รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศ เป็นคุณูปการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทย ทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัย และโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัย ทั้งทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์ ให้มาช่วยเหลือปรับปรุงการแพทย์ของไทย เป็นการวางรากฐานให้การแพทย์ของไทย เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน จนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์บิดาแห่งการสาธารณสุขของไทย เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณให้พระเกียรติยืนยง อยู่ในแผ่นดินนี้และแผ่ขจรขจายไปทั่วโลก

ประวัติ[แก้]

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ 100 ปี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และเพื่อเผยแพร่พระราชเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

เมื่อแรกตั้งใช้ชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิรางวัลมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์” และได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมพ.ศ. 2540

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์[แก้]

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการ
1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธาน
2. คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองประธาน
3. ศ.นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการ
4. เลขาธิการพระราชวัง (นายแก้วขวัญ วัชโรทัย)เหรัญญิก
5. ราชเลขาธิการ กรรมการ
6. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
7. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
8. นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
9. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
10. อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
11. อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
12. คณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
13. คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีกรรมการ
14. คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
15. อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ
16. ผู้อำนวยการกลุ่มการสาธารณสุขระหว่างประเทศกรรมการ
17. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรีกรรมการ
18. ศ.นพ.ประเวศ วะสีกรรมการ
19. ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวีกรรมการ
20. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชกรรมการ
21. ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชากรรมการ
22. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์กรรมการ
23. ศ.พญ. ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาคกรรมการ
24. หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ กรรมการ
25. ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่กรรมการ
26. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากรรมการ
27.รศ.พญ. บุปผาชาติ จารุเสถียรกรรมการ

ที่มา (หนังสือครบรอบ 15 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล, สำนักพิมพ์ อัมรินทร์ พริ้นติ้ง, 2550: หน้า 13)

รายละเอียดของรางวัล[แก้]

รางวัล มีการให้รางวัลเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 รางวัล คือ

  1. รางวัลทางการแพทย์ มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงาน และ/หรือวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์ อันก่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ
  2. รางวัลทางสาธารณสุขมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นทางด้านสาธารณสุข เป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ
รางวัลประกอบด้วย
  1. เหรียญรางวัล
  2. ประกาศนียบัตร
  3. เงินรางวัลๆ ละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555)

ขั้นตอนการเสนอชื่อและการตัดสินผู้ได้รับรางวัล[แก้]

คณะบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ทั่วโลก ส่งรายนามบุคคล กลุ่มบุคคลหรือ องค์กร ที่สมควรได้รับรางวัลถึงเลขาธิการ มูลนิธิฯ โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อแล้วส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางไปรษณีย์

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ จะพิจารณา กลั่นกรองรายชื่อ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
  2. คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับโลก พิจารณารายชื่อที่อยู่ในเกณฑ์การได้รับรางวัล นำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
  3. คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัล

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]