สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration
ไฟล์:NIDA logo.png
สพบ. / นิด้า (NIDA)
คติพจน์นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา
(ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)
สถาปนาพ.ศ. 2509
ประเภทในกำกับของรัฐ
อธิการบดีศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ[1]
นายกสภาฯจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ตั้งถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ, แขวงคลองจั่นกรุงเทพฯ, ประเทศไทย
ประเทศประเทศไทย
สีประจำสถาบัน     เหลือง
เว็บไซต์www.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) (National Institute of Development Administration) หรือ ที่นิยมเรียกกันติดปากว่า นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคณะบริหารธุรกิจของนิด้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นของทวีปเอเชียอยู่สม่ำเสมอจากสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบกับเป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย[2][3]

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันรวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่ามีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครองและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้าราชการระดับสูง รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ของประเทศไทย[4][5]

ประวัติ[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ เมื่อราว พ.ศ. 2503 ได้ทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเรื่องที่จะปรับปรุงการสถิติของชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และในที่สุดได้มีการจัดทำโครงการเสนอรัฐบาล โดยให้ตั้ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ขึ้น ต่อมา รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งสถาบันสอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ โดยได้นำโครงการ GIDA มาศึกษา และได้เสนอมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรจะตั้ง สถาบันพัฒนาการบริหาร (Institute of Development Administration) โดยดำเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอก การศึกษาฝึกอบรม และการวิจัย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก กรมวิเทศสหการ, มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และงานฝึกอบรมและงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ตราประจำสถาบัน เป็นรูปธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมด้านบนบรรจุคำขวัญว่า "นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา" แปลว่า "ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา" ขอบล่างของวงกลมเป็นชื่อ "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" ภายในวงกลมทำเป็นรูปคบเพลิง 8 อัน มีกงที่แยกออกเป็นแกน 8 กง มีเปลวเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า "การใช้ความรู้ไปในทางที่ดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติหรือมวลมนุษย์" ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน[6]

รายนามอธิการบดี[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีอธิการบดีมาแล้ว 13 คน ดังรายนามต่อไปนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. บุญชนะ อัตถากร 27 เมษายน พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 [7]
2. มาลัย หุวะนันทน์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2514 [8]
3. ชุบ กาญจนประกร 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2517 [9]
4. สมศักดิ์ ชูโต 12 เมษายน พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521, 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 [10] [11]
5. ไพจิตร เอื้อทวีกุล พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 [12]
6. ฑิตยา สุวรรณะชฎ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528 [13]
7. อมร รักษาสัตย์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
8. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 [14]
9. อนุมงคล ศิริเวทิน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 [15]
10. จุรี วิจิตรวาทการ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 [16]
11. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550 [17]
12. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556 [18]
13. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 [19][20]
14. กำพล ปัญญาโกเมศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการอธิการบดี)
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
[21][22]

หน่วยงาน[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้[23]

 • สำนักงานอธิการบดี
 • คณะบริหารธุรกิจ[24]
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (Flexible MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับมืออาชีพ (Professional MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาไทย (Regular MBA ภาคภาษาไทย)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาอังกฤษ(English MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ (International MBA Program)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM))
  • หลักสูตรปรัชญฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (JDBA) โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการผู้บริหาร)
 • คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาตร์การพัฒนา)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 • คณะภาษาและการสื่อสาร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต์)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
   • สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 • คณะสถิติประยุกต์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
   • สาขาวิชาเอกการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ
   • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
   • สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา
   • สาขาวิชาเอกการวิจัยดำเนินงาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยกค์)
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
   • สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (Business Analytics and Research)
   • สาขาวิชาเอกสิถิติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
 • คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ [25]
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
   • นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
   • นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
   • นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล
   • นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
   • นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (International College of NIDA)
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ก.ม.)(Master of Management)
   • International Business Management
   • Marketing Management
   • Nonprofit Management
   • Financial Management
   • Entrepreneurship Management
   • Public Policy Management
   • Managerial Accounting
   • AEC-Business Management
   • E-Business Management
   • Human Capital Management
  • หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (ก.ด.) (Ph.D. in Management)
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M. in Integrated Tourism and Hospitality Management)
   • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริกาแบบบูรณาการ
    • สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณากา
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจขนส่งและการบิน
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Ph.D. in Integrated Tourism Management)
 • คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สำนักบรรณสารการพัฒนา
 • สำนักวิจัย
 • สำนักสิริพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/001/T_0006.PDF
 2. คณะผู้บริหารของ NIDA
 3. ผลการประเมินคุณภาพของ NIDA
 4. ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากประชาคมนิด้า ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 5. นายพรชัย รุจิประภา
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๕๒) (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี)
 7. [1]
 8. [2]
 9. [3]
 10. [4]
 11. [5]
 12. [6]
 13. [7]
 14. [8]
 15. [9]
 16. [10]
 17. [11]
 18. [12]
 19. [13]
 20. [14]
 21. คณะผู้บริหารของ NIDA
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [นายกำพล ปัญญาโกเมศ]
 23. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 24. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-09-08. สืบค้นเมื่อ 2021-08-29.
 25. http://gscm.nida.ac.th/home/th/index.php

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′11″N 100°39′09″E / 13.769621°N 100.652622°E / 13.769621; 100.652622