ประกิต วาทีสาธกกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ
หมอประกิต
เกิด28 มีนาคม พ.ศ.2487
กรุงเทพมหานคร
องค์การมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หรือที่เรียกกันว่า คุณหมอนักรณรงค์ ซึ่งเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2541-2547), เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร (เม.ย. – ก.ย.2549), เป็นอดีตคณะที่ปรึกษาอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มงคล ณ สงขลา และเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.พ.2550 – ม.ค.2551)

ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2560 [1]

ประวัติ[แก้]

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2487 ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิจ มีบุตร 3 คน

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ.2512 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2]

• พ.ศ.2516 Diplomate American Board of Internal Medicine (เทียบเท่าปริญญาเอก) สหรัฐอเมริกา

• พ.ศ.2518 ประกาศนียบัตร Fellow in Pulmonary Disease สหรัฐอเมริกา

• พ.ศ.2523 หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) แพทยสภา

• พ.ศ.2532 หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา

• พ.ศ.2540 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 39) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• พ.ศ.2550 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการเมืองการปกครองของสถาบันพระปกเกล้า


การทำงาน[แก้]

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประกิตเป็นคนเรียบง่ายไม่ถือตัว มีอัธยาศัยไมตรี มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้คน เป็นนักบริหารแก้ปัญหาได้รวดเร็ว กล้าตัดสินใจ เสียสละ โดยยึดหลักว่า “Honesty is the best policy”


การรับราชการ

• พ.ศ.2519– 2520 อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• พ.ศ.2520 – 2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• พ.ศ.2523 – 2530 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• พ.ศ.2530 – 2549 ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ และกิจกรรมที่เคยทำ


ข้าราชการการเมือง

• เม.ย. – ก.ย. 2549 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

• ก.พ.2550 – ม.ค. 2551 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• พ.ศ.2523 – 2529 หัวหน้าโครงการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์

• พ.ศ.2525 – 2529 ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• พ.ศ.2537 – 2538 ผู้ประสานงานพัฒนาการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกและคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• พ.ศ.2526 – 2529 กรรมการบริหารหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• พ.ศ.2530 – 2538 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• พ.ศ.2539 – 2541 กรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำ

• พ.ศ.2539 – 2541 ประธานสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• พ.ศ.2541 – 2547 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [3]

• พ.ศ.2543 – 2547 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล


แพทยสภา

• พ.ศ.2525 – 2529 กรรมการในคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา

• พ.ศ.2526 – 2534 กองบรรณาธิการแพทยสภาสาร

• พ.ศ.2541 – 2547 กรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่ง


ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

• พ.ศ.2529 – 2536 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

• พ.ศ.2530 – 2538 กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาอายุรศาสตร์

• พ.ศ.2529 – 2531 เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

• พ.ศ.2532 – 2534 กรรมการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

• พ.ศ.2522 – 2526 กรรมการสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

• พ.ศ.2523 – 2525 เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคทรวงอกอเมริกันแห่งประเทศไทย

• พ.ศ.2523 – 2532 ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก

• พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน กรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

• พ.ศ.2532 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

• พ.ศ.2535 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

• พ.ศ.2538 มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)

• พ.ศ.2543 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)

• พ.ศ.2544 เหรียญจักรพรรดิมาลาอ้างอิง[แก้]

 1. https://ddc.moph.go.th/uploads//ckeditor/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/files/lawbtc/003_1btc.PDF
 2. รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ทำเนียบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล