กรมราชทัณฑ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมราชทัณฑ์
Lanchakon - 023.jpg
ตราพระยมขี่สิงห์
ที่ทำการ
222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 11,301.4753 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร วิทยา สุริยะวงศ์[2], อธิบดี
นิมิต ทัพวนานต์, รองอธิบดี
วสันต์ สิงคเสลิต, รองอธิบดี
ปฏิคม วงษ์สุวรรณ, รองอธิบดี
เรืองศักดิ์ สุวารี, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงยุติธรรม
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.correct.go.th

กรมราชทัณฑ์ (อังกฤษ: Department of Corrections) เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ดูแลเรือนจำและนักโทษ จากคดีต่างๆ

ประวัติกรมราชทัณฑ์[แก้]

การราชทัณฑ์ของไทย ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง กับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการเรือนจำได้ สังกัดอยู่ตามส่วนราชการต่างๆ สอดคล้องกับการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือ แบ่งเป็นเรือนจำในกรุงเทพ ฯ และเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจำในกรุงเทพฯ มี 2 ประเภท คือ “คุก” เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อยู่ในสังกัดกระทรวงนครบาล ส่วน “ตะราง” ใช้เป็นที่คุมขัง ผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือน หรือนักโทษที่มิใช่โจรผู้ร้าย สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการนั้น ๆ ส่วนการเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขัง ผู้ต้องโทษ เรียกว่า “ตะราง” การคุมขังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการเมือง หรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขัง แล้วแต่กรณีโทษ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่ โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้น เรียกว่า “กองมหันตโทษ” และ ให้สร้างตะรางใหม่ เรียกว่า “กองลหุโทษ” ซึ่งในสมัยนั้น รวมเรียกว่า “ กรมนักโทษ ” สังกัดกระทรวงนครบาล และใน ปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) ได้มี พระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตรา “พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ” ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรือนจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยยิ่งขึ้น จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา “พระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์”[3] โดยมี พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา (ขำ ณ ป้อมเพชร์) เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก

ในปี พ.ศ. 2468 ได้เกิดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ งบประมาณ รายได้รายจ่ายไม่ได้คุณภาพกับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็นแผนกหนึ่ง (แผนกราชทัณฑ์) สังกัดกระทรวงมหาดไทย[4]

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การราชทัณฑ์ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มีหน้าที่เกี่ยวด้วยการเรือนจำ การกักกัน ผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายการฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน และในส่วนภูมิภาคได้มีการกำหนดเป็น เรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ จึงได้โอนย้าย กรมราชทัณฑ์กลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม[5]

อำนาจและหน้าที่[แก้]

 1. ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลัก ทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ขององค์การสหประชาชาติ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักทัณฑวิทยา
 • สำนักทัณฑปฏิบัติ
 • สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
 • สำนักผู้ตรวจราชการกรม
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองประชาสัมพันธ์
 • กองนิติการ
 • กองบริการทางการแพทย์
 • กองแผนงาน
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
 • ศูนย์ประสานงานด้านยาเสพติด
 • ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 • สำนักราชทัณฑ์พิเศษ
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร


เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานที่กักขัง[แก้]

กรมราชทัณฑ์ มีเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานที่กักขังในสังกัด จำนวน 188 แห่ง เพื่อรองรับผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 211,406 คน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553)[6]

 • เรือนจำกลาง 32 แห่ง
 • เรือนจำพิเศษ 28 แห่ง
 • เรือนจำจังหวัด 49 แห่ง
 • เรือนจำอำเภอ 27 แห่ง
 • เรือนจำชั่วคราว 28 แห่ง
 • ทัณฑสถาน 23 แห่ง
 • สถานกักขัง 1 แห่ง (สถานกักขังกลางลำปาง)

ระเบียบของกรมราชทัณฑ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

สังฆทานหนุน บุญ 2 ต่อ[แก้]