สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
National Institute of Development Administration
Seal of the National Institute of Development Administration of Thailand.svg
สพบ. / นิด้า (NIDA)
คติพจน์นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา
(ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนาพ.ศ. 2509
นายกสภาฯรศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
อธิการบดีศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ที่ตั้ง
สี     เหลือง
เว็บไซต์www.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ย่อว่า สพบ.; อังกฤษ: National Institute of Development Administration) หรือ นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับ บัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคณะบริหารธุรกิจของนิด้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นของทวีปเอเชียอยู่สม่ำเสมอจากสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบกับเป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย[1][2]

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันรวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่ามีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครองและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้าราชการระดับสูง รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ของประเทศไทย[3][4]

ประวัติ[แก้]

  เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม และงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

   ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก "ส่วนราชการ" สู่ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดย พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 เมษายน 2562 หน้า 177-207 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในอดีต[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ เมื่อราว พ.ศ. 2503 ได้ทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเรื่องที่จะปรับปรุงการสถิติของชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และในที่สุดได้มีการจัดทำโครงการเสนอรัฐบาล โดยให้ตั้ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ขึ้น ต่อมารัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งสถาบันสอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ โดยได้นำโครงการ GIDA มาศึกษา และได้เสนอมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรจะตั้ง สถาบันพัฒนาการบริหาร (Institute of Development Administration) โดยดำเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอก การศึกษาฝึกอบรม และการวิจัย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก กรมวิเทศสหการ, มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และงานฝึกอบรมและงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ตราประจำสถาบัน เป็นรูปธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมด้านบนบรรจุคำขวัญว่า "นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา" แปลว่า "ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา" ขอบล่างของวงกลมเป็นชื่อ "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" ภายในวงกลมทำเป็นรูปคบเพลิง 8 อัน มีกงที่แยกออกเป็นแกน 8 กง มีเปลวเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า "การใช้ความรู้ไปในทางที่ดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติหรือมวลมนุษย์" ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน[5]

ปรัชญา[แก้]

 • “สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” “WISDOM for Sustainable Development”

อำนาจและหน้าที่[แก้]

 • "สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความสำคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง ทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็นสถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทำนุบำรุงและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ ประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญาสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล"

รายนามอธิการบดี[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีอธิการบดีมาแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. บุญชนะ อัตถากร 27 เมษายน พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 [6]
2. มาลัย หุวะนันทน์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2514 [7]
3. ชุบ กาญจนประกร 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2517 [8]
4. สมศักดิ์ ชูโต 12 เมษายน พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521, 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 [9] [10]
5. ไพจิตร เอื้อทวีกุล พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 [11]
6. ฑิตยา สุวรรณะชฎ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528 [12]
7. อมร รักษาสัตย์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
8. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 [13]
9. อนุมงคล ศิริเวทิน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 [14]
10. จุรี วิจิตรวาทการ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 [15]
11. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550 [16]
12. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556 [17]
13. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 [18][19]
14. กำพล ปัญญาโกเมศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการอธิการบดี)
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
[20][21]
15. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (รักษาการอธิการบดี)

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 11 คณะ 1 วิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้[22]

คณะ[แก้]

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Governance and Development) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  กทม.
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  พิษณุโลก
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  นครราชสีมา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  อุดรธานี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  ภาคปกติ
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  กทม.
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ ชลบุรี
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคปกติ
  • หลักสูตรฝึกอบรม

