วิบูลย์ สงวนพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ก่อนหน้าพระนาย สุวรรณรัฐ
ถัดไปกฤษฎา บุญราช
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ก่อนหน้าอนุชา โมกขะเวส
ถัดไปฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ผู้อำนวยการประวิตร วงษ์สุวรรณ
กรรมการศูนย์รักษาความสงบ
ดำรงตำแหน่ง
21 มกราคม พ.ศ. 2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 (69 ปี)
อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา,ไทย ไทย
เชื้อชาติไทย
คู่สมรสนางอัจฉรา สงวนพงศ์
บุพการี
 • แกล้ว สงวนพงศ์ (บิดา)
 • ชุบ สงวนพงศ์ (มารดา)
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิบูลย์ สงวนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ[1] อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และ อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติ[แก้]

วิบูลย์ สงวนพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[2] สมรสกับ นางอัจฉรา สงวนพงศ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

วิบูลย์ สงวนพงศ์ ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร ผู้บริหารระดับ 9 สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ ๒๕/๒๐๑๑ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การทำงาน[แก้]

วิบูลย์ สงวนพงศ์ รับราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งจ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเป็นนายอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ในปี พ.ศ. 2535 เป็นหัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสำนัก และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2541 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี 4 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดลพบุรี และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 10) ในปี พ.ศ. 2548 ที่จังหวัดอ่างทอง และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2550 จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปีถัดมา กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2555[3] เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เขาได้รับพระราชทานยศ นายกองเอก[4]

วิบูลย์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหลายตำแหน่ง อาทิ ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[5] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[6] กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[7] กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง[8] กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน[9] อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[10] อดีตประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น[11]อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557 เขาเป็นกรรมการในศูนย์รักษาความสงบ ตามคำสั่งที่ พิเศษ 1/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ โดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ เป็นบุคคลเดียวที่ได้ เป็นกรรมการในศูนย์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในเหตุการณ์การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553และวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2566
 2. "Thailand Tobacco Monopoly : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-27. สืบค้นเมื่อ 2012-10-10.
 3. "วิบูลย์ สงวนพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-19. สืบค้นเมื่อ 2012-10-10.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
 5. ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศแต่งตั้ง สก. กทม. จำนวน 30 ราย
 6. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 7. กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 8. กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 9. กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 10. กรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
 11. พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่5
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๑, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๓๗, ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๕๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๑๓, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