โรงเรียนจิตรลดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจิตรลดา
Cdlogo1.gif

"รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chitralada School
อักษรย่อ CD
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 10 มกราคม พ.ศ. 2498
เพลง เพลงมาร์ชจิตรลดา
เว็บไซต์

โรงเรียนจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada School) เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน นักเรียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ามาเรียน จึงไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน[1]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้โรงเรียนจิตรลดาได้ดำเนินงานมาโดยตลอด ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์บริหาร โรงเรียนจึงได้รับสนองพระราโชบายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระราโชบายมาบริหารและดำเนินการ[2]

โรงเรียนจิตรลดาได้รับการยอมรับว่าเป็น "the most exclusive school in Thailand"[3].

ประวัติโรงเรียนจิตรลดา[4][แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาในระดับอนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 เนื่องด้วยขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ เจริญพระชนมายุพร้อมที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์คนแรกที่ถวาย ฯ การสอนเพียงคนเดียว คือ ดร.ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์) และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระสหายร่วมศึกษาอีก 7 คน นับเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนจิตรลดา 

จากนั้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุพอที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มชั้นอนุบาลขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และเพิ่มนักเรียนขึ้นอีก 4 คน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ต่อมาได้โปรดเกล้า ฯ ให้รับพระอาจารย์เพิ่มอีกคนหนึ่งคือ นางสาวอังกาบ ประนิช (ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนอนุบาล 2 ระดับ ระดับละ 8 คน

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นการถาวร จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนจิตรลดา" และได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2507 ได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2511 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยรับนักเรียนทั่วไป ตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนโดยมิได้เลือกชั้นวรรณะ ตามพระบรมราโชวาท “ให้โรงเรียนรับนักเรียนทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์

เจ้านายศิษย์จิตรลดา[5][แก้]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มทรงพระอักษรชั้นอนุบาล 1 ณ พระที่นั่งอุดร ณ วันที่ 10 มกราคม 2498

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2499

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เริ่มทรงพระอักษร ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2501

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เริ่มทรงพระอักษร ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2504

หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2504

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงพระอักษรระดับอนุบาล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2528

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงพระอักษรในระดับอนุบาล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2530

องค์บริหารและผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดาในปัจจุบัน[6][แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนจิตรลดา[แก้]

  • ข้อมูลในส่วนนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ จากคณะครูอาจารย์และผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนจิตรลดา จึงของดเว้นการใส่ชื่อ บุคคลที่อาจแอบอ้างว่าเป็นศิษย์เก่าจิตรลดา จนกว่าจะมีการตรวจสอบจากทะเบียนรุ่นของโรงเรียน และผู้ที่ระบุชื่อในส่วนนี้ทุกคน ควรต้องระบุได้ว่าจบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนจิตรลดาในปีการศึกษาใดอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ หากมีการใส่ชื่อบุคคลใดโดยพลการ และตรวจสอบไม่พบจริงในฐานข้อมูลของโรงเรียนจิตรลดา หรือไม่มีการยืนยันจากสมาคมนร.เก่าจิตรลดาว่าใช่ศิษย์เก่า รายนามนั้นๆจะได้รับการติดต่อเข้าไปยังหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่บุคคลนั้นสังกัด โดยจะต้องให้มีการแสดงนามที่ระบุไว้ตรงกับทะเบียนของโรงเรียนจิตรลดา ระบุเลขประจำตนและรุ่นได้อย่างถูกต้อง และอ้างอิงที่มาที่ตรวจสอบได้ อนึ่ง การจัดสร้างข้อมูลในส่วนนี้ จะต้องผ่าน "มาตรฐานในการคัดเลือก" และมี "ความสมบูรณ์" ในแง่ของข้อเท็จจริง ผู้แจ้งแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ ได้พบปัญหาการใส่ชื่อบุคคลแปลกปลอมที่มิได้มีหลักฐานใดๆ ว่าจบการศึกษาสูงสุดหรือได้รับเข็มทองลงยาของโรงเรียนจิตรลดา จึงได้ขออนุญาตแล้ว จากที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา จนกว่าจะมีการคัดกรองข้อมูลตามบรรทัดฐานสากลของสถานศึกษาอันเป็นแหล่งผลิตบุคลากร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง และจะนำเหตุการณ์ที่มีผู้ปลอมปนชื่อเข้ามา แจ้งไปยังกองงานในพระองค์ เพื่อองค์บริหารทรงรับทราบต่อไป

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]