จรัส สุวรรณเวลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ จรัส สุวรรณมาลา
จรัส สุวรรณเวลา
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
2 มกราคม พ.ศ. 2532 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2539
(7 ปี 88 วัน)
ก่อนหน้า ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
ถัดไป ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี)
จังหวัดตรัง ประเทศสยาม
คู่สมรส ศ.พญ.คุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา
บุตร ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
ทพ.ญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา เป็นข้าราชการชาวไทย ประธานกรรมการคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[1] นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอดีตนายกสภาและอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา เกิดที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นบุตรจ้อง และแล่ม สุวรรณเวลา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน สมรสกับศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา (สกุลเดิม อัศวนนท์) มีธิดา 2 คน คือ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิจศรี ชาญณรงค์ กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 และ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง และชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จเตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมปีที่ 1 และ 2 และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้รับเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมในการสอบและเหรียญทองคะแนนเยี่ยมตลอดหลักสูตร รวมทั้งเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมในวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อายุรศาสตร์ และสูติ-นรีเวชวิทยา ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์เป็นคนแรก เพื่อไปศึกษาต่อวิชาประสาทศัลยศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญา Master of Science จากมหาวิทยาลัยชิคาโก และ American Board of Neurological Surgery จาก Wake Forest University ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของ F.A.C.S. (Fellows of American College of Surgeons) และCongress of Neurological Surgeons

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรก
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
 • president of the Academia Eurasiana Neurochirurgica.
 • visiting professor, the Bowman Gray School of Medicine, North Carolina, USA
 • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมประสาทศัลยศาสตร์อาเซียน
 • ที่ปรึกษาด้านการวิจัยสุขภาพและพัฒนาการวางแผนครอบครัว องค์การอนามัยโลก
 • ที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
 • ประธานกรรมการ Council on Health Research for Development
 • กรรมการ International Clinical Epidemiology Network
 • Member of the Regional Scientific Committee for Asia and the Pacific, UNESCO
 • Member, International World Conference on Higher Education Follow-up Committee, UNESCO
 • Member, Board of the Association of Southeast Asian Institute of Higher Learning (ASAIHL)
 • Member, Administrative Board of International Association of Universities
 • Member, Editorial Board of International Journal of Medical Education
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • กรรมการแพทยสภา
 • อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • นายกสภาสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา[2]

ตำแหน่งในปัจจุบัน[แก้]

 • นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสภากาชาดไทย
 • กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • ประธานกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
 • รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์
 • รองประธานศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
 • อาจารย์พิเศษ หน่วยศัลยศาสตร์ประสาท ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

เกียรติประวัติ[แก้]

 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2528 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Health-for-All Medal องค์การอนามัยโลก
 • รางวัลบุคคลตัวอย่าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • รางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Honorary Member, the Society of Neurologial surgeons

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ[แก้]

สภาวิจัยแห่งชาติได้ประกาศให้จรัสเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2528 เนื่องจากผลงานการวิจัยปัญหาและอุบัติการของกระดูกศีรษะโหว่งบริเวณเหนือจมูก การปรับปรุงวิธีการผ่าตัดรักษา การสร้างเครื่องมือราคาถูกสำหรับใช้ผ่าตัด การริเริ่มศึกษามาตรฐานและดัชกะโหลกศีรษะของคนไทยเพื่อใช้เปรียบเทียบความผิดปรกติ การวิจัยปัญหายาเสพติดในกลุ่มชาวเขาด้วยการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาอาชีพ และการศึกษาสุขภาพอนามัยของชาวชนบท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ""ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา" ภารกิจชาติ...กอบกู้วิกฤตการศึกษาไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2017-07-24.
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏมหาสารคาม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (นายนิสัย เวชชาชีวะ, ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา, นายภูษณ ปรีย์มาโนช, ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๗ หน้า ๗, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๒๘, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๓, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๗, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗


ก่อนหน้า จรัส สุวรรณเวลา ถัดไป
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
เกษม สุวรรณกุล
2leftarrow.png Phra Kiao Colored.svg
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2 มกราคม พ.ศ. 2532 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2539)
2rightarrow.png ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
เทียนฉาย กีระนันทน์