สภาสถาปนิกไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สภาสถาปนิก)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สภาสถาปนิก (แก้ความกำกวม)
ตราสัญลักษณ์สภาสถาปนิก

ในประเทศไทย, สภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand หรือชื่อเดิม Council Of Architects) คือองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 เพื่อใช้แทนกฎหมายควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมฉบับเดิม (พ.ศ. 2508) ที่รู้จักในชื่อ "ก.ส." พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ปัจจุบันประกอบด้วยสาขาสถาปัตยกรรม 4 สาขาได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง และสถาปัตยกรรมภายใน/มัณฑนศิลป์ พระราชบัญญัติได้เปิดช่องให้มีสาขาอื่นๆ ที่นับอยู่ในกลุ่มสถาปัตยกรรมเพิ่มได้อีก

สภาสถาปนิกประกอบด้วยสมาชิกที่มีปริญญาหรือประกาศนียบัตรตรงตามสาขาที่สภาสถาปนิกรับรอง แต่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม สภาสถาปนิกมีกรรมการจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาฯ จำนวน 15 คน (จาก 4 สาขาวิชาชีพ) โดยแบ่งเป็นจากสายวิชาชีพ (10 คน), สายการศึกษา (5 คน) และที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งอีก 5 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 20 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เป็นผู้บริหารแทนสมาชิก สภาสถาปนิกมีอำนาจหน้าที่ในการออก ต่ออายุ พักและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของทุกสาขาที่ประกาศ รวมทั้งการทำหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ถือใบอนุญาต ผู้มีสิทธิ์ขอสอบรับใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก

นายกสภาสถาปนิก[แก้]

จากการคัดเลือกในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 นั้น ปัจจุบันมีนายกสภาสถาปนิกในส่วนนี้ทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้ นายปรีดิ์ บุรณศิริ (พ.ศ. 2543-2546), นายมติ ตั้งพานิช (พ.ศ. 2547-2550), พลเรือโทฐนิธ กิตติอำพน (พ.ศ. 2550-2553) รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน (พ.ศ. 2553-2556) ผศ.เจตกำจร พรหมโยธี (พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560) และ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน (พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน)[1]

คณะกรรมการสภาสถาปนิก[แก้]

คณะกรรมการสภาสถาปนิก มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. บริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
 2. สอดส่องดูแลการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก
 3. ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการใด ๆ ตามที่กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก หรือตามที่ที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมอบหมาย
 4. กำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก
 5. วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งอุทธรณ์คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก หรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาสถาปนิกตามกฎหมายอื่น

กรรมการฯ ตามมติ ครม.[แก้]

กรรมการสภาปนิก ในส่วนที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 คน อาศัยความตามมาตรา 24(3) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 นั้น ซึ่งจะแสดงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีกรรมการสภาสถาปนิกในส่วนนี้ทั้งสิ้น 5 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2543-2546)[2] ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2547-2550)[3] ชุดที่ 3 (พ.ศ. 2550-2553)[4] ชุดที่ 4 (พ.ศ. 2553-2556)[5] ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2558-2561)[6] ชุดที่ 6 (พ.ศ. 2561-2563)[7]
 • คุณหญิง จรัสศรี ทีปิรัช
 • รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
 • หม่อมหลวง ตรีทศยุทธ เทวกุล
 • หม่อมหลวง ปาณสาร หัสดินทร
 • นาย วีระ ถนอมศักดิ์
 • นาย สง่า โภคบุตร
 • นาย มติ ตั้งพานิช
 • นาย สรศักดิ์ ธรรมัครกุล
 • ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
 • ผศ. สุรชัย ชลประเสริฐ
 • นางดวงขวัญ จารุดุล
 • นายสุวิทย์ ดิษยวงศ์
 • ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร
 • นางสินีนาฏ โสดสถิตย์
 • รศ.อริยา อรุณินท์ (2550-2551)[8]
 • ผศ. สุรชัย ชลประเสริฐ (ตั้งแต่ 28 ต.ค. 2551)[9][8]
 • นางดวงขวัญ จารุดุล
 • หม่อมหลวงภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข
 • นายบัณฑิต จุลาสัย
 • นายวิศิษฏ์ ภาณุสิทธิกร
 • นายสมชาย วัฒนะวีระชัย
 • นาง ดวงขวัญ จารุดุล
 • นาย สมชาย วัฒนะวีระชัย
 • นาย สุนัย อภิรักษ์ธาธาร
 • นาย สมชัย ศรีวิบูลย์
 • ศาสตราจารย์ สุนทร บุญญาธิการ
 • นาย ทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
 • นาง ดวงขวัญ จารุดุล
 • นาย สิงห์ชัย ทุ่งทอง
 • นาย สมชาย วัฒนะวีระชัย
 • นาย ธนภัทร เลาหจรัสแสง

กรรมการฯ จากการเลือกตั้ง[แก้]

