สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอิสระสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2517 มีชื่อเรียกว่า CUSRI (Chulalongkorn University Social Research Institute) เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนา โดยเน้นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นพื้นฐาน ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

ดร.จั๊คส์ อัมโยต์ เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรก (พ.ศ. 2514-2517) สถาบันวิจัยสังคม บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารสถาบัน นำโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ เน้นการทำงานในลักษณะของการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ในลักษณะของเครือข่ายทางวิชาการ และงานพัฒนาในระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ อีกทั้งให้บริการฐานข้อมูลทางด้านสังคมแก่ผู้สนใจ ตั้งแต่ก่อตั้งมีผู้อำนวยการทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ ดร.จั๊ค อัมโยต์ (2514-2517), ศ.ดร.พัทยา สายหู (2517-2521), รศ.ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ (2521-2529), ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ (2529-2536, 2540-2545), ศ.ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2536-2540), รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ (2546-2550), รศ.สุริชัย หวันแก้ว (2550-2552) ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (2552-2555) และผู้อำนวยการสถาบันคนปัจจุบัน คือ รศ.ภก.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์ (2555- ปัจจุบัน)

สถาบันวิจัยสังคมมุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยนโยบาย ประกอบด้วยหน่วยวิจัยย่อย (Research Unit) 5 หน่วยคือ

  • หน่วยวิจัยชุมชนเมือง/ชนบท
  • หน่วยศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใช้สารเสพติด
  • หน่วยศึกษาแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม
  • หน่วยสตรีและเด็ก
  • หน่วยติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคม

อ้างอิง[แก้]