คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Economics,
Thammasat University
Emblem of Thammasat University.svg
สถาปนา14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (73 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ที่อยู่
วารสารวารสารเศรษฐศาสตร์
สี     สีเขียว
มาสคอต
ฟันเฟืองและรวงข้าว
เว็บไซต์www.econ.tu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยภายหลังที่ได้ยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตร์บัณฑิต และนับเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นคณะเศรษฐศาสตร์คณะแรกที่มีการเริ่มใช้หลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา ปัจจุบันมีการผลิตนักวิชาและนักเศรษฐศาสตร์ไปพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือง

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2477 เมื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ระยะแรกเปิดสอนระดับปริญญาตรีเพียงสาขาเดียวคือ สาขานิติศาสตร์ ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ธ.บ. โดยในภาคที่ 5 และ 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต มีวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ 2 วิชา คือ "เศรษฐศาสตร์" และ "ลัทธิเศรษฐกิจ" ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นท่านแรก และศาสตราจารย์ฮัจ เจสสัน เป็นผู้สอนวิชาลัทธิเศรษฐกิจ[1]

ทั้งนี้การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะแรก เป็นการสอนตามแนวฝรั่งเศสแบบเก่า อาศัยผู้สอนที่จบการศึกษาด้านกฎหมายจากฝรั่งเศส ยังไม่มีผู้สอนที่จบเศรษฐศาสตร์โดยตรง

ต่อมาเปิดมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาโทและเอก โดยมีศาสตราจารย์แอล ดูปลาตร์ ซึ่งมีตำแหน่งคณบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้สอนวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตร์บัณฑิต และเปลี่ยนโครงสร้างเป็นคณะต่างๆ โดยได้ประกาศจัดตั้งคณะ 4 คณะ ได้แก่คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 จึงถือเป็นการกำเนิดขึ้นของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนับเป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นคณบดีคนแรก

พ.ศ. 2507 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ารับตำแหน่งคณบดี โดยมีภารกิจสำคัญคือ การสร้างบุคลากร ได้ขอเพิ่มอัตราตำแหน่งอาจารย์ ติดต่อหาทุนเรียนต่อต่างประเทศให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ที่รับเข้า หาอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยปูพื้นความรู้ของอาจารย์ที่จะส่งไปเรียนต่อ และช่วยวางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ ทำให้คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจำเพิ่มขึ้นจาก 6 คน เป็น 59 คน ในเวลาเพียง 6 ปี[2]

พ.ศ. 2508 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาคค่ำ

พ.ศ. 2509 มีการประกาศใช้หลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ที่ได้มาตรฐานหลักสูตรแรกของไทย ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์[3]

พ.ศ. 2512 ได้เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในไทย การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษและเรียนเต็มเวลา

พ.ศ. 2536 เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรและหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณภาพของบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของทั้งในและนานาประเทศ ซึ่งย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรในคณะเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการที่บัณฑิตของคณะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารประเทศในระดับนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับในองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.) (Bachelor of Economics: B.Econ.) หลักสูตร 4 ปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (ศบ.ภาคภาษาอังกฤษ) (Bachelor of Economics, English Programme: B.Econ., English Programme) หลักสูตร 4 ปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปริญญาโท[แก้]

 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศม.) (Master of Economics: M.Econ.) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (ศม.ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Economics, English Programme: M.Econ., English Programme) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) (Master of Business Economics,: M.Econ., Business Economics) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติเศรษฐศาสตร์ (ศศ.ม.นิติเศรษฐศาสตร์)(Master of Arts,: M.A., International Trade Laws and Economics) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเป็นโครงการร่วมกับคณะนิติศาสตร์

ปริญญาเอก[แก้]

 • ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หรือ Philosophy of Economics Programme [Ph.D., Economics] ภาคภาษาอังกฤษ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดีและรักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[4]

