สุภา หารหนองบัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุภา หารหนองบัว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
27 ก.พ. 2557 – 26 ก.พ. 2561
ก่อนหน้า สุรพล ภัทราคร
ถัดไป อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่ง
19 เม.ย. 2560 – 26 ก.พ. 2561
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ดำรงตำแหน่ง
16 พ.ย. 2553 – 15 พ.ย. 2555

ศาสตราจารย์ สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย [1], ประธานสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2560) [2], คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2561) [3] [4] [5] [6]

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว มีความสนใจด้านการออกแบบโครงสร้างโมเลกุลยาโดยอาศัยวิธีคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ และนำเอาการจำลองโครงสร้างเอนไซม์ที่เป็นโมเลกุลเป้าหมายในการพัฒนายาใหม่ และสนใจการพัฒนาวิธีทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทำนายความเป็นพิษของสาร นอกจากนี้ยังมีความสนใจการศึกษาสมบัติของสารพอลิเมอร์กึ่งตัวนำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่ใช้ประโยชน์ด้านการนำไฟฟ้าและวัสดุทางเทคโนโลยีชีวภาพ และได้ร่วมกับนักวิจัยในทีมวิจัยพัฒนากระบวนการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวน 150 เรื่อง [7] บทความปริทรรศน์และตีพิมพ์ในหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

การศึกษา[แก้]

สุภา หารหนองบัว สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2529 สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2531 และได้รับปริญญา Dr.rer.nat สาขาเคมี University of Innsbruck ประเทศ ออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2534

การทำงาน[แก้]

สุภา หารหนองบัว เข้ารับราชการที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2538 รองศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2547 และศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2556

การบริหาร[แก้]

นอกจากการวิจัยแล้ว ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ได้ทำงานบริหารด้วย โดยเริ่มจากการเป็นรองหัวหน้าภาควิชาเคมี หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับการบริหารในระดับมหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทผู้บริหาร และเป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัล/เกียรติยศ[แก้]

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเคมีและเภสัช ประเภทรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัล 2002 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand ในปี 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ Third World Academy of Science และได้รับทุนวิจัย ลอริอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2549 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น

กิจกรรม[แก้]

นอกจากงานวิจัยและงานสอนแล้ว ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ยังได้ร่วมกิจกรรมของสมาคมวิชาชีพและองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ เป็นกรรมการบริหารสมาคมเคมี เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงคำนวณ และเป็นกรรมการจัดการประชุม Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE) และการประชุม Thai Theoretical Chemistry Summer School (T2C2S) และเป็นกรรมการจัดการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกับภาควิชาเคมีจากสถาบันต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ครอบครัว[แก้]

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรีของนายสุดใจ และนางสังวาลย์ พลมั่น สมรสกับศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว มีบุตรสองคน คือ นายภานรินทร์ หารหนองบัว และนางสาว ภิญสุภา หารหนองบัว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

References[แก้]

  1. ทำเนียบนายกสมาคมเคมี, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
  2. รายนามประธานสภา, สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
  3. ทำเนียบคณบดี, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. 5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มก., คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. ครึ่งศตวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ เพี่อความเป็นเลิศ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. 52 ปี คณะวิทยาศาสตร มก., คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. งานวิจัยของ สุภา หารหนองบัว, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์