เพ็ชรา เตชะกัมพุช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพ็ชรา เตชะกัมพุช

เกิด16 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (90 ปี)
คู่สมรสสิทธิ์ เตชะกัมพุช

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช (เกิด 16 สิงหาคม พ.ศ. 2476) เป็นทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์,ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ,อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประธานกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2542 ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รางวัลเหรียญทอง มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์และปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 วาระ

การทำงาน[แก้]

ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นผู้ริเริ่มวิทยาการ "ครอบฟันพอร์ซเลน" ขึ้นที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแห่งแรกในประเทศไทยจนเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน[ต้องการอ้างอิง]ป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีโครงการวิจัยครบวงจรในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้มีหน่วยงานเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ หน่วยวิจัยทันตวัสดุ และหน่วยวิจัยอิมมูโนเพื่อรับรองงานบัณฑิตศึกษา จัดตั้งศูนย์ทันตสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะทันตยแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับคณะทันตแพทยศาสตร์อื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการการบริหารโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาทันตแพทย์ของทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการที่มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานทางวิชาการ ริเริ่มและดำเนินการขอพระราชทานทุน "อานันทมหิดล" ให้แก่วิชาชีพทันตแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านวิชาการและวิจัยร่วมกันในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และความเป็นเลิศด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สืบทอดโครงการทันตกรรมพระราชทานในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร กระทั่งโครงการทันตกรรมพระราชทานได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก[ต้องการอ้างอิง] และเกิดผลสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาชุดเก้าอี้ทำฟันที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ยังริเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการให้มีการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคารสมเด็จย่า 93"

เกียรติคุณ[แก้]

  • บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2542
  • ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒๔๑, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๘๙๕, ๗ มีนาคม ๒๕๑๐