สภาสถาปนิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand ) เป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543[1] มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม[2] ได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย 5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

สภาสถาปนิกมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลรับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความชำนาญ เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรองหลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความชำนาญ เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิก มีการบริหารงานภายในองค์กร โดยมีหัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก หัวหน้าสำนักงานคนปัจจุบัน ชื่อ นางสาวนิธินันท์ บัวขาว สภาสถาปนิกเป็นหนึ่งในสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ร่วมกับ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด[3]

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประกอบด้วย 4 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

ผลงานของสภาสถาปนิก เช่น ผลักดันให้มีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมของสถาปนิกภายในประเทศให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่คือประมาณ 1-3% มีส่วนร่วมในการผลักดันแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดผังเมืองที่ว่าด้วยการจัดโซนนิง หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกำหนดประเภทบ้านจัดสรร รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคารที่ยังมีช่องโหว่อีกมากมาย[4]

นายกสภาสถาปนิก[แก้]

ทำเนียบนายกสภาสถาปนิก

  • นายปรีดิ์ บุรณศิริ ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2543-2546
  • นายมติ ตั้งพานิช ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2547-2550
  • พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2550-2553
  • รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2553-2558
  • นายเจตกำจร พรหมโยธี ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2558-2561
  • พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561-2564 ( แต่เนื่องด้วยวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิก วุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 250 คน ซึ่ง พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงขอลาออกจากการเป็นนายกสภาสถาปนิกและคณะกรรมการสภาสถาปนิกได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติเลือกพลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ เป็นนายกสภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2561-2564

อ้างอิง[แก้]

  1. "สภาสถาปนิก". สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.
  2. "สภาสถาปนิก เดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก'19 (ACT FORUM'19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน". ออโต้ พรีวิว. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.
  3. "สภาวิชาชีพโวยกฎหมายใหม่ 'ห้ามรับรองหลักสูตร'". เวิร์กพอยต์. 4 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.
  4. ""สภาสถาปนิก ความมุ่งหมายของ "หัวหมู่ทะลวงฟัน"". ผู้จัดการ. พฤษภาคม 2537. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]