รายชื่อ ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค รักษาการในตำแหน่งคณบดี 14 มิ.ย. 2492 - XX ต.ค. 2492
ศาสตราจารย์ ขุนประเสริฐศุภมาตรา คณบดี XX ต.ค. 2492 - XX ก.ค. 2499
ศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ คณบดี XX ก.ค. 2499 - XX ก.ย. 2507
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณบดี XX ก.ย. 2507 - 20 ส.ค. 2514
ดร.วิญญู วิจิตรวาทการ รักษาการแทนคณบดี 21 ส.ค. 2514 - 18 พ.ย. 2516
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รักษาการในตำแหน่งคณบดี 19 พ.ย. 2516 - 18 ม.ค. 2517
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี คณบดี 19 ม.ค. 2517 - 17 พ.ย. 2517
ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รักษาการในตำแหน่งคณบดี 18 พ.ย. 2517 - 14 ม.ค. 2518
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์ คณบดี 15 ม.ค. 2518 - 14 ก.ค. 2520
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ คณบดี 15 ก.ค. 2520 - 27 ก.พ. 2521
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์ รักษาการในตำแหน่งคณบดี 28 ก.พ. 2521 - 14 เม.ย. 2521
ดร.โฆษะ อารียา คณบดี 15 เม.ย. 2521 - 4 เม.ย. 2523
ดร.โฆษะ อารียา รักษาการในตำแหน่งคณบดี 5 เม.ย. 2523 - 5 พ.ค. 2523
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว คณบดี 6 พ.ค. 2523 - 5 พ.ค. 2525
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว รักษาการในตำแหน่งคณบดี 6 พ.ค. 2525 - 26 พ.ค. 2525
ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม คณบดี 27 พ.ค. 2525 - 31 พ.ค. 2527
อาจารย์ ศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข คณบดี 1 มิ.ย. 2527 - 19 ก.ค. 2529
รองศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณบดี 20 ก.ค. 2529 - 31 พ.ค. 2531
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม คณบดี 1 มิ.ย. 2531 - 31 พ.ค. 2534
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ คณบดี 1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2537
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร คณบดี 1 มิ.ย. 2537 - 31 พ.ค. 2540
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ คณบดี 1 มิ.ย. 2540 - 30 เม.ย. 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม รักษาการแทนคณบดี 1 พ.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นิธังกร คณบดี 2 ต.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร เลียวไพโรจน์ รักษาการในตำแหน่งคณบดี 1 พ.ค. 2546 - 30 มิ.ย. 2546
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร คณบดี 1 ก.ค. 2546 - 31 มี.ค. 2549
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดี 1 เม.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2551
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี (โพชนุกูล) ซูซูกิ คณบดี 1 ต.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดี 1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2557
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี 1 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี 1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ รักษาการแทนคณบดี 1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี 1 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา[แก้]

คณะกรรมการนักศึกษาคณะได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะ เป็นตัวแทนของนักศึกษาในคณะและรับผิดชอบบริหารกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ [5]

บุคคลมีชื่อเสียง[แก้]

บางส่วนจากรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น[7] และ คอลัมน์ "ซูม" จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อ้างอิง[แก้]

 1. ศาสตราจารย์เดือน บุนนาค. (2508). ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์จนมาตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ อนุสารเศรษฐศาสตร์ ฉบับต้อนรับเพื่อนใหม่ ปี 2508 ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 2. วรวุฒิ หิรัญรักษ์.(2537) 45 ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 3. วรากรณ์ สามโกเศศ. วิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย. เศรษฐสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 (ธันวาคม 2530). คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 4. [1] ทำเนียบคณบดี
 5. http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/K11.pdf
 6. http://www.econ.tu.ac.th/?action=&type=content&menu=8&pgmenu=83&lang=th&link=#cnt439
 7. รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เก็บถาวร 2010-12-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รายชื่อ ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
อรรถกร โพธิ์ใย ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2553
ศิรวัฒน์ ภาษาเวทย์ ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2554
อุทิศ ถีระแก้ว ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2555
วิจิร์ ผสมทรัพย์ ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2556
ชุลี กอบวิทยาวงศ์ ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2557
โยธิน กิตติธร ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2558
กาจบัณฑิต บัณฑิตสกุลพร ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2559
จิตชนก ลิ่มสิริตรังค์ ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2560 [6]
มัธยะ บุญฤทธิ์ลักขณา ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2561
กฤตภาส ลิมป์สีสวรรค์ ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2562
วีรภัทร แพรสมบูรณ์ ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2563
ธีรพงศ์ ชาญจิรกิตติ ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2564
ปพนธีร์ สิทธิโชค ประธานกนศ.ศ. ปีการศึกษา 2565