ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

รายชื่อเมธีวิจัยอาวุโส โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายนาม ปีที่ได้รับ สาขา สังกัด
ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต พ.ศ. 2538 ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ พ.ศ. 2538 รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ พ.ศ. 2538 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา พ.ศ. 2538 เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา พ.ศ. 2538 สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.เสาวรภย์ บัวเล็ก พ.ศ. 2538 เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ พ.ศ. 2538 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ พ.ศ. 2538 วรรณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ พ.ศ. 2539 เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล พ.ศ. 2539 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด พ.ศ. 2539 วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ พ.ศ. 2539 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว พ.ศ. 2539 วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง พ.ศ. 2539 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.จารุวรรณ ธรรมวัตร พ.ศ. 2539 มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล พ.ศ. 2539 เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ พ.ศ. 2539 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม พ.ศ. 2539 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม พ.ศ. 2539 มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.เมธี ครองแก้ว พ.ศ. 2539 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ พ.ศ. 2539 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ พ.ศ. 2539 ระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ พ.ศ. 2539 พลังงานและวัสดุ, เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ พ.ศ. 2540 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร พ.ศ. 2540 ระบาดวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม พ.ศ. 2540 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ พ.ศ. 2540 วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร พ.ศ. 2540 เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สมภพ มานะรังรังสรรค์ พ.ศ. 2540 เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร พ.ศ. 2540 มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย พ.ศ. 2540 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ พ.ศ. 2540 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน พ.ศ. 2540 กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ พ.ศ. 2540 เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน พ.ศ. 2540 เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน พ.ศ. 2540 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร พ.ศ. 2540 เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ พ.ศ. 2540 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต พ.ศ. 2542 ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา พ.ศ. 2542 เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2542 ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ พ.ศ. 2542 ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี พ.ศ. 2542 คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ พ.ศ. 2542 เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน พ.ศ. 2542 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ พ.ศ. 2543 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม พ.ศ. 2543 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง พ.ศ. 2543 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล พ.ศ. 2543 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ พ.ศ. 2543 พลังงานและวัสดุ, เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ พ.ศ. 2543 การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา พ.ศ. 2543 วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล พ.ศ. 2543 เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ พ.ศ. 2543 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม พ.ศ. 2543 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล พ.ศ. 2543 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ พ.ศ. 2543 ระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร พ.ศ. 2543 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ พ.ศ. 2544 วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ พ.ศ. 2544 วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช พ.ศ. 2544 สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ พ.ศ. 2544 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม พ.ศ. 2544 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ พ.ศ. 2544 พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ พ.ศ. 2544 เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ พ.ศ. 2544 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล พ.ศ. 2544 อายุรศาสตร์, การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน พ.ศ. 2544 กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ พ.ศ. 2544 เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร พ.ศ. 2544 เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข พ.ศ. 2545 เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ พ.ศ. 2545 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี พ.ศ. 2545 คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ พ.ศ. 2545 ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล พ.ศ. 2545 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร พ.ศ. 2545 เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สายชล เกตุษา พ.ศ. 2545 เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล พ.ศ. 2545 เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ พ.ศ. 2545 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.อำนวย ขนันไทย พ.ศ. 2545 คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ พ.ศ. 2545 วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร พ.ศ. 2545 ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ พ.ศ. 2545 มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.อรศิริ ปาณินท์ พ.ศ. 2545 สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ พ.ศ. 2545 เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ พ.ศ. 2546 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง พ.ศ. 2546 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล พ.ศ. 2546 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล พ.ศ. 2546 เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม พ.ศ. 2546 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พ.ศ. 2546 พันธุ์ศาสตร์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ พ.ศ. 2546 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ พ.ศ. 2546 วิศวกรรมเรื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ พ.ศ. 2546 พลังงานและวัสดุ, เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร พ.ศ. 2546 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว พ.ศ. 2546 เคมีเชิงฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา พ.ศ. 2546 วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน พ.ศ. 2546 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางพรพิไล เลิศวิชา พ.ศ. 2546 การศึกษาชุมชน นักวิจัยอิสระ
ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ พ.ศ. 2547 ต่อมไร้ท่อ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน พ.ศ. 2547 กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ พ.ศ. 2547 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล พ.ศ. 2547 อายุรศาสตร์, การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ พ.ศ. 2547 ระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย พ.ศ. 2547 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ พ.ศ. 2547 เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ พ.ศ. 2547 พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว พ.ศ. 2547 วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ พ.ศ. 2547 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม พ.ศ. 2547 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ พ.ศ. 2547 วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร พ.ศ. 2547 การบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ พ.ศ. 2547 วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ พ.ศ. 2548 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล พ.ศ. 2548 เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ พ.ศ. 2548 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร พ.ศ. 2548 อณูพันธุศาสตร์มนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ พ.ศ. 2548 ไรศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.สายชล เกตุษา พ.ศ. 2548 เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล พ.ศ. 2548 เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต พ.ศ. 2548 เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟฟี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.โนไนย ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2548 วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ พ.ศ. 2548 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร พ.ศ. 2548 ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ พ.ศ. 2549 วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ พ.ศ. 2549 ไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ พ.ศ. 2549 โลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม พ.ศ. 2549 พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ พ.ศ. 2549 วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ พ.ศ. 2549 มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ พ.ศ. 2549 นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว พ.ศ. 2549 เคมีเชิงฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ พ.ศ. 2550 ระบาดวิทยาคลินิกและการวิจัยเชิงสังเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.นพ.ธีระ ทองสง พ.ศ. 2550 เวชศาสตร์มารดาและทารก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พ.ศ. 2550 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ พ.ศ. 2550 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ พ.ศ. 2550 พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว พ.ศ. 2550 เคมีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ พ.ศ. 2550 เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว พ.ศ. 2550 วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ พ.ศ. 2550 วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล พ.ศ. 2550 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร พ.ศ. 2550 การสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ พ.ศ. 2550 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ พ.ศ. 2550 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ พ.ศ. 2550 ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์ พ.ศ. 2550 วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ชวน เพชรแก้ว พ.ศ. 2550 วรรณกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร พ.ศ. 2551 อณูพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา พ.ศ. 2551 อายุรศาสตร์ (โรคหัวใจและหลอดเลือด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร พ.ศ. 2551 ประสาทวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ พ.ศ. 2551 เคมีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล พ.ศ. 2551 เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล พ.ศ. 2551 คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2551 วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ พ.ศ. 2551 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด พ.ศ. 2551 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.มารค ตามไท พ.ศ. 2551 ปรัชญา มหาวิทยาลัยพายัพ
ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ พ.ศ. 2551 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ พ.ศ. 2551 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ พ.ศ. 2552 ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ พ.ศ. 2552 วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล พ.ศ. 2552 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร พ.ศ. 2552 พยาธิสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ พ.ศ. 2552 กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ พ.ศ. 2552 เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ พ.ศ. 2552 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ พ.ศ. 2552 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ พ.ศ. 2552 นิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ พ.ศ. 2552 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ภัสสร ลิมานนท์ พ.ศ. 2552 ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.วิโชค มุกดามณี พ.ศ. 2552 จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส พ.ศ. 2553 มนุษยพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ธีระ ทองสง พ.ศ. 2553 เวชศาสตร์มารดาและทารก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด พ.ศ. 2553 โปรตีโอมิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ พ.ศ. 2553 พันธุศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.สุภา หารหนองบัว พ.ศ. 2553 เคมีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ. ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ พ.ศ. 2553 เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ พ.ศ. 2553 วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล พ.ศ. 2553 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ. ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ พ.ศ. 2553 ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช พ.ศ. 2553 การวิจัยและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ พ.ศ. 2553 ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร. เวช ชูโชติ พ.ศ. 2554 ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง พ.ศ. 2554 จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม พ.ศ. 2554 วิทยาภูมิคุ้มกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.สุทธิวัฒน์ เบญจกุล พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ พ.ศ. 2554 เคมีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล พ.ศ. 2554 เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ พ.ศ. 2554 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ พ.ศ. 2554 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ พ.ศ. 2554 วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ. ดร.ศิราพร ณ ถลาง พ.ศ. 2554 คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.สุรพล นาถะพินธุ พ.ศ. 2554 โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ. ดร.วันชัย มาลีวงษ์ พ.ศ. 2555 ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญหา พ.ศ. 2555 ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.สายสมร ลำยอง พ.ศ. 2555 จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. ดร.อัญชลี ทัศนาขจร พ.ศ. 2555 ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร พ.