์ Country manager บริษัท Visa
 • กมลรัตน์ พันธ์อารยะ Senior Processing Engineering & Production Manager บริษัท TOA เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ดร.สุทธิ ปั้นพานิช ผู้จัดการส่วนธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น , ผู้จัดการโครงสร้างด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท.ฟีนอลจำกัด
 • วีระพงษ์ นุ่มตี่ OEM Sales Manager บริษัท Chevron Cooperation Co.,Ltd
 • กณิศ ซอเสวี Regional Sourcing Unit Logistics Support Manager - Ice Cream บริษัท Uniliver Thai Holding, .Ltd (Thailand)
 • นพดล เปี่ยมกุลวนิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอก ย้อมและตกแต่งสิ่งทอไทย
 • กุลชนม์ ยิ่งชัยยะกมล ผู้จัดการบริษัท AstraZeneca(Thailand)
 • สนธิ ดำรงค์ศิลป์ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นประจำประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย บริษัท Agilent Technologies (Thailand) จำกัด.
 • ปรีดา ลิ้มนนทกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ดดูแคชั่น แอด คลิก จำกัด และ บริษัท พีแอนด์ดับบลิว เอาท์ซอร์ส จำกัด
 • สมคิด เงินส่งแสง Assistant Vice President ,Production Division บริษัท TOA Paint ( Thailand ) Co.,Ltd
 • ไอริณ ดำรงค์มงคลกุล พิธีกรรายการ และผู้ประกาศข่าว ช่อง 5


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ วิศวกรออกแบบและทดสอบซอฟต์แวร์ บริษัท Microsoft Corporation จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • กษาณฑ์ ปิยาภิมุข ผู้จัดการอาวุโส บริษัท Accenture จำกัด
 • นนทกร วัจฉลพงษ์ Chief Operating Officer Paper Rocket Co., Ltd.
 • เกษม บุญมั่น Software Bussiness Director Raxinter diagnostic Co., Ltd.
 • ประพันธ์ วัจฉลพงษ์ Technical Service Manager Planet Communication Asia Co., Ltd.
 • จิตติ อภิบุญ Director VR3D Training center Co., Ltd.


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°39′09″N 100°29′38″E / 13.652383°N 100.493872°E / 13.652383; 100.493872