คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษFaculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
ที่อยู่ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
คณบดีศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
วารสารวารสารนิเทศศาสตร์
(J. of Communication Arts)
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์แตรสังข์
เว็บไซต์www.commarts.chula.ac.th
ตึกคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาการหนังสือพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับอนุปริญญา สังกัดในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการโอนการศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำการสอนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการสอนในสาขานิเทศศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมา[1]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์อีกครั้งในแผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ สังกัดอยู่กับคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ หลักจากนั้น ในปี พ.ศ. 2509 ได้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "แผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์" ซึ่งเป็นแผนกอิสระ มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสีน้ำเงิน (Royal Blue) เป็นสีประจำแผนกอิสระฯ และมีสัญลักษณ์เป็นแตรสังข์ ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะนิเทศศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2517 นับเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ เป็นคณบดีคนแรก

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนนพญาไท (ตรงข้ามกับคณะวิทยาศาสตร์) ในพื้นที่บริเวณเดียวกับคณะนิติศาสตร์ โดยมีอาคารทำการของคณะฯ 3 อาคาร คือ อาคารนิเทศศาสตร์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์ 2 และอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางการสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย และอาคารพินิตประชานาถซึ่งเป็นอาคารเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

 • ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
 • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
 • ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
 • ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
 • ภาควิชาวารสารสนเทศ

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวารสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาการโฆษณา
 • สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง
 • สาขาวิชาวาทวิทยา
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 • กลุ่มวิชาวารสารและสารสนเทศ
 • กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
 • กลุ่มวิชาการสื่อสารผ่านสื่อและวาทนิเทศ
 • กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี
 • กลุ่มวิชาผลิตข่าวและสารคดี
 • กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อบันเทิง

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เพลงประจำคณะ[แก้]

เพลงนี้ครูแก้ว อัจฉริยะกุลและครูเอื้อ สุนทรสนานร่วมกันประพันธ์ให้นิสิตสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเพลงประจำคณะ ตลอดจนประจำนักสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปด้วย สองครูเพลงผู้เลื่องชื่อท่านนี้มิได้ประพันธ์เพลงร่วมกันตามลำพังมาเป็นระยะเวลานาน เพลงนี้จึงนับว่าเป็นผลงานการประพันธ์เพลงร่วมกันครั้งสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2509

ละครเวที[แก้]

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมละครเวทีขึ้นเป็นประจำ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่นิสิตในคณะได้ใช้โอกาสในการร่วมมือกันทำละคร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ในคณะ โดยมีรายชื่อละครเวที ดังต่อไปนี้


คณะผู้บริหาร[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร. ธนสิน ชุตินธรานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ
หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์
หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ขำวิจิตร์
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท อัครจันทโชติ
กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร. ปอรรัชม์ ยอดเณร
กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
ผู้ช่วยเลขานุการ นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์


บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]