กรรมการสภาปนิก ในส่วนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสามัญ ของสภาฯ จำนวน 15 คน อาศัยความตามมาตรา 24(1)ไม่ได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แยกตามสาขา 10 คน, อาศัยความตามมาตรา 24(2) เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แยกตามสาขา 5 คน แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 นั้น ปัจจุบันมีกรรมการสภาสถาปนิกในส่วนนี้ทั้งสิ้น 5 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2543-2546) ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2547-2550) ชุดที่ 3 (พ.ศ. 2550-2553) [10] ชุดที่ 4 (พ.ศ. 2553-2556)[11] ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2558-2561)[12]
 • นาย ปรีดิ์ บุรณศิริ
 • นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์
 • นางเมธินี สุวรรณะบุณย์
 • ดร.อุทิศ ขาวเธียร
 • ดร. อภิชาติ วงศ์แก้ว
 • นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร
 • นายนิธิ สถาปิตานนท์
 • ว่าที่ร้อยตรี บรรจง สนธิทิม
 • หม่อมหลวง ภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข
 • นายพงศ์พันธ์ พิศาลสารกิจ
 • ร้อยเอก มล.ประทีป มาลากุล
 • ศ.ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ
 • รศ.ดร.วีระ สัจกุล
 • ศ.ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
 • ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
 • นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส
 • นายปัญญโชติ สอนคม
 • นางเมธินี สุวรรณะบุณย์
 • ผศ.เจตกำจร พรหมโยธี[13]
 • นายบุญเรือง จันทรประภาพ
 • นายองอาจ รัชเวทย์
 • นายสุเทพ ลิ้มพุทธอักษร
 • นายนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม
 • นายวีระ ถนอมศักดิ์
 • นายวิศิษฏ์ ภาณุสิทธิกร
 • ผศ.น.ท.ไตรวัฒน์ วิรยศิริ
 • ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
 • รศ.กุลธร เลื่อนฉวี
 • รศ.อรรถพร เพชรานนท์
 • ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
 • พลเรือโท ฐนิธ กิตติอำพน
 • นายสัจจา พุกสุขสกุล
 • นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
 • นายชาญณรงค์ แก่นทอง
 • นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส
 • นายวีระ ถนอมศักดิ์
 • นายฤๅชา รัชชนันท์
 • นายวีระวุฒิ โอตระกูล
 • นายองอาจ รัชเวทย์
 • นายดวงฤทธิ์ บุนนาค
 • ศ.ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
 • ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
 • รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน
 • รศ.กุลธร เลื่อนฉวี
 • อ. วิรัตน์ รัตตากร
 • นายดวงฤทธิ์ บุนนาค
 • ผศ.เจตกำจร พรหมโยธี
 • นายสุทธิพงษ์ ลิมปิษเฐียร
 • นายชาญณรงค์ แก่นทอง
 • นายศักดิ์ชัย ยวงตระกูล
 • นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
 • นายนภดล เอนกชัย
 • นายคธาทิพย์ เอี่นมกมลา
 • นายศุภกิจ มูลประมุข
 • นายทวีศักดิ์ ยงวณิชชา
 • รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน
 • รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล
 • อ. วิรัตน์ รัตตากร
 • ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
 • นายสมบูรณ์ เวสน์
 • นายประภากร วทานยกุล
 • ผศ.เจตกำจร พรหมโยธี
 • นายสุทธิพงษ์ ลิมปิษเฐียร
 • นางสาวกันทิมา ชลายนเดชะ
 • นายวีระ ถนอมศักดิ์
 • พล.อ.ต.ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
 • นายทวีศักดิ์ ยงวณิชชา
 • นายธนภัทร เลาหจรัสแสง
 • นายเชาวลิต ศิรินิรันดร์
 • นายวิศิษฐ์ ภาณุสิทธิกร
 • นายวิมลสิทธิ์ หรยางกูร
 • นายประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
 • ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
 • นางจันทนี เพชรานนท์
 • นายบัณฑิต จุลาสัย

สภาสถาปนิก มีการบริหารงานภายในองค์กร โดยมีหัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก หัวหน้าสำนักงานคนปัจจุบัน ชื่อ นางสาวนิธินันท์ บัวขาว สภาสถาปนิกเป็นหนึ่งในสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ร่วมกับ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/299/T_0034.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 79ง. ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2543
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 28ง. ลงวันที่ 6 เมษายน 2547
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 38ง. ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550
 5. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ พิเศษ 101ง. ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 หน้า 10
 6. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ พิเศษ 23ง. ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 หน้า 3
 7. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ พิเศษ 142ง. ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 14
 8. 8.0 8.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
 9. การประชุมคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2551 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิกแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 10. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จากเว็บไซต์สภาสถาปนิก เปิดดู 15 เมษายน 2550
 11. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2553
 12. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก 13 ม.ค. 2558
 13. http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=committee&comm_id=484

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]