สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอิสระสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2517 มีชื่อเรียกว่า CUSRI (Chulalongkorn University Social Research Institute) เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนา โดยเน้นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นพื้นฐาน ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.จั๊คส์ อัมโยต์ เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรก (พ.ศ. 2514-2517) สถาบันวิจัยสังคม บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารสถาบัน นำโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ เน้นการทำงานในลักษณะของการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ในลักษณะของเครือข่ายทางวิชาการ และงานพัฒนาในระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ อีกทั้งให้บริการฐานข้อมูลทางด้านสังคมแก่ผู้สนใจ ตั้งแต่ก่อตั้งมีผู้อำนวยการดังรายนามต่อไปนี้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
ดร.จั๊ค อัมโยต์ 2514-2517
ศ.ดร.พัทยา สายหู 2517-2521
รศ.ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ 2521-2529
ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ 2529-2536 (วาระที่ 1)
ศ.ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 2536-2540
ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ 2540-2545 (วาระที่ 2)
รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ 2546-2550
รศ.สุริชัย หวันแก้ว 2550-2552
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 2552-2555
รศ.ภก.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์ 2555-2559
รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 2569-2563
รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย 2563-ปัจจุบัน
  • ตำแหน่งวิชาการในขณะที่ได้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ปัจจุบันสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยนโยบาย ประกอบด้วยกลุ่มวิจัยย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มวิจัยความมั่นคงของมนุษย์กับการพัฒนา
  • กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม
  • กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

อ้างอิง[แก้]