โสรีช์ โพธิแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รองศาสตราจารย์ โสรีช์ โพธิแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้รับทุนฟุลไบรท์ ไปศึกษาทางด้านสาขา Ed.D. in Counselor Education ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษา[แก้]

รองศาสตราจารย์ โสรีช์ โพธิแก้ว หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว มีประวัติการศึกษาดังนี้

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรปริญญาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Counselor Education จาก Northern Illinois University โดยทุน Fulbright
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์[แก้]

 • คณะกรรมการบริหาร คณะจิตวิทยา ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
 • นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551
 • พัฒนาบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยประยุกต์หลักพุทธศาสนามาใช้ในงานจิตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน[แก้]

 • President ของ Asean Regional Union of Psychological Societies ซึ่งประกอบด้วยสมาคมนักจิตวิทยาของ 10 ประเทศอาเซียน(ปี 2010-2013)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพช
 • ปัจจุบันทำหน้าที่สอน วิจัย เผยแพร่ และบริการงานด้านจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาแนวพุทธ
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันรากแก้ว – สถาบันจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

อ้างอิง[แก้]