วรชาติ สิรวราภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์

ศาสตราจารย์ วรชาติ สิรวราภรณ์ เกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2498 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยทางด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาของเชื้อมาลาเรีย โดยศึกษากลไกการเกิดโรค กลไกการทำงานของยาต้านมาลาเรีย และกลไกการดื้อยาในระดับยีน เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) ของประเทศไทย โดยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (Center for Bioinformatics and Applied Genomics - CBAG) ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ ประจำภูมิภาคเอเซีย ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ศ.ดร. วรชาติ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีววิทยาโมเลกุล จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานชมรมวิจัยโปรตีนแห่งประเทศไทย สมรสกับนางรัชฎา สิรวราภรณ์ มีบุตร 1 คน


ประวัติการศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]


ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่างๆ

 • พ.ศ. 2538–2542 - กรรมการบริหาร Pathogenic Steering Committee, TDR องค์การอนามัยโลก
 • พ.ศ. 2543–2548 - กรรมการบริหาร Pathogenesis and Applied Genomics Steering Committee, TDR องค์การอนามัยโลก
 • พ.ศ. 2544–2546 - คณะทำงานด้านการริเริ่มโครงการชีวสารสนเทศศาสตร์ TDR องค์การอนามัยโลก
 • พ.ศ. 2544–2547 - ที่ปรึกษากองบรรณาธิการวารสาร Molecular Microbiology สำนักพิมพ์ Blackwell Science, USA
 • พ.ศ. 2544–ปัจจุบัน - สมาชิกประเภท Elected members ของ Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN)
 • พ.ศ. 2544–ปัจจุบัน - คณะบรรณาธิการวารสาร Trends in Parasitology, Elsevier Science, London, UK
 • พ.ศ. 2545–ปัจจุบัน - ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเซียโครงการ South-South Initiative ของ TDR องค์การอนามัยโลก
 • พ.ศ. 2546–ปัจจุบัน - คณะบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2547 - ประธานฝ่ายวิชาการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 17thFAOBMB symposium/2nd IUBMB special meeting/7thA-IMBN conference
 • พ.ศ. 2548–ปัจจุบัน - รองบรรณาธิการวารสาร ScienceAsia ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2549–ปัจจุบัน - รองประธานชมรมวิจัยโปรตีนแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน - คณะบรรณาธิการวารสาร Molecular Biochemical Parasitology, Elsevier, Amsterdam, The Netherland

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

รางวัลภายในประเทศ[แก้]

 • พ.ศ. 2534 - รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีววิทยาโมเลกุล จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2537-2540 - เมธีวิจัย สกว. รุ่นที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • พ.ศ. 2539–2544 - รางวัลพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2540 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง "ยีนสังเคราะห์ไดไฮโดรโฟเลต รีดักเทส เพื่อการศึกษากลไกการดื้อยาแอนตี้โฟเลต ในเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม"
 • พ.ศ. 2541 - รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2547 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลจากต่างประเทศ[แก้]

ผลงานด้านการวิจัย[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวนกว่า 50 เรื่อง เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับชีวเคมีและอณูชีววิทยาของเชื้อมาลาเรีย วัณโรค และโรคเรื้อน มีบทความงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ จำนวน 8 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะสื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 เรื่อง เกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางอณูชีววิทยา วิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering) การวิเคราะห์ข้อมูลโปรตีนผ่านทางคอมพิวเตอร์ และการหาลำดับเบสในดีเอ็นเอ (DNA sequencing) เป็นต้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]