ศ. 2555 พยาธิสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ พ.ศ. 2555 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ พ.ศ. 2555 กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ. ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ พ.ศ. 2555 ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ พ.ศ. 2555 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ. ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา พ.ศ. 2555 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น พ.ศ. 2556 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ พ.ศ. 2556 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ. ดร.บรรจบ ศรีภา พ.ศ. 2556 พยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด พ.ศ. 2556 โปรตีโอมิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ พ.ศ. 2556 พันธุศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช พ.ศ. 2556 วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข พ.ศ. 2556 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศ. ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ พ.ศ. 2556 ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ. ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ พ.ศ. 2556 ดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล พ.ศ. 2557 เคมีวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ พ.ศ. 2557 คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ พ.ศ. 2557 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.น.สพ.ดร.อลงกรณ์ อมรศิลป์ พ.ศ. 2557 สัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม พ.ศ. 2557 วิทยาภูมิคุ้มกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดรโสภิศ วงศ์คำ พ.ศ. 2557 ชีวเคมีทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล พ.ศ. 2557 ไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ พ.ศ. 2557 สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ พ.ศ. 2557 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร.สุเมธ ชวเดช พ.ศ. 2557 วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน พ.ศ. 2557 วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ. ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน พ.ศ. 2557 ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.วันชัย มาลีวงษ์ พ.ศ. 2558 ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา พ.ศ. 2558 ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.อัญชลี ทัศนาขจร พ.ศ. 2558 ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.สายสมร ลำยอง พ.ศ. 2558 จุลชีววิทยาทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. ดร.สนั่น จอกลอย พ.ศ. 2558 พืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ พ.ศ. 2558 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2558 วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ. ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ พ.ศ. 2558 มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม พ.ศ. 2558 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ. ดร. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย พ.ศ. 2558 จุลชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ พ.ศ. 2559 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวาณิชย์ พ.ศ. 2559 โรคระบบทางเดินอาหารและตับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.พรรัตน์ ดำรุง พ.ศ. 2559 ศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล พ.ศ. 2559 เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง พ.ศ. 2559 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ พ.ศ. 2559 ภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ พ.ศ. 2559 วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข พ.ศ. 2559 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช พ.ศ. 2559 วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร พ.ศ. 2559 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น พ.ศ. 2559 ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล พ.ศ. 2559 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ พ.ศ. 2559 กฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล พ.ศ. 2560 เคมีวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ พ.ศ. 2560 วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์ พ.ศ. 2560 สัตยแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ พ.ศ. 2560 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ พ.ศ. 2560 เคมีวัสดุ สถาบันวิทยสิริเมธี
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง พ.ศ. 2560 จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.พุนสุข ประเสริฐสรรพ์ พ.ศ. 2560 เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ พ.ศ. 2560 สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ พ.ศ. 2560 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร พ.ศ. 2560 ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน พ.ศ. 2560 วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช พ.ศ. 2560 โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.สุวิทย์ ธีรสาสวัต พ.ศ. 2560 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ นักวิจัยอิสระ
ศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ ภวสันต์ พ.ศ. 2561 ชีววิทยาช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ พ.ศ. 2561 เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย พ.ศ. 2561 พืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ พ.ศ. 2561 วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ พ.ศ. 2561 ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ พ.ศ. 2561 ไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย พ.ศ. 2561 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2561 วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต พ.ศ. 2561 เทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ พ.ศ. 2561 เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย พ.ศ. 2561 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ พ.ศ. 2561 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ พ.ศ. 2561 ปรัชญา นักวิจัยอิสระ
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง พ.ศ. 2562 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล พ.ศ. 2562 ฟิสิกส์อวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ พ.ศ. 2562 ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ พ.ศ. 2562 ชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ พ.ศ. 2562 ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ พ.ศ. 2562 เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ พ.ศ. 2562 ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล พ.ศ. 2562 นโยบายและระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ศ.สพญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข พ.ศ. 2562 ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ พ.ศ. 2562 วิทยาการสืบพันธุ์สุกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ พ.ศ. 2562 เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ พ.ศ. 2562 เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู พ.ศ. 2562 วิศวกรรมโครงสร้างและกลศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง พ.ศ. 2562 วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ พ.ศ. 2562 มานุษยวิทยาการแพทย์ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง พ.ศ. 2562 การท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

  • หนังสือเมธีวิจัยอาวุโส ๒๕๔๗-๒๕๔๘, สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย

ดูเพิ่ม[แก้]