−      หลักสูตร Mini Master of Management Program

−      หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล

−      หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

−      หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง

 • คณะบริหารธุรกิจ[23]
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (Flexible MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับมืออาชีพ (Professional MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาไทย (Regular MBA)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาอังกฤษ(English MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ (International MBA Program)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM))
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง โครงการ Flexible - CFIRM (เรียนในเวลาราชการ และ เสาร์ อาทิตย์)
  • หลักสูตรปรัชญาฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)
  • หลักสูตร Double Degree Program (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัย Indiana)
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ภาคปกติ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคปกติ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) ภาคปกติ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการผู้บริหาร) ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
  • หลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง −      EC7012 : Project Planning and Analysis Teacher: ผศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส −      EX7003 : Project Planning and Analysis Teacher: ผศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส −      ME7004 : GLOBAL ECONOMICS AND IMPACT ANALYSIS Teacher: ผศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส −      ศศ.610 : จุลเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรอบรมพัฒนา −      ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอัจฉริยะภายใต้เศรษฐกิจไร้พรมแดน −      เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอลและบทบาทภาครัฐ −      การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสำหรับภาครัฐและเอกชน −      การบริหารการเงินเพื่อความมั่งคั่ง −      การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถิติประยุกต์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์) หลักสูตรนานาชาติ −      สาขาวิชาเอก Statistics −      สาขาวิชาเอก Quantitative Risk Management −      สาขาวิชาเอก Business Analytics and Research −      สาขาวิชาเอก Operations Research −      สาขาวิชาเอก Population and Development
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ −      สาขาวิชาเอก Computer Science −      สาขาวิชาเอก Information Systems
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) −      สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics : STAT) −      สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk Management : ACT) −      พลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Sciences)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) −      สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ −      สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ −       สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ −      สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยกค์) −       สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง −       สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (Business Analytics and Research) −      สาขาวิชาเอกสิถิติ
  • หลักสูตรฝึกอบรม −      ReAct Native Development −      Mobile Application Development for iOS Devices −      FinTech and Blockchain for Digital Transformation −      High Impact Professional Presentation (HIPP)
 • คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาตร์การพัฒนา)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กทม.
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ ยะลา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) ภาคพิเศษ
 • คณะภาษาและการสื่อสาร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ)   หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ)   หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)  ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)  ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรฝึกอบรม (การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า)
 • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)  ภาคพิเศษ 
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำ การจัดการและ นวัตกรรม)  ภาคปกติ
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำ การจัดการและ นวัตกรรม) ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ นานาชาติ
  • หลักสูตรระยะสั้น −      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ −      วิชา (ชะตา) ชีพทรัพยากรมนุษย์ในยุค New Normal −      พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ −      เตรียมความพร้อม HR ในยุค PDPA
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต −      สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions) −      สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) −      สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (International Business and Trade Law)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และคดีปกครองชั้นสูง
 • คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ[24]
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม −      สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล −      สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ −      สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม −      สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน −       นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด −       นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ −       นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
 • คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) ภาคปกติ / ภาคพิเศษ กทม./ ภาคพิเศษภูเก็ต −      สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ −      สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ −      สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม −      สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจขนส่งและการบิน −      สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Ph.D. in Integrated Tourism Management)
 • คณะการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  ภาคพิเศษ กทม.
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน)  ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน)  ภาคพิเศษ กทม.
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (International College of NIDA)
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management) 9 หลักสูตร −      International Business Management −      Financial Management −      Entrepreneurship Management −      E-Business Management −      Human Capital Management −      Policy and Management −      International Development and Governance −      Sustainable Business Management −      Digital Innovation and Communication
  • หลักสูตร DOUBLE-DEGREE PROGRAMS −      Master of Management (ICO-NIDA) and Master of Economics (University of Economics in Bratislava, Slovakia) −      Master of Management (ICO-NIDA) and Master of Money and Banking (University of Economics in Bratislava, Slovakia) −      Master of Management (ICO NIDA) and MA in Media and Design (RheinMain University of Applied Science, Germany) −      Master of Management (ICO NIDA) and Master of International Business Management (MIBA) (RheinMain University of Applied Science, Germany) −      Master of State Governance (College of State Governance, Southwest University, China) −      Master of Management (ICO NIDA) and Master of Business Administration (Nürtingen-Geislingen University, Germany) −      Master of Management (ICO NIDA) and Master of International Finance (Nürtingen-Geislingen University, Germany) −      Master of Management in Public Policy Management (ICO-NIDA) and Public Administration (MPA) (Indiana University at Bloomington, USA)
  • หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Management)

หน่วยงาน[แก้]

 • สำนักงานสถาบัน
  • สำนักงานสภาสถาบัน
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน
  • กองกลาง
  • กองแผนงาน
  • กองบริการการศึกษา
  • กองคลังและพัสดุ
  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กองงานผู้บริการ
  • งานสภาคณาจารย์
  • งานสภาพพนักงาน
 • สำนักสิริพัฒนา
  • สำนักงานเลขานุการสำนัก
  • ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
 • สำนักวิจัย
  • สำนักงานเลขานุการสำนัก
  • หน่วยสนับสนุนศูนย์วิจัย
 • สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร
  • สำนักงานเลขานุการสำนัก
  • กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด
 • สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ Information and Digital Technology Center (IDT)
  • กองอำนวยการบริหารงานสำนัก
  • กองบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะผู้บริหารของ NIDA
 2. ผลการประเมินคุณภาพของ NIDA
 3. ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากประชาคมนิด้า ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 4. นายพรชัย รุจิประภา
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๕๒) (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี)
 6. [1]
 7. [2]
 8. [3]
 9. [4]
 10. [5]
 11. [6]
 12. [7]
 13. [8]
 14. [9]
 15. [10]
 16. [11]
 17. [12]
 18. [13]
 19. [14]
 20. คณะผู้บริหารของ NIDA
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [นายกำพล ปัญญาโกเมศ]
 22. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 23. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-09-08. สืบค้นเมื่อ 2021-08-29.
 24. http://gscm.nida.ac.th/home/th/index.php

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′11″N 100°39′09″E / 13.769621°N 100.652622°E / 13.769621; 100.652622