สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดนครราชสีมา มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 8 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 8 คน คือ บุญทัน ดอกไธสง พิเชฐ พัฒนโชติ พรหมจารี รัตนเศรษฐ วีระพล วัชระประทีป ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ไสว พราหมณี ลำพอง พิลาสมบัติ และ อุบล เอื้อศรี

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 บุญทัน ดอกไธสง ลินดา เชิดชัย
2 พิเชฐ พัฒนโชติ พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
3 พรหมจารี รัตนเศรษฐ สมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
4 วีระพล วัชระประทีป ไพจิตร ปวะบุตร
5 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
6 ไสว พราหมณี ศิริพร ชาติปฏิมาพงษ์
7 ลำพอง พิลาสมบัติ บุญเลิศ ครุฑขุนทด
8 อุบล เอื้อศรี พลตำรวจตรี เถลิงศักดิ์ สุคนธมาน

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 สุเมธ ศรีพงษ์ พงษ์ศิริ กุสุมภ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]