สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration
NIDA Logo.png
สพบ. / นิด้า (NIDA)
คติพจน์นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา
(ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)
สถาปนาพ.ศ. 2509
ประเภทในกำกับของรัฐ
อธิการบดีศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ [1]
นายกสภาฯจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ตั้งถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ, แขวงคลองจั่นกรุงเทพฯ, ไทย
ประเทศไทย
สีประจำสถาบัน     เหลือง
เว็บไซต์www.nida.ac.th
NIDA poll logo v2 2556 resize.png

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) (National Institute of Development Administration) หรือ ที่นิยมเรียกกันติดปากว่า นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคณะบริหารธุรกิจของนิด้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นของทวีปเอเชียอยู่สม่ำเสมอจากสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบกับเป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย[2][3]

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันรวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่ามีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครองและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้าราชการระดับสูง รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ของประเทศไทย[4] [5]

ประวัติ[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ เมื่อราว พ.ศ. 2503 ได้ทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเรื่องที่จะปรับปรุงการสถิติของชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และในที่สุดได้มีการจัดทำโครงการเสนอรัฐบาล โดยให้ตั้ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ขึ้น ต่อมา รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งสถาบันสอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ โดยได้นำโครงการ GIDA มาศึกษา และได้เสนอมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรจะตั้ง สถาบันพัฒนาการบริหาร (Institute of Development Administration) โดยดำเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอก การศึกษาฝึกอบรม และการวิจัย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก กรมวิเทศสหการ, มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และงานฝึกอบรมและงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ตราประจำสถาบัน เป็นรูปธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมด้านบนบรรจุคำขวัญว่า "นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา" แปลว่า "ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา" ขอบล่างของวงกลมเป็นชื่อ "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" ภายในวงกลมทำเป็นรูปคบเพลิง 8 อัน มีกงที่แยกออกเป็นแกน 8 กง มีเปลวเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า "การใช้ความรู้ไปในทางที่ดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติหรือมวลมนุษย์" ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน[6]

รายนามอธิการบดี[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีอธิการบดีมาแล้ว 13 คน ดังรายนามต่อไปนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. บุญชนะ อัตถากร 27 เมษายน พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 [7]
2. มาลัย หุวะนันทน์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2514 [8]
3. ชุบ กาญจนประกร 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2517 [9]
4. สมศักดิ์ ชูโต 12 เมษายน พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521, 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 [10] [11]
5. ไพจิตร เอื้อทวีกุล พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 [12]
6. ฑิตยา สุวรรณะชฎ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528 [13]
7. อมร รักษาสัตย์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
8. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 [14]
9. อนุมงคล ศิริเวทิน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 [15]
10. จุรี วิจิตรวาทการ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 [16]
11. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550 [17]
12. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556 [18]
13. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 [19][20]
14. กำพล ปัญญาโกเมศ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการอธิการบดี)
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
[21][22]

หน่วยงาน[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้[23]

 • สำนักงานอธิการบดี
 • คณะบริหารธุรกิจ[24]
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (Flexible MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับมืออาชีพ (Professional MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาไทย (Regular MBA ภาคภาษาไทย)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาอังกฤษ(English MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ (International MBA Program)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM))
  • หลักสูตรปรัชญฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (JDBA) โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการผู้บริหาร)
 • คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาตร์การพัฒนา)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 • คณะภาษาและการสื่อสาร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต์)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
   • สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 • คณะสถิติประยุกต์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
   • สาขาวิชาเอกการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ
   • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
   • สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา
   • สาขาวิชาเอกการวิจัยดำเนินงาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยกค์)
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
   • สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (Business Analytics and Research)
   • สาขาวิชาเอกสิถิติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
 • คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ [25]
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
   • นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
   • นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
   • นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล
   • นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
   • นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (International College of NIDA)
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ก.ม.)(Master of Management)
   • International Business Management
   • Marketing Management
   • Nonprofit Management
   • Financial Management
   • Entrepreneurship Management
   • Public Policy Management
   • Managerial Accounting
   • AEC-Business Management
   • E-Business Management
   • Human Capital Management
  • หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (ก.ด.) (Ph.D. in Management)
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M. in Integrated Tourism and Hospitality Management)
   • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริกาแบบบูรณาการ
    • สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณากา
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจขนส่งและการบิน
    • สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Ph.D. in Integrated Tourism Management)
 • คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สำนักบรรณสารการพัฒนา
 • สำนักวิจัย
 • สำนักสิริพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/001/T_0006.PDF
 2. คณะผู้บริหารของ NIDA
 3. ผลการประเมินคุณภาพของ NIDA
 4. ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากประชาคมนิด้า ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 5. นายพรชัย รุจิประภา
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๕๒) (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี)
 7. [1]
 8. [2]
 9. [3]
 10. [4]
 11. [5]
 12. [6]
 13. [7]
 14. [8]
 15. [9]
 16. [10]
 17. [11]
 18. [12]
 19. [13]
 20. [14]
 21. คณะผู้บริหารของ NIDA
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [นายกำพล ปัญญาโกเมศ]
 23. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 24. http://www.nidabusinesschool.com
 25. http://gscm.nida.ac.th/home/th/index.php

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′11″N 100°39′09″E / 13.769621°N 100.652622°E / 13.769621; 100.652622