จรัส สุวรรณมาลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา (เกิด 21 กันยายน พ.ศ. 2496) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชาวไทย เป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 เป็นศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

จรัส สุวรรณมาลา สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2523) เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกPh.D. Political Science (Public Finance Administration), Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, USA. (2534) [1]

ประสบการณ์[แก้]

 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2558-ปัจจุบัน)
 • กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาพัฒนาการเมือง (2551-ปัจจุบัน)
 • กรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (2550-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (2550-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการศึกษาและติดตามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2550-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการด้านสนับสนุนทรัพยากรการอุดมศึกษา (2550-ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) (2550)
 • ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คณะที่ปรึกษาฝ่ายการเสริมสร้างสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคม (2550)
 • ประธานอนุกรรมาธิการประมวลความคิดเห็นประชาชนสู่รัฐธรรมนูญ กรอบที่ 1 สิทธิเสรีภาพของประชาชน (2550)
 • กรรมการกำกับการศึกษาโครงการ An Analysis of the Decentralized Budget for Social Service at the Tambon Administrative Organization (TAO) Level (2549-ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (2543-2544)
 • กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2542-ปัจจุบัน)
 • ผู้บรรยายวิชาการบริหารงานคลังสาธารณะ และกระบวนการงบประมาณของรัฐ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526-29) และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529-ปัจจุบัน)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการคลัง ธนาคารโลก
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสตูลและสุพรรณบุรี (2520-2526) [2]

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ[แก้]

 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนศรีวิสารวาจา (2517-19)
 • Northern Illinois University, Mariyanof Award (2532)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) รางวัลการเผยแพร่ผลงายวิจัย (เพื่อการใช้ประโยชน์) ดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2548
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2548) ผลงานวิจัยดีเด่น สวก. ประจำปี 2548

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติย่อของศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จากเว็บไซต์ ryt9.com สืบค้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 2. ประสบการณ์การทำงานของศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบค้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๖, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-07-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๕๓, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